Terensko delo - rok prijave je podaljšan, prijava je možna do 2.2.2009

Termini: 15. 1. in 5. 2. 2009

Izvajalke in izvajalci: viš. pred. spec. Vida Miloševič Arnold, as. dr. Vera Grebenc, as. Špela Urh, as. mag. Simona Žnidarec Demšar

Trajanje: 16 ur (2 x 1 dan)

Opis:
Prostor je v življenju ljudi pomemben dejavnik in sam po sebi tudi bistveno vpliva na kvaliteto stikov med ljudmi. Socialno delo poteka vedno v kontekstu določenega okolja in je proces interakcij z ljudmi v določenem prostoru. Odvija se torej v konkretnem prostoru in v interakcijah z ljudmi, ki v tem prostoru živijo, delajo. S terenskim delom socialni delavec poseže izven svojega matičnega delovnega okolja, ki ga opišemo kot institucionalni prostor. Poseže tudi v institucionalni prostor služb in strokovnjakov, s katerimi sodeluje pri opravljanju
svojih delovnih nalog. Najpogosteje kot terensko delo opišemo poseganje socialnih delavcev v zasebni prostor, ko gre za obiske uporabnikov na domu ali pa obiske pri uporabnikih, ki začasno ali stalno živijo v institucijah. Socialno delo pa vse pogosteje deluje tudi v javnem prostoru, kjer se zadržujejo uporabniki (ulično socialno delo, terensko delo z zasvojenimi ljudmi). Tako socialni delavec na neposreden in interaktiven način vstopa v življenjski svet uporabnikov. Terensko delo pomeni približevanje socialnemu svetu uporabnikov. Prav v tem
je največja moč in bistvena prednost terenskega dela, saj nam omogoča spoznavanje sveta drugih z neposredno udeležbo v njem. S terenskim delom na neposreden način pokažemo zanimanje za to, kako ljudje živijo in kako sami vidijo svoj svet.
Teme seminarja:
— pomen prostora za kakovost dela
— različni tipi prostorov in njihove funkcije
— razvoj spretnosti za optimalno uporabo prostorskih danosti v socialnem delu.

Obveznosti udeležencev: izdelava seminarske naloge

Kotizacija:Kotizacija znaša 170 € (v ceno je vključen DDV).
Kotizacijo nakažete na TRR pri UJP 01100-6030706343, sklic 001.

Opombe:
Seminar je ovrednoten z 1 ECTS.