Interdisciplinarni in medsektorski pristop k zaščiti otrok 20/21

Prijavnica: Povezava na prijavnico

Termini: 7.1. do 11.6. 2021, četrtki in petki od 16h do 20h. Predavanja bo mogoče spremljati na daljavo z uporabo IKT. Pri izvedbi se bomo prilagajali ukrepom glede COVID-19. Urnik predavanj je dostopen na dnu te strani.

Izvajalke in izvajalci: Program je zasnovan tako, da so pri vsakem predmetu vključeni predavatelji in predavateljice različnih strok, in so s Fakultete za socialno delo, Pravne fakultete (UL), Pedagoške fakultete (UL), Filozofske fakultete (UM), , Medicinske fakultete (UL, UM) in Fakultete za varnostne vede (UM). Prav tako bodo pri izvajanju programa sodelovali tudi strokovnjaki in strokovnjakinje iz prakse. Seznam izvajalk in izvajalcev je objavljen na dnu te strani.  

Trajanje: Program traja eno leto in obsega 45 ECTS.

Opis:

Pogoji za vpis v program:  Najmanj 6/1. raven (opravljeno vsaj višješolsko strokovno izobraževanje) in vsaj eno leto delovnih izkušenj na področju dela z otroki (in družinami). Enak študijski program je namenjen vsem ravnem izobrazbe.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa: Fakulteta sprejme sklep o omejitvi vpisa, če število prijavljenih, ki izpolnjujejo pogoje za vpis, bistveno presega število razpoložljivih študijskih mest. V tem primeru se izbira kandidatk in kandidatov opravi na podlagi izbirnega izpita, ki predstavlja intervju s kandidatom/kandidatko (30%), na podlagi števila let dela na področju zaščite otrok (50%) in dosedanjo vključenost v dopolnilno izobraževanje (izkazano s potrdilom o udeležbi) (20%).

Program se bo izvajal, če bo vpisanih vsaj 40 udeleženk in udeležencev. O izvedbi programa bodo prijavljeni pravočasno obveščeni po pošti.

Kratek opis programa: Program je namenjen usposabljanju strokovnih delavk in delavcev s  področij socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja, zdravstva, sodstva, tožilstva, odvetništva in policije, ki se v svoji vsakdanji praksi srečujejo z otroki, ki potrebujejo zaščito. 

Cilj usposabljanja je krepiti znanja in spretnosti za usklajen pristop do otrok, ki potrebujejo zaščito in na ta način strokovnim delavkam in delavcem zagotoviti poglobljeno razumevanje  celotnega procesa zaščite otrok ter zagotoviti znanja o metodah in orodjih za delo s to posebno ranljivo skupino otrok.

Na usposabljanju udeleženke in udeleženci pridobijo:

 • znanja o razumevanju nasilja in učinkov nasilja na otroka;
 • znanja, ki jim bodo v pomoč tako na začetku, ob razkritju nasilja kot tudi ob izvajanju ukrepov zaščite otroka, s poudarkom na znanjih in spretnostih o tem, kako podpreti otroka in mu zagotoviti varnost, hkrati pa tudi ravnanjih s povzročitelji nasilja;
 • znanja in veščine medinstitucionalnega sodelovanja;
 • znanja, kako voditi pogovor z otrokom in mu nuditi celostno podporo, tudi v primeru ko gre za otroke ali skupine otrok, ki živijo v posebej ranljivih kontekstih in potrebujejo kompleksne odzive na področju zaščite;
 • znanja za prepoznavanje in preprečevanje ter vsesplošno preventivno delo na področju zaščite otrok iz perspektive več sektorske obravnave.

Obseg in struktura programa: Program sestavlja sedem predmetov in zaključno delo. Pet predmetov je obveznih, šestega pa je mogoče izbrati med preostalima dvema predmetoma. Skupno število pridobljenih kreditov v programu je 45. Program je sestavljen tako, da so v njem zajete temeljne in nujne vsebine, znanja, metode, spretnosti in tehnike v procesu zaščite otrok, ki so pomembne za vse udeleženke in udeležence programa, ne glede na njihov strokovni profil. Posamezni predmeti so zastavljeni kot problemski sklopi in so interdisciplinarni. V en predmet so vključena znanja z različnih področij (npr. s področja prava, kriminologije, socialnega dela, medicine, pedagogike), ki so pomembna za delo strokovnih delavk in delavcev v procesu zaščite otrok. Predmeti se povezujejo s prakso, v programu pa so predvidene raznolike oblike dela z udeleženkami in udeleženci, pri katerih je poudarjeno predvsem izkustveno učenje. Oblike dela so predavanja, analiza primerov (npr. primeri zaščite otrok) in pisnega gradiva (npr. spisi, poročila za sodišče, izvedenska mnenja), metoda igre vlog, metoda diskusije in razprave o določeni temi.

Obveznosti udeležencev: Za uspešen zaključek je potrebno opraviti obveznosti pri šestih predmetih (5 obveznih in 1 izbirni, skupaj 30 kreditov) in izdelati zaključno nalogo (15  kreditov).Vse končne obveznosti pri posameznih predmetih so določene v učnih načrtih.

Kandidatke in kandidati za vpis izpolnijo prijavnico in jo podpisano z ustrezno dokumentacijo (priloge) pošljite po pošti do vključno 11. 12. 2020,  na naslov:

Fakulteta za socialno delo

za Interdisciplinarni in medsektorski pristop k zaščiti otrok

Topniška ulica 31

1000 Ljubljana

 

Priloge:

 • Natisnjena in podpisana prijavnica  
 • Dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis:
 • kopija potrdila o izobrazbi
 • dokazilo o vsaj enoletnih delovnih izkušnjah dela z otroki na področjih socialnega varstva, izobraževanja, zdravstva, sodstva, tožilstva, odvetništva in policije – velja potrdilo delodajalca
 • kratek življenjepis s poudarkom na opisu delovnih izkušenj na področju zaščite otrok
 • morebitna dokazila o dosedanji vključenosti v dopolnilna izobraževanja na temo zaščite otrok –velja potrdilo o udeležbi

Kotizacija:

1440 EUR

 

Seznam izvajalk in izvajalcev programa

Urnik programa

 

Za dodatne informacije v zvezi s programom se lahko obrnete na:

Vesna Leskošek, vesna.leskosek@fsd.uni-lj.si

Tadeja Kodele, tadeja.kodele@fsd.uni-lj.si