Narativni pristopi v socialnem delu

Duševno zdravje v skupnosti


Stopnja: 2
Letnik: 1
Študijski program: 2. stopnja DZ

Nosilci: Mojca Urek
3003000651255


Cilji:

Študent/ka poglablja temeljne pojme (naracija, narativnost, narativna konstrukcija, poznavanje zakonitosti pripovedovanja in zapisovanja). Pozna zgodovino pripovedovanja, beleženja in dokumentiranja v socialnem delu. Pozna možnosti uporabe pripovedi na različnih področjih. Zna kritično analizirati obstoječe prakse pri ravnanju z zgodbami ljudi. Zna izdelati ustrezne delovne in raziskovalne projektne naloge.


Vsebina predmeta:

Predmet v temelju poglablja vsebine predmeta Pripovedovanje in zapisovanje zgodb s prve stopnje in odpira nekatere nove teme. Narativna konstrukcija socialnega dela. Zakonitosti in tehnike pripovedovanja zgodb. Moralna karakterizacija likov v zapisih v socialnem delu. Življenjske zgodbe v različnih kontekstih socialnega dela. Rekonstrukcija življenjske zgodovine. Avto/biografija kot oblika samozagovorništva in kolektivnega zagovorništva. Etična vprašanja pripovedovanja in zapisovanja zgodb v socialnem delu. Socialna politika in pripovedi ljudi. Narativno raziskovanje kot orodje za dekonstrukcijo samoumevnih socialnodelovnih praks in političnih ukrepov na področju socialne varnosti in zdravja.

 

 


Temeljna literatura:

Baldwin, Clive (2013), Narrative Social Work: Theory and Application. Bristol: Policy Press.

Hall, Christopher & Juhila, Kirsi & Matarese, Maureen & van Nijnatten Carolus (eds.) (2014) Analysing Social Work Communication: Discourse in Practice. London: Routledge.

 

Čačinovič Vogrinčič, Gabi, Miloševič-Arnold, Vida, Poštrak, Milko, Stefanoski, Peter, Urek, Mojca (ured.) (2008), Zapisovati socialno delo, (Zbirka Katalog socialnega dela). V Ljubljani: Fakulteta za socialno delo.

Flaker, Vito (2001) Intervju kot umetnost spoznavanja : etnometodološke beležke o tem, kako strokovnjaki spoznavajo uporabnike. Soc. delo, april-avgust 2001, letn. 40, št. 2-4, str. 77-103.

Grebenc, Vera in  Šabić, Amra (2013), Ljubljanske zgodbe : biografije navadnih ljudi. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

Hall, Chris (2001) Pripoved (naracija) in socialno delo: nekaj o teoriji, analizi in praksi. Soc. delo, apr./avg. 2001, letn. 40, št. 2/4

 Lamovec, Tanja (2001) Življenje vsakega človeka je vredno romana. Soc. delo, apr./avg. 2001, letn. 40, št. 2/4

Urek, Mojca (2005), Zgodbe na delu : pripovedovanje, zapisovanje in poročanje v socialnem delu. Ljubljana : Založba /*cf., 2005, 319 str. + razglednica. (Oranžna zbirka).

Urek, Mojca (2008), Avto/biografije skozi prizmo psihiatričnega azila. Dialogi (Maribor), letn. 44, št. 10, str. 67-89.

Urek, Mojca. Avto/biografije med pričevanjem, okrevanjem in uporom. Jez. slovst. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], maj-avg. 2008, letn. 53, št. 3-4.

Urek, Mojca (2011), Avto/biografski pristop v socialnem delu. V: Koron, Alenka (ur.), Leben, Andrej (ur.). Avtobiografski diskurz : teorija in praksa avtobiografije v literarni vedi, humanistiki in družboslovju, (Studia litteraria, ISSN 1855-895X). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011, str. 144-159.

Urek, Mojca. Making a case in social work : the construction of an unsuitable mother. Qualitative social work, ISSN 1473-3250, Dec. 2005, vol. 4, no 4, str. 451-467.

Urek, Mojca. Narrative methods in social work research. V: FLAKER, Vito (ur.), SCHMID, Tom (ur.). Von der Idee zur Forschungsarbeit : Forschen in Sozialarbeit und Sozialwissenschaft, (Böhlau Studienbücher BSB). Wien: Böhlau Verlag, Herbst 2006, str. 413-434.

Urek, Mojca. Storytelling as an approach in social work intervention. V: SEIFERT, Ruth (ur.). Soziale Arbeit und kriegerische Konflikte, (Soziologie, Bd. 12). Münster: Lit, 2004, str. 236-250.

 


Pogoji za vključitev v delo:

Vpis v program.


Metode ocenjevanja:

Seminarsko delo s predstavitvijo v skupini.

Ocenjevalna lestvica – skladno s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja: 1- 5 nezadostno, 6-10 pozitivno.


Delež v %:Seminarsko delo 70%, predstavitev 30%.
Gradiva: