Intervizija strokovnih delavcev

Termini: 3. 12. 2009

Izvajalke in izvajalci: viš. pred. spec.Vida Miloševič Arnold, izr. prof. dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič, dr. Jana Mali

Trajanje: 8 ur (1 dan)

Opis:
Intervizija je vrsta supervizije in metoda učenja, ki poteka v mali skupini kolegov s primerljivo vrsto in stopnjo izobrazbe, podobnimi delovnimi izkušnjami in statusom. Tako kot v superviziji postavljajo člani skupine vprašanja iz svojega delovnega konteksta in iščejo zanje ustrezne odgovore. Medsebojne odnose člani intervizijskih skupin urejajo s sklenitvijo intervizijskega dogovora, podobno kot pri superviziji. Bistvena razlika med supervizijo in intervizijo je v tem, da delo poteka brez zunanjega supervizorja, to vlogo (intervizorja) prevzemajo izmenično vsi člani skupine. Intervizijo je torej zelo preprosto organizirati v vsakem delovnem okolju, kjer strokovni delavci želijo razčleniti vprašanja, ki jih pri delu bremenijo, in dobiti podporo kolegic in kolegov. Najbolje je, kadar se v intervizijske skupine vključujejo delavci, ki so bili pred tem v superviziji in so se naučili načina in metod dela, ki jih lahko uporabijo tudi v interviziji. Intervizijska skupina lahko uspešno deluje le, če si člani pred začetkom dela zagotovijo potrebne pogoje za delo. Pomembno je zlasti, da drug drugemu dovolj zaupajo in so sposobni ustvariti prijetno delovno klimo v skupini. Vsebina intervizije se vedno nanaša na konkretne delovne izkušnje članov skupine, ki so zanje aktualne. Rešitve, ki jih skupina pomaga iskati, so za supervizanta (intervizanta) takoj uporabne. Tako je pretok novih spoznanj v neposredno delo hiter in konstruktiven.

Glavni cilji seminarja so:
- opozoriti strokovne delavce na uporabno intervizije kot metode učenja, podpore, osebnega razvoja in skrbi za zagotavljanje dobre prakse
- krepitev moči strokovnih delavcev za obvladovanje problemov pri delu
- posredovanje smernic za zagotovitev pogojev za intervizijo v delovnih okoljih in njeno organizacijo
- usposobiti udeležence za uporabo ustreznih intervizijskih delovnih metod in tehnik.

Teme seminarja:
- intervizija kot specifična vrsta supervizije in njen pomen za strokovne delavce
- intervizija kot krepitev moči strokovnih delavcev
- zagotavljanje pogojev za potek intervizije
- organizacija intervizije
- vloge v interviziji
- metode in tehnike intervizije.

Program
Četrtek, 3.12.2009
Predavalnica 8
9.00 – 10.30 Predstavitev pomena intervizije kot podpore strokovnjakom
(Vida Miloševič Arnold)
10.30 – 10.45 Odmor
10.45 – 12.15 Intervizija kot delovni odnos strokovnjakov
(Gabi Čačinovič Vogrinčič)
12.15 – 13.15 Odmor za kosilo
13.15 - 14.15 Delavnica: uporaba metod intervizije v malih skupinah
(Jana Mali, Vida Miloševič Arnold)
14.15 – 14.30 Odmor
14.30 - 16.00 Evalvacija intervizijskih izkušenj in zaključek seminarja.

Gradivo:
Priročnik za intervizijo

Kotizacija:Kotizacija znaša 100 € (v ceno je vključen DDV).
Kotizacijo nakažete na TRR pri UJP 01100-6030706343, sklic 016.

Opombe:
Obveznosti udeležencev: intervizijsko poročilo.

Seminar je ovrednoten z 1 ECTS.