Etnično občutljivo socialno delo z Romi

Termini: 26. 11. 2009

Izvajalke in izvajalci: as. Špela Urh s sodelavkami

Trajanje: 8 ur (1 dan)

Opis:
Seminar je namenjen opredelitvi etnično občutljivih načel in metod dela z Romi. Romi so ena od socialno najbolj izključenih družbenih skupin v Sloveniji. Njihova izključenost se kaže na več področjih življenja (šolanje, zaposlovanje, družbenopolitično udejstvovanje itn.). Zaradi materialne stiske, ki je posledica zlasti visoke stopnje nezaposlenosti, je veliko Romov uporabnikov socialnovarstvenih storitev in prejemnikov denarne socialne pomoči. Socialno delo je stroka, ki lahko prispeva k odpravljanju neenakosti in diskriminacije Romov. Seminar bo načel vprašanje, kako so lahko odnosi med socialnimi delavkami, delavci in Romi učinkoviti. Eden od ključnih ciljev razprav o etnično občutljivem in antirasističnem socialnem delu je premik od osredotočenosti na posameznika k širšemu družbenemu okviru, ki zajema kulturne in strukturne mehanizme izključevanja. Učinkovitost socialnega dela z Romi se torej odraža v etnični občutljivosti in antirasističnih načelih, kar vključuje poznavanje in spoštovanje romske kulture, učinkovito podajanje informacij in zagotovljeno prevajanje, zaposlovanje pripadnikov etničnih skupin, prepoznavanje in razumevanje procesov etnične diskriminacije in uresničevanje načel socialnega vključevanja in socialne pravičnosti.

Teme seminarja:
- etnično občutljiva načela socialnega dela,
- kulturna kompetentnost socialnih služb,
- primeri dobrih praks.

Program:
9.00 – 10.00 Kratka predstavitev udeležencev seminarja ter pogovor o izkušnjah dela na področju socialnega dela z etničnimi skupinami

10.00 – 11.00 Etnična raznolikost v slovenskem prostoru s poudarkom na aktualnem položaju Romov (predavanje)

11.00 – 11.10 Odmor

11.10 – 12.15 Odzivi socialnega dela na položaj Romov (predstavitev rezultatov raziskave z diskusijo)

12.15 – 13.00 Odmor za kosilo

13.00 – 14.00 Razlogi za etnično neobčutljivost na področju socialnega dela (predavanje)

14.00 – 14.10 Odmor

14.10 – 15.00 Načela etnično občutljivega socialnega dela (predavanje)

15.00 – 15.10 Odmor

15.10 – 16.00 Analiza primerov etnično neobčutljive in občutljive prakse socialnega dela (delavnica)

16.00 – 16.15 Zaključna evalvacija seminarja in pogovor o navodilih za seminarsko nalogo

Kotizacija:Kotizacija znaša 100 € (v ceno je vključen DDV).
Kotizacijo nakažete na TRR pri UJP 01100-6030706343, sklic 014.
Opombe:
Obveznosti udeležencev: seminarska naloga

Seminar je ovrednoten z 1 ECTS.