Pisanje magistrskega dela

Socialno delo


Stopnja: 2
Letnik: 1
Študijski program: Socialno delo

0000037537515


Cilji:

Cilji: Študent z magistrskim delom predstavi in zaokroži svoje (praviloma empirično utemeljeno) magistrsko raziskovanje, s čimer izkaže svoje poglobljene kompetence znanstvenega raziskovanja, analize in sinteze rezultatov do ustrezne ravni njihove teoretske in praktično uporabne posplošitve.
Predmetno specifične kompetence:


1.    Poznavanje in razumevanje


 • metodologije raziskovanja, ki se uporablja v socialnem delu

 •  
 •  
 •  
 •  


2.    Sposobnost sinteze


 • različnih raziskovalnih metod v praktične raziskovalne načrte

 • teoretskih doktrinarnih načel socialnega dela s praktičnim strokovnim delom na izbranem področju socialnega dela (vzgoja in izobraževanje, razvoj teorij in metod, supervizija)

 •  
 •  
 •  
 •  


3.    Uporaba


 • kvalitativnih metod raziskovanja

 • metod akcijskega raziskovanja

 • IKT pri iskanju, izbiranju, obdelavi, predstavitvi in posredovanju informacij

 •  
 •  
 •  
 •  


4.    Kritična refleksija:


 • vloge raziskovalca in lastnih raziskovalnih postopkov

 • osebne vpletenosti v postopke socialnega dela

 • avtonomnost, (samo)kritičnost, (samo)evalviranje in prizadevanje za kakovost

 • strokovnih govoric (diskurzivna ali epistemološka analiza) in njihovih učinkov na področju socialnega dela (v vzgoji in izobraževanju, superviziji, organizaciji)

 •  
 •  
 •  
 •  


5.    Zmožnost etičnega ravnanja v raziskovanju


6.    Sposobnost soustvarjanja inovativnih rešitev


 • pri raziskovanju in uporabi raziskovalnih izsledkov za inovacije v praksi

 • skozi postavljanje hipotez, sestavljanje raziskovalnih načrtov v partnerskem sodelovanju z raziskovanimi sistemi na področju vzgoje in izobraževanja, organizacije, supervizije, raziskovanja

 • s spodbujanjem uporabnikov k raziskovanju in pridobivanja uporabniškega znanja


 •  
 •  
 •  

Vsebina predmeta:

Magistrsko delo se z metodološkega vidika navezuje na predmet Raziskovanje v socialnem delu, z vsebinskega pa na določene predmetne vsebine znotraj ostalih predmetov programa, zlasti izbranega modula. Kanididat-ka v teoretskem delu predstavi in razloži ter smiselno sintetizira oz. integrira za magistrsko temo ključne znanstvene in strokovne koncepte in postopke, nato pa v (praviloma) empiričnem delu opredeli problem ter tezo, razisko-valna vprašanja in/ali hipoteze, vzorec in raziskovalne metode ter rezultate z razpravo, v sklepnem delu pa strne svoje ugotovitve do ustrezne ravni posplošitve (npr. poskusna teorija v primeru kvali-tativne analize) in oblikuje predloge, povezane s sklepi. Kandidat-ka v konzultacijah z mentorjem (somentorjem) oz. mentorico (somentorico) soustvari magistrsko delo v skladu z opisano strukturo in ustreznimi drugimi elementi (povzetki, seznamom literature, bibliografskimi opombami, grafičnimi predstavitvami podatkov, dodatki, slikovnimi gradivi, video posnetki idr.).


Temeljna literatura:

Temeljna literatura se določi na podlagi izbrane teme magistrskega dela v okviru konzultacij z mentorjem, mentorico oz. somentorjem, somentorico.


Pogoji za vključitev v delo:

Pogoj za vključitev v delo so opravljene vse študijske obveznosti po vpisanem programu in prijava teme magistrskega dela.


Metode ocenjevanja:

 • Ocena je sestavljena iz dveh delov: a. magistrsko delo, b. zagovor magistrskega dela

 • ocenjevalna lestvica – skladno s Pravilnikom FSD o preverjanju in ocenjevanju znanja ter statutom UL (od 6 do 10 – pozitivno; od 1 do 5 – negativno)

 • zagovor magistrskega dela kandidat-ka opravi pred komisijo, ki jo sestavljajo mentor-ica (ter somentor-ica) in vsaj še dva učitelja oz. učiteljici z ustreznega habilitacijskega področja

 •  
 •  
 •  
 •