Zapisovanje v socialnem delu

Termini: 10. april in 17. april 2008

Izvajalke in izvajalci: doc. dr. Mojca Urek, dr. Milko Poštrak

Trajanje: 16 ur (2 x 1 dan)

Opis:
Zdi se, da smo v socialnem delu veliko pozornosti namenili metodam neposrednega dela z ljudmi, manj pa smo se posvetili zapisovanju, poročanju in dokumentiranju dela. Pa vendar naj bi zapisi v vseh fazah nastajanja in v tem, kako ravnamo z njimi, odsevali doktrinarna načela socialnega dela. Še več, so socialno delo. Zapiski niso nikoli le mrtve besede na papirju, temveč so obenem že dejanja: posegajo v resničnost in jo spreminjajo; imajo realno moč kot dokazila, strokovna mnenja, uradna poročila itn., hkrati pa pomembno vplivajo na samopercepcijo uporabnikov. Pripovedne (in s tem tudi zapisovalne) prakse v socialnem delu pomenijo vrsto priložnosti za: dialog, soustvarjanje, izboljšano samoreprezentacijo, krepitev moči in za večji nadzor ljudi nad svojim življenjem. Prav tako pa lahko pomenijo neenakomerno razporeditev moči med strokovnjaki in uporabniki. Človeka naj bi njegova zgodba krepila in ne še dodatno slabila moč in nadzor nad življenjem. Zato bo eden izmed izzivov delavnice iskati rešitve, s katerimi bi zagotovili vpliv uporabnikov na nastajanje zapisov in poročanje. Razmišljali bomo, kako bi pri zapisovanju vzpostavili tak skupen delovni odnos, ki se ne bo končal le z uporabnikovim podpisom pod zapisnik. Dotaknili se bomo vprašanj, kot so, kako upodabljamo ljudi v zapisih, kako lahko ločimo dejstva od interpretacij, kje je mesto strokovnjakov v zapisih, kakšen jezik uporabljamo, kakšni sta struktura in vsebina različnih vrst zapisov.
Na seminarju bomo predstavili osnovna načela zapisovanja, kot smo jih razvili v skladu z doktrino socialnega dela. Gradivo o tem bomo udeleženkam dostavili pred začetkom seminarja. Na samem seminarju bomo najprej s pomočjo konkretnih primerov iz prakse udeleženk pogledali, katera so pereča vprašanja pri zapisovanju. Na koncu prvega dela seminarja bodo udeleženke dobile nalogo, naj sestavijo zapise po načelu dobre prakse, ki jih bomo analizirali v zadnjem delu seminarja, teden dni kasneje.

Teme seminarja:

  • osnovna načela dobrega zapisovanja;

  • preizkušanje zapisovanja.


  • Kotizacija:170 € (v ceno je vključen DDV).
    Kotizacijo nakažite na TRR pri UJP 01100-6030706343, sklic 009.