Usposabljanje supervizorjev/supervizork v socialnem varstvu - Akreditiran program

Prijavnica: Povezava na prijavnico

Termini: Februar 2024

Izvajalke in izvajalci: Petra Videmšek (vodja programa), Lea Šugman Bohinc, Liljana Rihter, Jana Mali, Darja Zaviršek, Primož Rakovec, Majda Golja, Alenka Kobolt.

Trajanje: Eno leto

Opis:

Program je namenjen usposabljanju strokovnih delavk in delavcev za vodenje supervizije na področjih socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja ter zdravstva. V programu usposabljanja udeleženci pridobijo ustrezno znanje in izkušnje iz supervizije. Usposabljanje omogoča poglobljeno znanje in spretnosti, ki dopolnjujejo slušateljevo osnovno znanje, pridobljeno na dodiplomskem študiju. Po uspešno opravljenem programu lahko udeleženci pridobijo licenco supervizorja na področju socialnega varstva, ki jo podeljuje Socialna zbornica Slovenije.

Program obsega 270 ur in je razdeljen na teoretski (80 ur) in praktični del (190 ur). Teoretske vsebine so predstavljene v obliki seminarjev z delavnicami, v okviru katerih slušatelji in slušateljice pridobijo ustrezno znanje za uporabo temeljnih metod supervizije, v praktičnem delu pa jih tudi preizkusijo. Pomembnejše teme teoretskega programa so: pomen supervizije v socialnem varstvu in socialnem delu; opredelitev, cilji in razvoj supervizije; temeljni koncepti socialnega dela in supervizija; prispevek supervizije h kompetentnosti strokovnjakov; teorije, modeli in oblike supervizije; evalvacija dogajanja v supervizijskem procesu; metode in tehnike v superviziji; komunikacija v superviziji; obravnava etičnih dilem v superviziji; končevanje odnosa v superviziji. V prvem delu slušateljice pridobijo teoretski okvir in ta je podlaga za drugi del, ki temelji na izkustvenem delu, torej na aktivnem sodelovanju v različnih supervizijskih kontekstih. Izkustveno znanje slušateljice pridobivajo v različnih oblikah supervizije, ki jih vodijo izkušeni supervizorji. Slušateljice v okviru izpopolnjevanja sodelujejo v supervizijskih skupinah. Preizkusijo se v vodenju supervizijske skupine in sodelujejo v različnih oblikah supervizije. Izkustveno učenje podpirajo usposobljene strokovnjakinje, ki že več let razvijajo, vodijo in izvajajo supervizijo na področju socialnega varstva. S takim učenjem, ki temelji na kombinaciji teoretskega znanja in praktičnih izkušenj, slušateljice spoznajo celoten proces supervizijskega učenja ter pridobivajo splošna in specifična znanja za vodenje različnih oblik supervizije.

Cilj usposabljanja je pridobivanje splošnih kompetenc in tudi kompetenc za strokovno in raziskovalno delo v okviru supervizijskega procesa in razvijanje kritične refleksije o lastnih konceptualnih predpostavkah, pristopih, spretnostih, virih, učinkih na področju svetovalnega dela v socialnem varstvu, vzgoji in izobraževanju. Slušateljice bodo vključene v aktualne projekte, ki bodo v času njihovega študija potekali na Fakulteti za socialno delo in se bodo povezovali z učnimi vsebinami. Poleg kompetenc med cilje programa sodi pridobivanje praktičnih izkušenj, ki slušateljem in slušateljicam omogoča spoznavati teorije supervizije, temeljne vrednote, koncepte, načela in metode dela v superviziji. Cilj programa je usposobiti slušateljice za uporabo temeljnih metod in postopkov vodenja supervizije. Usposobi jih za individualno, skupinsko ali diadno supervizijo. Na podlagi izkustvenega učenja jim omogoči ustvarjanje praktične integracije oz. sinteze konceptov, metod, spretnosti in etičnega ravnanja v praksi. Program zaradi svoje teoretsko-praktične zasnove omogoča aktivno preverjanje teoretskih spoznanj v praksi in razvoj novih možnih rešitev.

POGOJI ZA VPIS: V program se lahko vpišejo vsi, ki imajo končano izobrazbo po 69. členu Zakona o socialnem varstvu in opravljen strokovni izpit iz socialnega varstva in vsaj štiri leta delovnih izkušenj. Kandidatke, ki so končale najmanj višjo ali visoko šolo, ki izobražuje za socialno delo. Kandidatke, ki so končale višjo ali visoko šolo psihološke smeri, pedagoške smeri in njenih specialnih disciplin, upravne, pravne, sociološke, zdravstvene smeri – smer delovne terapije in teološke smeri z ustrezno specializacijo. In kandidati in kandidatke, ki so končali višjo ali visoko šolo pedagoške, socialnopedagoške, psihološke in defektološke smeri in so opravili strokovni izpit s področja socialnega varstva. Program je akreditirala Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu. Slušateljice pridobijo potrdilo o zaključku usposabljanja. Na podlagi potrdila lahko pri Socialni zbornici Slovenije zaprosijo za licenco supervizorja/supervizorke na področju socialnega varstva.

Obveznosti udeležencev

Refleksije o sodelovanju na supervizijski skupini, o vodenju supervizijskih skupin pod mentorstvom, o intervizijah, o metasuperviziji, izdelava seminarja, ki je podlaga za zapis zaključne naloge.

Število vpisnih mest 12 (še 3 prosta mesta!)

Kandidatke morajo ob prijavi oddati življenjepis in dokazila o delovnih izkušnjah, zaželeno je potrdilo o vključenosti v supervizijski proces ter motivacijsko pismo o tem, zakaj so se odločile za vpis v program.

Predavanja potekajo ob petkih (1–2-krat na mesec), od 9.00 do 17.00.

Kotizacija:

2.980 €