Socialno podjetništvo kot pot do družbenih sprememb: Izziv za socialno delo

Termini: 18. in 19. februar 2010

Izvajalke in izvajalci: Liljana Rihter, Goran Lukić, Romana Zidar

Trajanje: 16 ur (2 x 1 dan)

Opis:
V zadnjih letih sta pomen in vloga socialne ekonomije kot možne alternative tržni ekonomiji bolj poudarjena. To je za socialno delo velik izziv. Poglavitna načela socialne ekonomije namreč zagovarjajo pomen družbenih sprememb za doseganje družbene blaginje vseh, s tem pa se približajo temeljnim načelom socialnega dela – socialni pravičnosti, solidarnosti in enakosti. Socialno podjetništvo pomeni uresničitev načel socialne ekonomije, torej ustvarjanje podjetij, katerih temeljni cilji so usmerjeni v zadovoljevanje potreb članov, skupnosti in demokratične delitve dobička, vodijo pa jih vrednote, kot so avtonomija delovanja, demokratičnost odločanja, enakost, sodelovanje in dajanje prednosti doseganju družbenih ciljev pred ustvarjanjem dobička. Na seminarju bomo predstavili temeljne koncepte socialne ekonomije in socialnega podjetništva, najpomembnejše akterje socialne ekonomije, vlogo nepridobitnih organizacij v sistemu socialne ekonomije, sistem družbenih inovacij, dobre primere iz prakse, raziskali možne prostore implementacije podjetniških idej v socialni ekonomiji in pripravili delavnico o pripravi projektne dokumentacije. Pri tem bomo izhajali iz definicije socialnega podjetništva, ki se nanaša na pobude za izboljšanje manjkajočih ali nedelujočih vidikov obstoječe družbene ureditve; torej za oblikovanje novih rešitev, katerih cilj je doseganje trajnostnega ekonomskega, socialnega in ekološkega razvoja družbe na podlagi uporabe podjetniških načel.

Teme seminarja
- koncepti socialne ekonomije: iz preteklosti v sedanjost
- socialno podjetništvo kot priložnost za doseganje ciljev socialne ekonomije
- vloga nepridobitnih organizacij v sistemu socialne ekonomije
- družbene inovacije: izziv za socialno delo
- izkušnje iz tujine: primeri dobrih praks
- delavnica: priprava projektne dokumentacije pri projektih socialne ekonomije


Program
Četrtek, 18. februar 2010
9.00 – 9.45 Goran Lukić, Romana Zidar: Uvodni nagovor in predstavitev udeležencev seminarja
9.45 – 11.15 Goran Lukić: Ali je socialna ekonomija odgovor na ekonomsko in socialno krizo? (predavanje z diskusijo)
11.15 – 11.30 Odmor
11.30 – 13.00 Romana Zidar: Mapiranje socialne ekonomije: kje je prostor socialne ekonomije? (predavanje)
13.00 – 14.00 Odmor za kosilo
14.00 – 16.00 Goran Lukić: Socialno podjetništvo: primeri dobrih praks (predavanje z diskusijo)

Petek, 19. februar 2010
9.00 – 10.30 Romana Zidar: Socialno podjetništvo: polje kreativnosti in inovacij (predavanje)
10.30 – 10.45 Odmor
10.45 – 11.30 Romana Zidar: Priprava poslovnega modela za projekte socialnega podjetništva (delavnica)
11.30 – 13.30 Goran Lukić: Evalvacija poslovnih modelov (delavnica)
13.00 – 14.00 Odmor za kosilo
14.00 – 16.00 Romana Zidar, Goran Lukić: Priprava projektne dokumentacije pri projektih socialne ekonomije (delavnica)
16.00 – 16.30 Romana Zidar: Predstavitev projektnih idej in zaključek seminarja

Kotizacija:170 € (v ceno je vključen DDV).
Kotizacijo nakažite na TRR pri UJP 01100-6030706343, sklic 003.
Opombe:
Seminar je ovrednoten z 1 ECTS.

Obveznosti udeležencev: izdelava projektne naloge