Zgodnja pomoč in podpora v socialnem delu z otrokom in družino

Prijavnica: Povezava na prijavnico

Termini: 4. april 2024

Izvajalke in izvajalci: Mojca Šeme

Trajanje: 8 ur (1 dan) = 0,5 KT

Opis:

Zgodnja pomoč in podpora (ZPP) otroku in družini je socialnodelovni pristop, ki je usmerjen v tarčno preventivo kompleksne in kumulativne obremenjenosti otrok in družin s potencialno travmatičnimi izkušnjami. Med te sodijo: izkušnje nasilja oz. zlorabe in/ali zanemarjanja otroka, pričevanja otroka nasilju v družini, težave skrbnikov s prekomerno uporabo alkohola in drog, dolgotrajne težave otrokovih staršev na področju duševnega zdravja, težke izgube, ki jih izkuša otrok, revščina in socialna izključenost otroka in družine idr.

Pristop se v prvi vrsti osredotoča na pomoč in podporo družinam, ki se soočajo s številnimi in kompleksnimi psihosocialnimi izzivi in problemi, ki so pogostokrat strukturno pogojeni in povzročeni in so za člane družine in družino kot celoto lahko zelo stresni in travmatični. To so družine, ki v sistemu pogostokrat ne prejemajo ustrezne pomoči in podpore. Pomoč do njih pogostokrat pride prepozno, in sicer v obliki postopkovnega in reaktivnega oz. kriznega socialnega dela (»gašenje požarov«), ne pa v obliki odnosa. Te družine tudi pogostokrat prejemajo preštevilno, nepovezano in razpršeno pomoč in podporo v premnogih inštitucijah (socialno varstvo, vzgoja in izobraževanje, zdravstvo). Slednje pogosto vodi k izgubi motivacije in moči družin za prostovoljno sodelovanje v procesih podpore in pomoči, kar še dodatno pripomore k temu, da pomoč do njih pride prepozno.

Ključne sestavine pristopa so: pristop je osredotočen na otroka in podporo otrokovi družini – v ospredju so storitve podpore družini in ne nadzor nad družino ter ne administrativno in postopkovno delo; pristop je utemeljen na delovnem odnosu; v središču je sodelovalna paradigma in partnerski odnos z družino; pristop je usmerjen v krepitev moči, virov in odpornosti tako otroka kot staršev in družine kot celote; pristop je utemeljen na razumevanju različnih vrst travme in na znanjih s področja teorije navezanosti; pristop je usmerjen v sistemsko prakso, vodita ga sistemsko razmišljanje in perspektiva; temeljena sestavina pristopa je krepitev timskega sodelovanja med strokovnjaki, ki so v stiku z otrokom in družino; refleksivna praksa. Cilj pristopa je prispevati k zmanjševanju družbene neenakosti med otroki in družinami v Sloveniji. Raziskave namreč kažejo, da so revne in socialno izključene družine, deležne veliko več kriznih intervencij kot družine srednjega ali višjega sloja. S tem so tudi bolj izpostavljene možnosti travme, povzročene v sistemu zaščite otrok, kar poglablja družbene neenakosti med otroki in družinami v družbi. Pristop ZPP ima dva fokusa kar se tiče »zgodnosti«: (1) čim bolj zgodaj glede starosti otroka - v fokusu je preventiva zgodnje razvojne travme; (2) čim bolj zgodaj glede obsega problema, ki ga imata otrok in družina - v fokusu je preventiva kompleksne travmatiziranosti otrok in družin.

Teme seminarja
- Usmerjenost prakse sodelovanja z družinami v socialnem delu v Sloveniji: preventivna, zgodnja pomoč in podpora družini ali gašenje požarov? Sistemske in organizacijske ovire za sodelovalno socialno delo z družinami v skupnosti, na domovih družin.

- Elementi pristopa »zgodnja pomoč in podpora«

- Mobilna služba za zgodnjo podporo družini – možna oblika storitev na centrih za socialno delo, ki omogoča sodelovanje z družinami na način pristopa »zgodnja pomoč in podpora«.

Program

08.45-09.00 Zbiranje na lokaciji

09.00-09.45 Uvodni nagovor in predstavitev udeležencev seminarja

09.45-10.45 Ključni elementi pristopa »zgodnja pomoč in podpora« v socialnem delu z otrokom in družino (predavanje, ogled posnetkov)

10.45-11.00 Odmor

11.00-13.00 Ključni elementi pristopa: travma in travmatski stres ter pomen medinstitucionalnega sodelovanja (predavanje, ogled posnetkov, diskusija)

13.00-13.45 Odmor za kosilo

13.45-15.00 Navezanost in krepitev odpornosti v družini – delo s čustvi (predavanje, ogled posnetkov, diskusija)

15.00-15.30 Sklepna razprava

Izobraževanje je namenjeno strokovnim delavkam in delavcem na centrih za socialno delo, ki delujejo na področju varstva otrok in družine ter zaščite otrok, na področju mladoletnikov, na področju rejništva in posvojitev. Namenjena je tudi socialnim delavkam in delavcem, ki delujejo v zdravstvenih domovih, na centrih za zgodnjo obravnavo in centrih za duševno zdravje otrok in mladostnikov. Dobrodošli so tudi svetovalne delavke in delavci, ki delajo v vzgoji in izobraževanju.

Kotizacija:

Člani-ce Alumni kluba FSD, mentorice in mentorji študentkam in študentom FSD na praksi: 120 €
Drugi: 150 €

Kotizacija vključuje 22 % DDV, gradivo, kavo in prigrizek med odmorom in potrdilo o udeležbi.

Popusti

Trije ali več udeležencev iz iste organizacije – 15 % popusta
Samoplačniki – 20 % popusta

Zadnji rok za morebitno odjavo udeležbe je najpozneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja, v nasprotnem primeru se zaračuna celotna kotizacija.

V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.