Terensko delo

Termini: 25. februar 2010

Izvajalke in izvajalci: Vida Miloševič Arnold, Vera Grebenc, Špela Urh, Borut Bah

Trajanje: 8 ur (1 dan)

Opis:
Prostor je v življenju ljudi pomemben dejavnik in sam po sebi tudi odločilno vpliva na kakovost stikov med ljudmi. Socialno delo poteka vedno v kontekstu določenega okolja in je proces interakcij z ljudmi v določenem prostoru. Dogaja se torej v konkretnem prostoru in v interakcijah z ljudmi, ki v tem prostoru živijo, delajo. S terenskim delom socialni delavec poseže zunaj svojega matičnega delovnega okolja, ki ga opišemo kot institucionalni prostor. Poseže tudi v institucionalni prostor služb in strokovnjakov, s katerimi sodeluje pri opravljanju svojih delovnih nalog. Najpogosteje kot terensko delo opišemo poseganje socialnih delavcev v zasebni prostor, ko gre za obiske uporabnikov na domu ali pa za obiske pri uporabnikih, ki začasno ali stalno živijo v institucijah. Socialno delo pa vse pogosteje poteka tudi v javnem prostoru, kjer se zadržujejo uporabniki (ulično socialno delo, terensko delo z zasvojenimi ljudmi). Tako socialni delavec na neposreden in interaktiven način stopa v življenjski svet uporabnikov. Terensko delo pomeni približevanje socialnemu svetu uporabnikov. Prav v tem je največja moč in odločilna prednost terenskega dela, saj nam omogoča spoznavanje sveta drugih z neposredno udeležbo v njem. S terenskim delom na neposreden način pokažemo zanimanje za to, kako ljudje živijo in kako sami vidijo svoj svet.

Teme seminarja
- pomen prostora za kakovost dela
- različne vrste prostorov in njihove funkcije
- razvoj spretnosti za optimalno uporabo prostorskih danosti v socialnem delu

Program:
Četrtek, 28. januar 2010

9.00 - 10.30 Vida Miloševič Arnold: Prostor kot pomembna sestavina strokovnega dela in značilnosti uporabe različnih tipov prostorov v socialnem delu (predavanje)
10.30 - 10.45 Odmor
10.45 - 12.15 Špela Urh: Zaznavanje različnih ovir v socialnem delu in strategije za njihovo preseganje za zagotavljanje kvalitetnih socialnih storitev (predavanje z delavnico)
12.15 - 12.30 Odmor
12.30 - 13.15 Vera Grebenc: Terensko delo kot akcijsko raziskovanje - vloga uporabnikov
13.15 - 13.45 Odmor za kosilo
13.45 - 14.30 Borut Bah: Terensko delo z uživalci drog
14.30 - 14.45 Odmor
14.45 - 15.30 Vida Miloševič Arnold: Institucionalni prostor kot sooblikovalec kakovostnih storitev socialnega dela (predavanje z delavnico)
15.30 - 16.00 Vida Miloševič Arnold in Špela Urh: Navodila za izdelavo seminarske naloge, zaključek in kratka evalvacija seminarja

Teme za seminarsko nalogo:
a) Možne spremembe v delovnem okolju
b) Opis obiska javnega prostora
c) Poročilo o obisku zasebnega prostora
č) Raziskovanje mreže obstoječih socialnih služb za določeno družbeno skupino uporabnikov (npr. hendikepirani, etnične skupine, odvisniki od drog, starejši itd.) s poudarkom na dostopnosti teh institucij (fizična, jezikovna ipd.). Kako so določene institucije »prilagojene« določenim uporabnikom glede na njihovo specifično izkušnjo (npr. hendikep, etnična pripadnost, odvisnost, starost …).

Kotizacija:100 € (v ceno je vključen DDV).
Kotizacijo nakažete na TRR pri UJP 01100-6030706343, sklic 001.
Opombe:
Seminar je ovrednoten z 1 ECTS.

Obveznosti udeležencev: izdelava seminarske naloge

Gradivo: Miloševič Arnold, V., Urh, Š. (ur.) (2009), Terensko delo: Institucionalni, javni in zasebni prostori socialnega dela. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.