Zagovorništvo

Duševno zdravje v skupnosti


Stopnja: 2
Letnik: 1
Študijski program: 2. stopnja DZ

Nosilci: Mojca Urek
3003000651255


Cilji:

Študent/ka pozna zakonodajo na področju duševnega zdravja in metode zagovorništva. Prepozna potrebo po zagovorništvu v različnih kontekstih. Poglobi spretnosti zagovorništva in zna izvesti zahtevnejše zagovorniške akcije.


Vsebina predmeta:

Duševno zdravje v kontekstu človekovih pravic. Oblike, metode in prakse zagovorništva v institucionalnih in vsakdanjih kontekstih. Mednarodna in evropska zakonodaja. Prakse zagovorništva v duševnem zdravju v mednarodnem kontekstu. Gibanje za dezinstitucionalizacijo kot oblika kolektivnega zagovorništva. Kolektivne tožbe.  Uporabniška gibanja. Pravno varstvo in participacija otrok z intelektualnimi ovirami in duševnimi stiskami v postopkih, kjer se sprejemajo odločitve o njihovem življenju. Alternative prisilnim ukrepom in skrbništvu. Skupno odločanje.


Temeljna literatura:

Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo, ISSN 0351-4285, 2012, letn. 39 (tematska številka Iz-hod). dOSTOPNO NA: http://dl.dropboxusercontent.com/u/5793244/arhiv-ckz/ckz250.pdf.

Človekovo dostojanstvo in duševno zdravje – tematska številka REVUS – Revija za evropsko ustavnost 2009 (10).

Dragoš. Srečo; Leskošek. Vesna; Petrovič Erlah. Polona; Škerjanc. Jelka; Urh. Špela; Žnidarec Demšar; Simona (2005). Krepitev moči. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

Felc, J., Toresini, L. (2010) Kletka strahu in smrti: medicinski in pravni vidik zblojenosti.

 Celje. Mohorjeva založba.

FLAKER, Vito, CIGOJ-KUZMA, Nika, GREBENC, Vera, KODELE, Tadeja, KRANJC, Bogo, PIRNAT, Tina, SMOLE, Alojz, UREK, Mojca, VIDEMŠEK, Petra, ŽNIDAREC DEMŠAR, Simona (2007), Krepitev moči v teoriji in praksi. Ljubljana: Univ. v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo.

Flaker, V., Urek, M., Škerjanc, J., Oreški, S., Kobal, B., Nagode, M., Jakob, P., Rafaelič, A., Mali, J., Cigoj - Kuzma, N. (2009), Formalni in strokovni okvirji za uvajanje in izvajanje Zakona o duševnem zdravju. Poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, Fakulteta za socialno delo. Lamovec, Tanja. Psihosocialna pomoč v duševni stiski. Ljubljana: Visoka šola za socialno delo, 1998.

Flaker, Vito. Advocatus diaboli?. Soc. delo, 1993, let. 32, št. 3-4, str. 5-10.

Flaker, Vito. Zagovorništvo v akciji - proces emancipacije. Soc. delo, 1993, let. 32, št. 3-4, str. [39]-51.

Jacobson, Nora (2009), A taxonomy of dignity: a grounded theory study.  BMC International Health and Human Rights 2009, 9:3. Dostopno na spletni strani: http://www.biomedcentral.com/1472-698X/9/3.

Kallert, Thomas W., Juan E. Mezzich & John Monahan (ur.), Coercive Treatment in Psychiatry: Clinical, Legal and Ethical Aspects. West Sussex: John Wiley & Sons, Ltd.

Lamovec, Tanja. Psihosocialna pomoč v duševni stiski. Ljubljana: Visoka šola za socialno delo, 1998.

Lamovec, Tanja. Ko rešitev postane problem in zdravilo postane strup : nove oblike skrbi za osebe v duševni krizi. 2., popravljena izd. V Ljubljani: Fakulteta za socialno delo, 2006.

Lamovec, T. (1993), Zagovorništvo kot oblika svetovanja. Socialno delo 33/94, 2: 107-115.

LAPAJNE, Gregor. Zagovorništvo v duševnem zdravju in institut zastopnika pravic oseb na področju duševnega zdravja : magistrsko delo. Ljubljana: [G. Lapajne], 2011.

Szaasz, Thomas 81991), Psihiatrični testament. Čas. krit. znan., 1991, 19, št. 138/139, str. 173-180.

Szaasz, Thomas (2013), Kraja človeka: Eseji proti medikalizaciji vsakdanjega življenja.Ljubljana:UMco.

UREK, Mojca, LAPAJNE, Gregor, CIGOJ-KUZMA, Nika, ŠKERJANC, Jelka, BUDJA, Darja. Smernice in etična načela delovanja zastopnikov pravic oseb na področju duševnega zdravja na podlagi izkušenj zastopnikov v praksi in na podlagi mednarodno sprejetih standardov : predlog skupine za spremljanje zastopnikov : projekt "Spremljanje zastopnikov pravic oseb na področju duševnega zdravja", Vlada RS, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Ljubljana: Univ. v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo, 2011. 63 str. http://www.fsd.uni-lj.si/mma/Smernice/2012122619012823/.

Urek, M. (2012) (ur.) Socialno delo, letnik 51 (2012), št. 1-3 (tematska številka o socialnem delu na področju zdravja).


Pogoji za vključitev v delo:

Vpis v program.


Metode ocenjevanja:

Seminarsko delo, povezano s praktičnim projektom zagovorništva.

Ocenjevalna lestvica – skladno s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja: 1- 5 nezadostno, 6-10 pozitivno.


Delež v %:100%