Soustvarjanje pomoči z družinami v skupnosti

Socialno delo


Stopnja: 2
Letnik: 1
Študijski program: Socialno delo

Nosilci: Gabi Čačinovič Vogrinčič
3020000751255


Cilji:

Cilj je, da študent/-ka poglobi znanje o vzpostavitvi delovnega odnosa in s tem o procesu soustvarjanja, ki zagotavlja etiko udeleženost družine  pri delu na želenih izidih za kompleksne psihosocialne probleme družine in njenih družinskih članov. Študent/-ka se nauči s strokovno gotovostjo biti v vlogi spoštljivega in odgovornega zaveznika ekspertov iz izkušenj, članov družine. Vzpostaviti in varovati mora delo na dveh ravneh: tako, da soustvarjanje rešitev zajame tudi spremembe, ki jih družina potrebuje, da bi želen izid dosegla. Znanje o družini mora znati uporabit na način, da ga podeli z družinskimi člani v procesu podpore. Pomembno je,  da študentk/-ka spozna, da je socialno delo z družino kompleksno delo, ki zajame tako proces raziskovanja rešitev kot odnose v družini in spremembe v procesu soustvarjanja rešitev. Prav ključna kompetenca je razumevanje dejstva, da se rešitve soustvarijo, ds so rezultat ustvarjalnega  delovnega procesa. Študent razbere in v procesu podpore in pomoči razišče vire in soustvari povezanost družine s skupnostjo.

Predmetno specifične kompetence: 
1. gotovost v procesu soustvarjanje izvirnih delovnih  procesov pomoči , gotovost v vlogi spoštljivega in odgovornega zaveznika, ki zmore negotovost soustvarjanje;

2.  kompetentnost za delo na obeh ravneh socialnega dela z družino, na ravni usmerjenosti k rešitvam in sodelovanja na ravni spremembe znotraj družine;

3. poznavanje in sposobnost dosledne uporabe jezika socialnega dela, na način, da ga zna podeliti z uporabniki, tako kot tudi druga znanja o družini;

4. sposobnost soustvarjanja izvirnih projektov podpore in pomoči v dialogu z uporabniki in drugimi udeleženci na področju socialnega dela z družino; 
 5. razumevanje delovanja institucij in izboljševanje institucionalnih praks na področju socialnega dela z družino; 
6. znanje in razumevanje zgodovine razvoja strokovnih pojmov in praks na področju socialnega dela z družino;
7. kritično branje strokovnih govoric (diskurzivna ali epistemološka analiza) in njihovih učinkov na področju socialnega dela z družino; 
8. poznavanje in sposobnost uporabe prispevka za socialno delo pomembnih drugih strok (psihološka in sociološka znanja o družini, znanja iz družinskih terapij); 

9. znanje za postavljanje znanosti in stroke socialnega dela kot enakovrednega partnerja drugih znanosti in strok na način artikuliranja paradigme soustvarjanja;
10. sposobnost analize družbenega konteksta in spretnosti varovanja virov, podpore integrativnim procesom ter soustvarjanja sprememb v skupnosti v sodelovanju s skupnostjo;  
11. znanje in sposobnost soustvarjanja pogovora v delovnem odnosu, v katerem se ustvarja izvirni delovni projekt pomoči v socialnem  delu z družino;
12. zmožnost argumentiranega razpravljanja in soustvarjanja želenih razpletov na področju socialnega dela z družino;
13. sposobnost vzdrževanja in zagovarjanja strokovne avtonomije SD v dialogu z različnimi akterji, institucijami in javnostjo; 
14. znanje in sposobnost  zapisovanja  procesov socialnega dela v jeziku socialnega dela;

15. sposobnost raziskovanja in refleksije osebne udeleženosti v soustvarjalnih procesih socialnega dela;  
16. sposobnost udejanjati stališče in etiko udeleženosti v izvirnih projektih podpore in pomoči v socialnem delu z družino;
17. sposobnost strokovne refleksije lastne prakse na področju socialnega dela z družino


Vsebina predmeta:

Soustvarjanje pomoči z družinami v socialnem delu. Temeljni koncepti procesa: koncept soustvarjanja, koncept delovnega odnosa, koncept izvirnega delovnega projekta  pomoči,  delo z družino na dveh ravneh, jezik socialnega dela. Delo na drugi ravni: spremembe, ki jih družina potrebuje v procesih soustvarjanja želenih rešitev: pluralnost družinskih oblik, koncept soustvarjanja družine; poglavja iz psihologije družine; navezanost in vzorci interakcij med starši in otrokom; družina kot mala skupina; neizogibna konfliktnost družinske skupine. Razvidnost, osveščenost. Ravnanje s perspektive moči in krepitev odpornosti. Mobilizacija družine kot delovne skupine. Spoštovanje otroštva v družini in skupnosti. Star človek v družini in skupnosti. Družine s številnimi izzivi. Problemi duševnega zdravja. Odklonsko vedenje otroka v družini. Radikalne spremembe v družini: razveza, bolezen, smrt. Socialni problemi: brezposelnost, revščina, izključenost. Nasilje v družini. Izvirni delovni projekt v socialnem delu z  družino v skupnosti. Raziskovanje virov, soustvarjanje podpore. Družina in institucije: centri za socialno delo, šole, zdravstvene ustanove,  delovne organizacije, sodišča institucionalno varstvo: sodelovanje družine.


Temeljna literatura:
  1. Čačinovič Vogrinčič, G. (2008). Socialno delo z družino. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.
  2. Čačinovič Vogrinčič, G. (1998). Psihologija družine: prispevek k razvidnosti družinske skupine. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče. 
  3. Čačinovič Vogrinčič, G. (2015) . Soustvarjanje pomoči v socialnem delu: koncepti in      produkcija novih znanj v raziskovanju prakse.  Socialno delo, 54 (3-4), 179 – 187.
  4. Kodele, T. , Mešl, N. (ur.) (2016). Družine s številnimi izzivi: soustvarjane pomoči v skupnosti. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.
  5. Mešl, N. (2008).  Razvijanje in uporaba znanja v socialnem delu z družino (Procesi soustvarjanja teoretskega znanja v praksi). Ljubljana: Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani.
  6. Mešl, N. (2013), Od razumevanja pojava naučene nemoči k razvijanju odpornosti v socialnem delu. Socialno delo, 52, 6: 351-360.  
  7. Bouwkamp, R., Bouwkamp, S. (2014). Blizu doma: Priročnik za delo z družinami. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Pedagoška fakulteta, Inštitut za družinsko terapijo.
  8. Constable, R., Lee, D. B. (2004). Social Work with Families, Content and Process. Chicago: Lyceum. 
  9. Bula Wise, J. (2005). Empowerment Practice with Families in Distress. New York: Columbia University Press
  10. Walsh, F. (2006). Normal Family Processes: Growing Diversitiy and Complexitiy. New York: The Guilford Press.

Pogoji za vključitev v delo:

Vpis v tekoči letnik magistrskega programa Socialno delo.


Metode ocenjevanja:

Način: pisni izpit, ustni zagovor.

Ocenjevalna lestvica – skladno s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja.
1- 5 nezadostno, 6-10 pozitivno.


Delež v %:Pisni izpit 60%, ustni izpit 40%. Skupaj: 100%.