Star človek v družini

Socialno delo s starimi ljudmi


Stopnja: 2
Letnik: 1
Študijski program: Socialno delo

Nosilci: Gabi Čačinovič Vogrinčič
30020010651255


Cilji:

Študent spozna staranje kot družinski projekt, ki zahteva prilagajanje vseh članov na spreminjajoče se potrebe starega človeka.
Študent spozna pomen ohranjanja in spreminjanja družinskih vezi in ohranjanja generacijskih razlik tako za starega človeka kakor tudi za druge člane družine.
Študent se usposobi za svetovanje in podporo družini s starajočim se članom pri urejanju medsebojnih odnosov in reorganizaciji življenja.


Vsebina predmeta:

1. Človek kot družinski človek, družina kot vir moči starega človeka
2. Družina kot socialni prostor, ki omogoča avtonomnost in hkrati povezanost posameznika
3. Ohranjanje avtonomije starega človeka ne glede na njegovo odvisnost od pomoči
4. Družina kot delovna skupina
5. Družina kot konfliktna skupina, pomen sprave
6. Soočanje posameznika in družine s staranjem in starostjo
7. Reorganizacija življenja družine pri pomoči staremu človeku 8. Socialni delavec kot svetovalec družini s starajočim se članom


Temeljna literatura:

1. G. Čačinovič Vogrinčič (1998), Socialno delo z družino: prispevek konstruktivizma. Socialno delo, 37, 3/5: 225-228.
2. G. Čačinovič Vogrinčič (2000), Družina in star človek. Socialno delo, 39, 4-5: 287-292.
3. G. Čačinovič Vogrinčič (1998), Psihologija družine: prispevek k razvidnosti družinske skupine. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče.
4. I. Hojnik-Zupanc (1995), Star človek in družina. V: Pentek, M. (ur.), Zdravo staranje: 1. nacionalna konferenca o promociji zdravja v Sloveniji. Ljubljana: Gerontološko društvo Slovenije in Inštitut za varovanje zdravja.
5. I. Hojnik Zupanc (1999), Samostojnost starega človeka v družbeno-prostorskem kontekstu. Ljubljana: Znanstvena knjižnica FDV.
6. N.R. Hooyman, K.H. Asuman (1993), Social Gerontology. Boston: Allyn and Bacon.
7. M. Nolan, S. Davies, G. Grant (2003), Working with Older People and their Families. Maidenhead, Philadelphia: Open University Press.
8. M. Marshall, M. Dixon (1996), Social Work with Older People. London: Macmillan Press.


Pogoji za vključitev v delo:

Pogoj za vključitev v delo je vpis v tekoči letnik študija na 2. stopnji.
Pogoj za pristop k izpitu je izdelan in predstavljen seminar, v katerem študent/ka analizira konkretno družinsko situacijo s starostnikom.


Metode ocenjevanja:

a) Pisni izpit z oceno 6-10 (pozitivno), 1-5 (negativno)
b) Seminar z oceno opravil/-a, ni opravil/-a