Rejništvo in posvojitev

Socialno delo z družino


Stopnja: 2
Letnik: 1
Študijski program: 2. stopnja SD

Nosilci: Gabi Čačinovič Vogrinčič
30200010651255


Cilji:

Cilj je, da študent/-ka podrobneje spozna področje rejništva in posvojitev; vsebine, institucionalni kontekst in specifične socialnodelovne načine ravnanja na teh posebnih področjih socialnega dela z družino.

Predmetno specifične kompetence:
1. poznavanje in sposobnost dosledne uporabe jezika socialnega dela;
2. sposobnost soustvarjanja izvirnih projektov podpore in pomoči v dialogu z uporabniki in drugimi udeleženci na področju socialnega dela z družinami na področju rejništva in posvojitev;
3. razumevanje delovanja institucij in izboljševanje institucionalnih praks na področju socialnega dela z družinami na področju rejništva in posvojitev;
4. znanja in spretnosti za uporabo strokovnih metod in postopkov na področju socialnega dela z družinami na področju rejništva in posvojitev;
5. poznavanje in sposobnost uporabe prispevka za socialno delo pomembnih drugih strok (psihološka in sociološka znanja o družini);
6. sposobnost analize družbenega konteksta in spretnosti varovanja virov, podpore integrativnim procesom ter soustvarjanja sprememb v skupnosti v sodelovanju s skupnostjo;
7. znanje in sposobnost vzpostavljanja prvega stika in delovnega odnosa na področju socialnega dela z družinami ob na področju rejništva in posvojitev;
8. znanje in sposobnost pogovarjanja (spoznavanja, pogajanja, dogovarjanja), vodenja razgovora v smeri želenih razpletov na področju socialnega dela z družinami na področju rejništva in posvojitev;
9. znanje in sposobnost beleženja in dokumentiranja na področju socialnega dela z družinami na področju rejništva in posvojitev; sposobnost raziskovanja in refleksije osebne vpletenosti v postopke socialnega dela;
10. sposobnost udejanjati stališče in etiko udeleženosti v izvirnih projektih podpore in pomoči v socialnem delu;
11. zmožnost argumentiranega razpravljanja in soustvarjanja želenih razpletov na področju socialnega dela z družinami na področju rejništva in posvojitev;
12. spretnosti prepoznavanja in obvladovanja lastnih občutkov in sposobnost iskanja pomoči zase;
13. sposobnost vzdrževanja in zagovarjanja strokovne avtonomije SD v dialogu z različnimi akterji, institucijami in javnostjo;
14. sposobnost strokovne refleksije lastne prakse na področju socialnega dela z družinami na področju rejništva in posvojitev.


Vsebina predmeta:

Socialno starševstvo. 

Rejništvo. Soustvarjanje procesov podpore in pomoči. Individualna projektna skupina: vzpostavljanje in vzdrževanje sodelovalnega odnosa in dialoškega pogovora vseh udeleženih v rejniškem sistemu, načrtovanje skupnega življenja in sodelovanja, reševanje problemov in kriznih situacij, procesi vzajemne pomoči. Socialno delo z družino na dveh ravneh: sodelovanje dveh družinskih skupin, kompleksnost dela na drugi ravni. izobraževanje vseh udeleženih v rejniškem sistemu.

Otrok v rejniškem sistemu. Varovanje otrokovega glasu v vseh procesih pomoči in podpore. Spoštovanje otroštva. Zagotavljanje temeljnih potreb in pravic otroka in optimalnih možnosti za njegovo rast in razvoj z in med rejniško in matično družino. Upoštevanje varovalnih dejavnikov za razvoj avtonomije in identitete. Mladostnik v rejniški družini. Naloge prehoda pri vračanju v matično družino ali samostojno življenje.  Matična družina. Podpora in pomoč pri odločitvi za odhod otroka v rejniško družino. Ravnanje v je kriznih situacijah, z  žalostjo, jezo, zavračanjem sodelovanja. Grajenje v rešitev usmerjene pomoči v podporo učenju potrebnih sprememb v družini in dobremu sodelovanju z rejniško družino.  Spreminjanje vloge otroka v matični družini. Rejniška družina. Vloga otroka v rejniški družini, varovalni dejavniki za otroka, njegove avtonomije in razvoja identitete. Podpora in pomoč  otroku in matični družini  k uspešnemu sodelovanju.  Oblike podpore in pomoči rejniški družini, da bi zmogla sodelovati v procesih podpore in pomoči otroku in matični družini.

Posvojitev.  Prispevek socialnega dela. Izvirni delovni projekt, ki poveže mater, posvojitelje in otroka. Podpora v procesu: odločitev in priprave, čakanje, življenje z otrokom. Posvojiteljska družina:  skupno učenje, vloga otroka, identiteta otroka in soočenje s posvojitvijo, varovanje stikov s kulturo, ki ji je pripadal.  Socialna mreža posvojiteljske družine. Miti in resnice o posvojitvah, moč in stigma. Odprte in zaprte posvojitve. Podatki za Slovenijo, mednarodne posvojitve.


Temeljna literatura:

1. Čačinovič Vogrinčič, G., (2006), Socialno delo z družino. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

2. Čačinovič Vogrinčič, G. (1998), Psihologija družine: prispevek k razvidnosti družinske skupine. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče.

3. Constable, R., Lee, D. B. (2004), Social Work with Families, Content and Process. Chicago: Lyceum. 

4. Berridge, D., (1999), Work with Fostered Children and their Families; v: Effective Ways of Working with Children and their Families, Hill, M. (ed.); str.: 240-255. London, Philadelphia: Jessica Kingsley publishers.

5. Galaway, B. in sod. (1990), Internetional Perspectives on Specialist Foster Family Care; Human Service Associates; St. Paul, Minnesota.

6. Gilligan, R (2009), Promoting resilience : supporting children and young people who are in care, adopted or in need. London : British Association for Adoption & Fostering.

7. Caw, J., Sebba, J. (2014), Team Perenting for Childern in Foster Care. London, Philadelphia: Jessica Kongsley Publishers.

8. Kuzmanič Korva, D. (ur.) (2012), Rejništvo - Bilten Skupnosti CSD Slovenije Kaljenje, letnik VI, št.11.

9. Javier, R. A. (ur.) (2007), Handbook of adoption : implications for researchers, practitioners, and families. Thousand Oaks ; London ; New Delhi : SAGE Publications.

10. Zaviršek, D. (2012), Notranje in meddržavne posvojitve: od osebnih izkušenj do dobre prakse: razvijanje novih strokovnih kompetenc v socialnem varstvu. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.


Pogoji za vključitev v delo:

Pogoj za vključitev v delo je vpis v magistrski študij na Fakulteti za socialno delo.


Metode ocenjevanja:

Ocenjevalna lestvica - skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja. 1-5 nezadostno, 6-10 pozitivno.
 


Delež v %:Izpit (100%)