Pedagogika in andragogika

Socialno delo


Stopnja: 2
Letnik: 1
Študijski program: Socialno delo

Nosilci: Janko Muršak
3020000751255


Cilji:

Študentje spoznajo osnove pedagogike in andragogike do stopnje, ki jih usposablja za samostojno uporabo izsledkov vede pri socialnem delu v vzgoji in izobraževanju.
Študentje razvijejo zmožnost delovati v timu pedagoških delavcev in se vključevati v organizacijo in vodenje vzgojno izobraževalnega procesa.
Študentje bodo razvili zmožnost aplikacije različnih metod socialnega dela na področje šolskega svetovalnega dela.
Kot člani tima ali samostojno bodo sposobni delovati kot šolski svetovalni delavci v institucijah vzgoje in izobraževanja


Vsebina predmeta:

Vzgoja, izobraževanje in socialno delo: utemeljitev in pomen pedagoško-andragoških znanj za socialno delo.

Značilnosti vzgojnega procesa. Problem subjekta v vzgoji. Namernost in usmerjenost vzgojnega učinkovanja.

Vzgojna in izobraževalna funkcija šole

Teorije socializacije in njene faze. Dejavniki vzgoje in dejavniki socializacije.

Vzgojni koncepti in vzgojni smotri. Odvisnost vzgoje od družbene strukture. Vzgoja in izobraževanje kot proces družbene reprodukcije.

Značilnosti vzgojno-izobraževalnega dela v posameznih razvojnih fazah.

Avtoriteta v vzgoji skozi prizmo teorije objektnih odnosov.

Vzgojno-izobraževalna institucija: temeljne značilnosti institucionalne vzgoje. Značilnosti slovenskega šolskega sistema.  

Organizacija in vodenje izobraževalnega procesa. Vseživljenjsko učenje in izobraževanje, pojem in pomen.

Odrasli v izobraževanju: značilnosti izobraževanja odraslih, sposobnosti in motivacija.

Andragoški ciklus, faze in značilnosti. Specifičnosti posameznih metod pri mladih in pri odraslih. Usmerjanje odraslih v izobraževanje.

Šolsko svetovalno delo kot posebno področje dejavnosti socialnega delavca.


Temeljna literatura:

Muršak.J., Kalin, J. Javrh, P. (2011). Poklicni razvoj učiteljev. Ljubljana:FF, str. 17-30

Kovač Šebart, M., J. Krek. (2009): Vzgojna zasnova javne šole. Ljubljana: CEPS, str. 7-30, 155-211

Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v RS 2013 -2020 (2013) 

http://arhiv.acs.si/dokumenti/ReNPIO_2013%E2%80%932020.pdf

Lundahl. L. (2011): Paving the way to future? Education and young Europeans' path to work and independence. V: European Educational Research Journal, št. 2/2011, str. 168-178  http://www.pedagogika-andragogika.com/files/ZMursak/MursakLundahl_Paving_.pdf

Kroflič, R. (1997). Med poslušnostjo in odgovornostjo. Vija, Ljubljana (str. 11 -  70)

Jelenc, S. (1996). ABC izobraževanja odraslih, ACS, Ljubljana

Muršak, J.,Mažgon, J. (2016): Osnovna šola kot središče socialnega in kulturnega življenja v lokalni skupnosti. V:  Andragoška spoznanja, letn. 22, št. 1, str. 21-41


Pogoji za vključitev v delo:

Vpis v program, drugi pogoji niso predvideni


Metode ocenjevanja:

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)

Pisni izpit z možnostjo ustnega zagovora (75% ocene).

Izdelava projektnega dela  z avtonomno uporabo virov in aplikacijo (25% ocene)


Delež v %:Pisni izpit 75 % Seminarsko delo 25 %