Spremljanje in evalviranje programov

Termini: 1. skupina: 3. junij, 10. junij in 17. junij 2008; 2. skupina: 5. junij 12. junij in 19. junij 2008

Izvajalke in izvajalci: dr. Liljana Rihter, dr. Nino Rode, mag. Barbara Kobal, Tamara Rape Žiberna

Trajanje: 24 ur (3x1 dan); predvideni sta dve skupini po 15 udeležencev

Opis:
V okviru izobraževanja bomo na kratko predstavili enotni sistem evalviranja socialnovarstvenih programov (tipologija programov, kriteriji evalviranja, shema za opis programa, Yatesova shema za spremljanje virov, postopkov in izidov) in v delavnicah na konkretnih primerih usposobili udeležence za izvajanje evalvacije po predlaganem postopku. Udeleženci izobraževanja se bodo pomočjo praktičnih primerov in aktivnega sodelovanja pri izvedbi vsake faze evalvacije naučili spremljati izvajanje programa in zbirati podatke, izdelati konkretno shemo povezav med viri, postopki, procesi in izidi, meriti učinke programov, primerjalno ocenjevati programe in izdelavo končnega evalvacijskega poročila. Ta znanja bodo nujno potrebna ob uvajanju enotnega sistema evalviranja v vse socialno-varstvene programe.

Teme seminarja:

 • tipologija programov in kriteriji evalviranja;

 • Yatesov model evalviranja;

 • merjenje učinkov - predstavitev vprašalnikov;

 • opis virov, postopkov, procesov, izidov;

 • spremljanje izvajanja postopkov;

 • ocenjevalni list za evalviranje;

 • ocenjevanje programov (usklajevanje ocen);

 • izvedljivost ocenjevanja in anket;

 • izdelava končnega poročila in diseminacija rezultatov.

 • Kotizacija:Kotizacija znaša 230 € (v ceno je vključen DDV).
  Kotizacijo nakažite na TRR pri UJP 01100-6030706343, sklic 011.
  Opombe:
  Obveznosti udeležencev: Seminarska naloga na podlagi sprotnega dela med posameznimi deli izobraževanj.

  Seminar je ovrednoten z 2 ECTS.

  Prijave zbiramo do 16.5.2008. Po tem datumu bomo prijavljene udeležence razvrstili v dve skupini in jih obvestili o datumih izobraževanja.