Zapisovanje v socialnem delu

Termini: 5. 3. in 12. 3. 2009

Izvajalke in izvajalci: Gabi Čačinovič Vogrinčič, Vida Miloševič Arnold, Milko Poštrak, Peter Stefanoski, Mojca Urek

Trajanje: 16 ur (2 x 1 dan)

Opis:
: Zdi se, da smo v socialnem delu veliko pozornosti namenili metodam neposrednega dela z ljudmi, manj pa smo se posvetili zapisovanju, poročanju in dokumentiranju dela. S priročnikom Zapisovati socialno delo, ki je izšel konec leta 2008, smo izvajalci seminarja poskušali nadomestiti praznino in ponuditi teoretski razmislek o tem, kako misliti socialno delo, ko zapisujemo. Obenem smo ponudili tudi praktične smernice, ki so lahko pripomoček pri zapisovanju. Zapisi naj bi v vseh fazah nastajanja in v tem, kako ravnamo z njimi, odsevali doktrinarna načela socialnega dela. Zapiski niso nikoli le mrtve besede na papirju, temveč so obenem že dejanja: posegajo v resničnost in jo spreminjajo, imajo realno moč kot dokazila, strokovna mnenja, uradna poročila itn., hkrati pa pomembno vplivajo na samopercepcijo uporabnikov. Pripovedne in s tem tudi zapisovalne prakse v socialnem delu zato pomenijo vrsto priložnosti za dialog, soustvarjanje, izboljšano samoreprezentacijo, krepitev moči in za večji nadzor ljudi nad svojim življenjem. Zato bo eden izmed izzivov delavnice iskati rešitve, s katerimi bi zagotovili vpliv uporabnikov na nastajanje zapisov in poročanje. Razmišljali bomo, kako bi pri zapisovanju vzpostaviti skupen delovni odnos. Izpostavili bomo posebnosti zapisovanja in poročanja pri izvajanju javnih pooblastil. Dotaknili se bomo še vprašanj, kot so, kako upodabljamo ljudi v zapisih, kako lahko ločimo dejstva od interpretacij, kje je mesto strokovnjakov v zapisih, kakšen jezik uporabljamo, kakšni sta struktura in vsebina različnih vrst zapisov. Preizkusili pa bomo tudi možnosti, ki jih imajo zapiski pri refleksiji in evalvaciji prakse.
Poleg uvodnih predavanj, bo osrednji del delavnic, predstavljala analiza in refleksija zapisov. S pomočjo konkretnih primerov iz prakse udeleženk in udeležencev bomo pogledali, katera so pereča vprašanja pri zapisovanju. Na koncu prvega dela seminarja bodo udeleženci dobili nalogo, naj sestavijo zapise po načelu dobre prakse, ki jih bomo analizirali v drugem delu seminarja. Literatura za seminar je priročnik Zapisovati socialno delo (Fakulteta za socialno delo, 2008), ki ga udeleženci prejmejo prvi dan seminarja.

Teme seminarja:

- temeljna načela dobrega zapisovanja
- izkušnje z zapisovanjem.

Program
Četrtek, 5.3.2009
Predavalnica 8
9.00 – 9.15 - Milko Poštrak in Mojca Urek: Pozdrav in uvodni nagovor
9.15 – 10.00 - Gabi Čačinovič Vogrinčič: Zapisovanje v delovnem odnosu
10.00 – 10.45 - Milko Poštrak: Osnovna načela dobrega zapisovanja
10.45 – 11.00 - Odmor
11.00 - 13.00 - Milko Poštrak in Mojca Urek: Delo v dveh malih skupinah: delavnica. (predavalnici 8 in 5)
13.00 - 14.00 - Odmor za kosilo
14.00 - 16.30 – Milko Poštrak in Mojca Urek: Delo v malih skupinah: delavnica, določitev nalog za drugi del seminarja (odmor skupini določita individualno).
16.30– 17.00 – Zaključki delavnice, poročanje v veliki skupini (predavalnica 8)
Udeleženke/udeleženci do naslednjega termina seminarja pripravijo nekaj primerov zapisov.

Četrtek, 12.3.2009
Predavalnica 8
9.00 - 10.30 – Vida Miloševič Arnold: Zapisovanje kot podpora refleksiji in evalvaciji prakse: delavnica
10.30 - 10.45 Odmor
10.45 – 11.30 – Peter Stefanoski: Zapisovanje in poročanje pri izvajanju javnih pooblastil
11.30 – 13.00 - Mojca Urek, Milko Poštrak: nadaljevanje dela v dveh malih skupinah. Pregled zapisov, ki so jih pripravile udeleženke, analiza teh zapisov.
13.00 - 14.00 - Odmor za kosilo
14.00 - 15.45 - Mojca Urek, Milko Poštrak: nadaljevanje dela v dveh malih skupinah. (predavalnici 8 in 5)
15.45 -16.00 - Odmor
16.00 – 17.00 - Delo v eni skupini: Predstavitev dobrih zapisov, ki smo jih pred tem naredili udeleženci v obeh malih skupinah. Povzetek, pregled nejasnosti, odgovori na vprašanja, zaključek.

Kotizacija:Kotizacija znaša 170 € (v ceno je vključen DDV). V kotizacijo je vključen tudi priročnik Zapisovati socialno delo.
Kotizacijo nakažete na TRR pri UJP 01100-6030706343, sklic 006.
Opombe:
Obveznosti udeležencev: priprava lastnih zapisov.

Seminar je ovrednoten z 1 ECTS.