Vključitev izključenih

Termini: 3., 10., 24.4.2008 in sklepna evalvacija 8.5.2008

Izvajalke in izvajalci: Nika Cigoj Kuzma, Bogo Kranjc, Tina Šentjurc, Mateja Lajh, Tadeja Kodele, izr. prof. dr.Vito Flaker, dr. Vera Grebenc

Trajanje: 27 ur (3 x 1 dan; sklepna evalvacija 3 ure)

Opis:
Program obsega 70 pedagoških ur, od tega je 30 ur namenjenih teoretičnim vsebinam in delavnicam, ki so povezane z vsebino predavanj, preostalih 40 ur pa je namenjenih individualnemu raziskovalnemu in terenskemu delu. Med celodnevnimi seminarji bodo v dogovoru z udeleženci seminarja potekale tudi kratke konzultacije, namenjene predvsem posvetovanju glede raziskovalnega dela.
Opis: Vsebino seminarja so pod mentorstvom Vita Flakerja pripravili uporabniki z izkušnjo duševne stiske in študentje 4. letnika Fakultete za socialno delo – smer Duševno zdravje v skupnosti. Njegov namen je okrepiti moč uporabnikov storitev služb duševnega zdravja in omogočiti strokovnim delavcem služb duševnega zdravja v skupnosti, da se seznanijo s konceptom krepitve moči v teoriji in praksi in pridobijo potrebno znanje glede krepitve moči posameznika. Program poteka v obliki predavanj in delavnic, na katerih se udeleženci seznanijo s tem, kako lahko s pomočjo vključevanja izkušenih spodbudijo službe duševnega zdravja, da bodo bolj usmerjene k uporabniku, bolj zadovoljive ter manj diskriminatorne in ponižujoče. Poudarja subjektivno znanje udeležencev in spodbuja izmenjavo izkušenj med njimi. V zaključnem delu seminarja udeleženci predstavijo seminarsko nalogo, ki jo opravijo na podlagi terenskega in raziskovalnega dela.

Seminar lahko po dogovoru organiziramo tudi v posamezni organizaciji, društvu, ustanovi, zavodu, za osebje ali uporabnike, konkretno izvedbo pa lahko tudi prilagodimo potrebam naročnika.

Teme seminarja:
- koncept krepitve moči v teoriji in praksi;
- merjenje moči posameznika;
- zgodovina, ideje in sistem duševnega zdravja v skupnosti;
- cilji duševnega zdravja v skupnosti in tri tarče kritike (zapiranje, medicinski model in vloga
»duševnega bolnika«);
- vloga »duševnega bolnika«, koncept družbenih in stigmatiziranih vlog;
- katalog služb duševnega zdravja v skupnosti;
- zemljevid moči;
- osnovne spretnosti raziskovanja; pomen znanja in sodelovanja uporabnikov v raziskavah.

Seminar je inovativen v dveh pogledih, prvič ker ga vodijo strokovnjaki skupaj z ljudmi z izkušnjo duševne stiske in študenti, in drugič ker vsebina seminarja ni namenjena zgolj strokovnim delavcem, pač pa tudi uporabnikom služb duševnega zdravja v skupnosti in njihovi krepitvi moči, zato je smiselno, da strokovnjaki, ki se udeležijo seminarja v seminar vključijo tudi uporabnika iz svoje organizacije. Poudarja subjektivno znanje udeležencev in spodbuja izmenjavo izkušenj med njimi.

Kotizacija:Kotizacija znaša 400 € (v ceno je vključen DDV) za strokovnjake. Udeležba je za uporabnike, ki se udeležijo seminarja skupaj s strokovnjaki, brezplačna.
Kotizacijo nakažite na TRR pri UJP 01100-6030706343, sklic 008.
Opombe:
Obveznosti udeležencev: Seminarska naloga (vključuje nadaljevanje raziskovalnega in terenskega dela)

Seminar je ovrednoten z 2 ECTS.