Izobraževanje kandidatk in kandidatov za zastopnike na področju duševnega zdravja

Termini: po dogovoru z naročnikom

Izvajalke in izvajalci: Vito Flaker, Mojca Urek, Nika Cigoj, Vera Grebenc, Andrej Kastelic, Jana Mali, Suzana Oreški, Jelka Škerjanc in drugi.

Trajanje: 60 ur

Opis:

Na podlagi 2. člena Pravilnika o postopku, vsebini, pogojih in načinu opravljanja izpita ter načinu in postopku izbire zastopnika na področju duševnega zdravja je za zastopnika lahko imenovan posameznik, ki ima najmanj visoko izobrazbo, opravljen izpit za zastopnika, pet let delovnih izkušenj s področja duševnega zdravja, pridobljena na področju socialnega varstva, zdravstva in v nevladnih organizacijah, ki izvajajo programe duševnega zdravja ali socialnega varstva in ni pravnomočno obsojen na nepogojno kazen.

Po Zakonu o duševnem zdravju zastopnik oziroma zastopnica pravic oseb na področju duševnega zdravja varuje pravice, interese in koristi osebe v postopkih obravnave v oddelku pod posebnim nadzorom, v varovanem oddelku in v nadzorovani obravnavi. S svojim delom zagotavlja učinkovitejšo zaščito ustavnih, zakonskih in drugih posebnih pravic oseb, nadzor nad sprejemom in pomoč pri uveljavljanju pravic pridržanih oseb v različnih vrstah obravnave. Hkrati pomaga preprečevati zlorabe, prikrajšanost, ki izhaja iz ranljivega položaja oseb z duševno stisko in pomaga k čim večji kvaliteti življenja ljudi, ki se znajdejo v takem položaju. Po eni strani si prizadeva, da oseba s težavami v duševnem zdravju ohrani svoje človeške in državljanske pravice, da ne pride do zlorab moči, nepotrebnega prikrajšanja, po drugi strani pa, da kljub svojemu položaju lahko uresničuje svoje interese, ostane dejavna in povezana s svojim okoljem.
Podlage za izobraževanje za zastopnika na področju duševnega zdravja so Zakon o duševnem zdravju in pravilnik, pa tudi strokovna spoznanja in izkušnje, ki temeljijo na izročilu različnih oblik neodvisnega zagovorništva, ki jih poznamo pri nas in drugod. Izobraževanje bo deloma potekalo na način predavanj, diskusij in izkustvenih vaj, delavnic ter branja literature, medtem ko bo praktični del potekal na določenih učnih bazah.

Teme izobraževanja
- koncepti duševnega zdravja v skupnosti
- osnove medicinskega razumevanja klasifikacij duševnih motenj, osnove medicinske obravnave, uporabe psihofarmakov in drugih zdravstvenih posegov
- pristojnosti različnih služb na področju duševnega zdravja, delovanje sistema posameznih služb in mreže služb duševnega zdravja in poznavanje zdravstvenega in socialnega varstva na splošno
- relevantna zakonodaja: kazenska, civilna, delovna, družinska, socialna varnost idr.
- duševno zdravje in človekove pravice
- različne oblike zagovorništva
- pomen uporabniškega gibanja in uporabniške perspektive
- duševne krize in krizne intervencije
- poznavanje virov za razreševanje različnih situacij, ki jih vključuje delo zastopnika
- analiza tveganja
- mediacija

Opombe:

Obveznosti udeležencev: udeležba predavanj, praktično delo, izdelava ter analiza in predstavitev praktičnega primera zastopništva

Seminar je pogoj za opravljanje izpita za zastopnika na področju duševnega zdravja, ki ga organizira Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

Informacije: