Mediacija v socialnem delu

Termini: 19.3., 20.3. in 7.4.2009. Prijava je možna do 16.3.2009

Izvajalke in izvajalci: doc. dr. Lea Šugman Bohinc, dipl. psih., Tanja Metelko Lisec, univ. dipl. prav.

Trajanje: 24 ur (3 x 1 dan)

Opis:
Stroka socialnega dela in socialnega varstva je že od nekdaj usmerjena v raziskovanje virov moči in kompetenc samih uporabnikov. Praktične izkušnje in rezultati raziskovanja zlasti v zadnjih desetletjih nazorno kažejo, da so metode pozicije in uporabe moči strokovnih delavcev nasproti uporabnikom slabo uspešne in malo učinkovite. Zato v socialnem delu razvijamo metode in načine sodelovanja z uporabniki, v katerih lahko ti kar najbolj izkoristijo svoje
izkušnje, svoje vire moči in poznavanje samega sebe, vse to obrnejo sebi v prid in tako okrepijo svojo moč za nove korake v življenju. Mediacija je ena takih veščin in postopkov, kjer mediator zgolj vodi in usmerja osebe, da prek izražanja svojih želja, potreb in interesov ustvarjajo načine iskanja rešitev, ki bodo kar najbolj zadovoljili vse vpletene.
Teme seminarja:
— veščine mirnega in konstruktivnega reševanja konfliktov in sporov s pomočjo mediacije,
teoretski koncept mediacije kot metode upravljanja konfliktov in razreševanja sporov med
uporabniki v socialnih mrežah
— uporabnost različnih zvrsti mediacije v konkretnih primerih socialnega dela
— temeljne mediacijske tehnike
— poznavanje in uporabljanje mediacijskega procesa, zlasti neformalne mediacije
— načini in veščine konstruktivnega in dogovornega reševanja konfliktov in sporov v življenju.

Program:

Četrtek, 19.3.2009

09.00 – 09.45 Uvodni nagovor in predstavitev udeležencev
09.45 – 11.15 Soustvarjanje ugodnega konteksta za razvoj uspešnejših vzorcev upravljanja problema – pomen energizirajočih dejavnikov (predavanje)
11.15 – 11.30 Odmor
11.30 – 13.00 Teoretična izhodišča in področja mediacije v socialnem delu ter ogled video posnetka (delavnično predavanje, videoprojekcija, diskusija)
13.00 – 14.00 Odmor za kosilo
14.00 – 16.00 Tehnike mediacije (aktivno poslušanje, povzemanje, jaz sporočila, ti sporočila, preokvirjanje, usmerjanje na prihodnost, postavljanje vprašanj, možganska nevihta pri iskanju rešitev, upoštevanje pogleda druge strani, preverjanje slišanega, ločitev stališč od interesov, lupljenje čebule idr.) (pregled tehnik s kratkimi vajami)

Petek, 20.3.2009

09.00 – 11.00 Mediacijski proces in faze mediacije: teoretična predstavitev (delavnica s teoretičnim uvodom)
11.00 – 11.15 Odmor
11.15 – 13.00 Mediacijski proces in faze mediacije: demonstracija primera z analizo
13.00 – 14.00 Odmor za kosilo
14.00 – 16.00 Mediacija – dve igri vlog z analizo (delo v malih skupinah: dva sogovornika, mediator 1, mediator 2, opazovalec) 2x 30 min, 10 min feedbacka v skupini, 40 min poročanja z razpravo v veliki skupini
16.00 – 16.15 Refleksija dneva in dogovor o izdelavi projektne naloge (s pripravo vprašanj za vodji delavnice)

Torek, 7.4.2009

09.00 – 11.00 Izkušnje s projektno nalogo (predstavitve v trojkah in razprava poročevalcev ter vodij v eni ali dveh velikih skupinah)
11.00 – 11.15 Odmor
11.15 – 13.00 Mediacija – igra vlog z analizo (delo v veliki skupini)
13.00 – 14.00 Odmor za kosilo
14.00 – 16.00 Odgovori na vprašanja, zaključna refleksija in evalvacija seminarja

Kotizacija:Kotizacija znaša 230 € (v ceno je vključen DDV).
Kotizacijo nakažete na TRR pri UJP 01100-6030706343, sklic 004.
Opombe:
Število udeležencev: do 20 v skupini
Obveznosti udeležencev: projektna naloga, izdelana v času med 20. 3. in 7. 4. 2009 (za pridobitev 2 ECTS)

Seminar je ovrednoten z 2 ECTS.