Uvod v individualno načrtovanje

Termini: 9.4.2009 – uvodni seminar

Izvajalke in izvajalci: mag. Jelka Škerjanc, Lea Brišar

Trajanje: 48 ur (6 x 1 dan)

Opis:
Individualiziran pristop kot načelo in paradigma socialnega dela
predvideva zagotovljen vpliv uporabnika socialno varstvenih storitev
in njegovo sodelovanje v celotnem procesu oblikovanja, izvedbe in
ocenjevanja prejetih socialno varstvenih storitev. Program usposabljanja
strokovnih delavk in delavcev vključuje spoznavanje teoretičnih konceptov,
povezovanje teorije s prakso, študij literature, učenje veščin, praktično
delo pri učenju metod, izkustveno učenje ter preverjanje doseženih ciljev.
Udeleženci programa se usposobijo za dosledno uveljavljanje načela
individualizacije pri načrtovanju, izvedbi in oceni socialno varstvene
storitve, spoznajo metode in veščine za vzpostavljanje sodelujočega
odnosa z uporabnikom, naučijo se zapisati individualni načrt, sodelujejo
pri udejanjanju zapisanih ciljev, prevzemajo različne vloge v tem procesu
in pridobijo od uporabnika oceno kakovosti storitev kot vir za nadaljnje
načrtovanje.
Teme seminarja:
— teoretične podlage za uveljavljanje načel individualizacije
— metoda individualnega načrtovanja
— pomen zagotavljanja vpliva uporabnika v procesu zagotavljanja socialno
varstvene storitve
— udejanjanje ciljev
— ocena storitev in nadaljnje načrtovanje.

Kotizacija:Kotizacija za udeležbo znaša 330 € (v ceno je vključen DDV) ob prijavi vsaj 13
udeležencev. V primeru večjega števila prijav se kotizacija temu sorazmerno
zmanjša.
Kotizacijo nakažete na TRR pri UJP 01100-6030706343, sklic 003.Opombe:
Program obsega 60 pedagoških ur, od tega je 45 ur namenjenih
teoretičnemu delu, vajam, izkustvenemu učenju, poročanju, predstavitvam
nalog, evalvaciji programa in proslavljanju, 15 ur pa mentorstvu pri
praktičnem delu udeležencev na nalogah.

Seminar je ovrednoten z 4 ECTS.

Seminar lahko po dogovoru organiziramo tudi v posamezni organizaciji,
društvu, ustanovi, zavodu, konkretno izvedbo pa lahko tudi prilagodimo
potrebam naročnika.