Program usposabljanja supervizorjev - nadaljevalni seminar

Termini: 26. in 27. september 2008

Izvajalke in izvajalci: viš. pred. spec. Vida Miloševič Arnold, Majda Golja, spec. Marta Vodeb Bonač

Trajanje: 240 ur

Opis:
Program traja štiri semestre in obsega 240 ur. Od tega je 80 ur namenjenih teoretičnim vsebinam in intenzivnim delavnicam (te so povezane z vsebino predavanj), preostalih 160 ur pa pridobivanju praktičnih izkušenj v različnih oblikah supervizije. Poudarek je predvsem na izkustvenem učenju in praktičnem usposabljanju udeležencev programa za vlogo supervizorjev.

Opis: Program je namenjen izkušenim strokovnim delavcem na področju socialnega varstva in sorodnih področjih. V programu usposabljanja za supervizorje bodo udeleženci pridobili ustrezna znanja in izkušnje iz supervizije. Po uspešno opravljenem programu (in ob drugih ustreznih pogojih, ki jih zahteva Socialna zbornica Slovenije) lahko udeleženci pridobijo licenco za opravljanje supervizije. Najpomembnejše kompetence, ki jih pridobijo kandidati v programu:

 • poznavanje in sposobnost uporabe posameznih modelov, vrst, metod in tehnik supervizije;

 • sposobnost za analizo in evalvacijo supervizijskega procesa;

 • sposobnost strukturiranja in vodenja supervizijskega procesa in pozornega spremljanja dogajanja v skupini;

 • poznavanje različnih vlog v superviziji;

 • sposobnost za dajanje jasnih navodil in skrb za jasne dogovore v skupini;

 • sposobnost za prilagajanje individualnim razlikam supervizantov;

 • usposobljenost za uporabo različnih supervizijskih intervencij;

 • usposobljenost za dajanje jasnih, neposrednih in konstruktivnih povratnih informacij;

 • usposobljenost za dosledno upoštevanje zaupnosti v supervizijskem procesu;

 • sposobnost, da skrbijo za dobro počutje vseh sodelujočih in za spoštovanje vsakega člana skupine;

 • usposobljenost za aktivno poslušanje in za jasno in razumljivo sporočanje misli;

 • sposobnost za vzpostavljanje empatičnega, iskrenega, spontanega in strpnega odnosa;

 • sposobnost za spremljanje učnega procesa v skupini.


 • Teme seminarja:
 • Teoretične vsebine (pomen supervizije v socialnem varstvu in socialnem delu, opredelitev, cilji in razvoj supervizije, značilnosti učenja v superviziji in ovire pri tem, vloga supervizorja, temeljni koncepti socialnega dela in supervizija, prispevek supervizije h kompetentnosti strokovnjakov, teorije, modeli in oblike supervizije, supervizijski proces, evalvacija dogajanja v supervizijskem procesu, supervizijska analiza zgodbe, potek supervizijskega srečanja, metode in tehnike supervizije, kreativnost v superviziji, dokumentacija v superviziji, skupinski proces v superviziji, model supervizije v svetovalnem delu, intervizija kot samopomoč strokovnih delavcev, načrtovanje supervizije, komunikacija v superviziji, supervizijski odnos, obravnava etičnih dilem v superviziji, pomen supervizije za razvoj timov in organizacij, zaključevanje odnosa v superviziji)

 • Izkustveni del (delo v supervizijski skupini pod vodstvom izkušenih supervizork, delo v lastni supervizijski skupini ali s posameznim supervizantom, sodelovanje intervizijskih skupinah, sodelovanje v metasupervizijskih skupinah, sklepna evalvacija)


 • Prijavnica