Življenjski svet uporabnika- rok za prijavo je podaljašan. Prijava je možna do 16.2.2009.

Termini: 22. 1. in 19. 2. 2009

Izvajalke in izvajalci: doc. dr. Lea Šugman Bohinc, mag. Pavla Rapoša Tajnšek

Trajanje: 16 ur (2 x 1 dan)

Opis:
Raziskovanje in ocenjevanje življenjskega sveta uporabnikov sodi med osnovne kompetence socialnega dela, ki oblikujejo profesionalno identiteto socialnih delavk in delavcev in jim omogočajo kakovostno opravljanje strokovnih nalog, pooblastil in storitev. Kaj vse obsegajo znanja in spretnosti, ki jih socialno delo uporablja pri raziskovanju, ocenjevanju in načrtovanju uporabe virov za doseganje želenih sprememb? Kaj pomenijo in kaj omogočajo socialnim delavcem in delavkam? In kaj pomenijo uporabnikom in uporabnicam?

Odgovore na navedena vprašanja bomo soustvarjali na seminarju v dveh delih, ki bo znotraj raziskovanja življenjskega sveta vključeval tudi posamezne vidike drugih najpomembnejših kompetenc, postopkov in spretnosti socialnega dela, kot so razumevanje družbenega in vrednostnega konteksta, vzpostavljanje stika in delovnega odnosa, krepitev moči, vodenje pogovora, zapisovanje, posebna občutljivost za neprostovoljne transakcije itd.

Raziskovanje življenjskega sveta pojmujemo kot nujno sestavno fazo v procesu socialnega dela, na skupni poti, ki jo socialna delavka in uporabniški sistem prehodita od začetne zaznave in opredelitve potrebe oz. problema do spremembe, za katero sta si prizadevala. Na poti skupnega razvijanja in načrtovanja možnih sprememb, ki izhaja iz uporabniške perspektive in iz perspektive krepitve moči uporabnika, raziskujemo življenjsko situacijo in njen družbeni kontekst, odkrivamo in ocenjujemo sredstva in vire, na katere se bomo opirali pri spreminjanju obstoječe situacije v skladu z zastavljenimi cilji. Pri tem so nam v pomoč hermenevtična, sodelovalna metoda pogovora, različne raziskovalne matrice in opomniki, shematske tehnike, diagrami in prikazi, s pomočjo katerih lahko grafično ponazorimo obstoječo situacijo in tako dobimo bolj celovit pregled nad že uporabljenimi in še neizkoriščenimi potencialnimi viri pomoči.

Pogovor kot osrednji medij za raziskovanje življenjske situacije uporabnika bomo na seminarju raziskovali z vidika socialnega dela tako v prostovoljnih kot tudi neprostovoljnih transakcijah. V obliki delavnice bomo preizkusili tudi raziskovalne matrice in druge tako imenovane "papir in svinčnik" tehnike, ki nam ponazorijo življenjski svet uporabnika in njegove vire pomoči: eko zemljevid, genogram, zemljevid življenjske poti, kulturološki zemljevid. V obdobju med prvim in drugim delom seminarja bodo udeleženke in udeleženci pri svojem delu preizkušali in utrjevali novo pridobljeno znanje in spretnosti, zato bomo v drugem delu seminarja nekaj časa namenili predstavitvi in skupni evalvaciji primerov iz prakse udeležencev.

Program:

Četrtek, 22.1.2009
Predavalnica 8

9.00 do 9.30 Pavla Rapoša Tajnšek, Lea Šugman Bohinc: Uvodni nagovor in predstavitev udeležencev
9.30 do 10.15 Pavla Rapoša Tajnšek: Raziskovanje življenjskega sveta v kontekstu socialnega dela
10.15 do 10.30 Odmor
10.30 do 12.00 Lea Šugman Bohinc: Sinergetski pogled in hermenevtična metoda pogovora v procesu raziskovanja življenjskega sveta uporabnika
12.00 do 12.45 Odmor za kosilo
12.45 do 13.30 Pavla Rapoša Tajnšek: Zemljevid življenjskega sveta: predstavitev praktične uporabe metode
13.30 do 14.30 Zemljevid življenjskega sveta: praktično preizkušanje metode v parih - 1
14.30 do 14.45 Odmor
14.45 do 15.45 Zemljevid življenjskega sveta: praktično preizkušanje metode v parih - 2
15.45 do 16.30 Refleksija dela v parih, evalvacija dneva in dogovor o projektni nalogi v času do drugega dela seminarja (razgovor, zemljevid življenjskega sveta)


Četrtek, 19.2.2009
Predavalnica 8

9.00 do 10.30 Predstavitve in razprava o primerih iz prakse
10.30 do 10.45 Odmor
10.45 do 12.15 Lea Šugman Bohinc: Raziskovanje življenjskega sveta uporabnika v neprostovoljnih transakcijah – odklon, odpor in nasprotovanje ter moč kot perspektiva
12.15 do 13.00 Odmor za kosilo
13.00 do 14.00 Lea Šugman Bohinc: Analiza primera: Raziskovanje življenjskega sveta uporabnika v neprostovoljnih transakcijah
14.00 do 15.00 Raziskovanje življenjskega sveta uporabnika v neprostovoljnih transakcijah – delo v parih 1
14.00 do 14.15 Odmor
14.15 do 15.15 Raziskovanje življenjskega sveta uporabnika v neprostovoljnih transakcijah – delo v parih 2
15.15 do 16.00 Refleksija dela v parih, zaključna razprava in evalvacija seminarja

Kotizacija:Kotizacija znaša 170 € (v ceno je vključen DDV).
Kotizacijo nakažite na TRR pri UJP 01100-6030706343, sklic 002.
Opombe:
Temeljna študijska literatura:
Šugman Bohinc, L., Rapoša Tajnšek, P., Škerjanc, J. (2007), Življenjski svet uporabnika. Raziskovanje, ocenjevanje in načrtovanje uporabe virov za doseganje želenih razpletov. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

Seminar je ovrednoten z 1 ECTS.