Zapisovanje v socialnem delu

Termini: po dogovoru z naročnikom

Izvajalke in izvajalci: Milko Poštrak in Mojca Urek z gosti: Gabi Čačinovič Vogrinčič, Vida Miloševič Arnold, Peter Stefanoski.

Trajanje: 16 ur (2 x 1 dan)

Opis:

Zdi se, da smo v socialnem delu veliko pozornosti namenili metodam neposre¬dnega dela z ljudmi, manj pa smo se posvetili zapisovanju, poročanju in dokumen¬tiranju dela. S priročnikom Zapisovati socialno delo, ki je izšel konec leta 2008, smo izvajalci seminarja poskušali nadomestiti praznino in ponuditi teoretski razmislek o tem, kako razmišljati o socialnem delu, ko zapisujemo. Hkrati smo ponudili tudi prak¬tične smernice, ki so lahko pripomoček pri zapisovanju. Zapisi naj bi v vseh fazah na¬stajanja in ravnanja z njimi odsevali doktrinarna načela socialnega dela. Zapiski niso nikoli le mrtve besede na papirju, temveč so hkrati že dejanja: posegajo v resničnost in jo spreminjajo, imajo realno moč kot dokazila, strokovna mnenja, uradna poročila itn., hkrati pa pomembno vplivajo na samopercepcijo uporabnikov. Pripovedne in s tem tudi zapisovalne prakse v socialnem delu zato pomenijo vrsto priložnosti za dialog, soustvarjanje, izboljšano samoreprezentacijo, krepitev moči in za večji nadzor ljudi nad svojim življenjem. Zato bo eden izmed izzivov delavnice iskati rešitve, s ka¬terimi bi zagotovili vpliv uporabnikov na nastajanje zapisov in poročanje. Razmišljali bomo, kako bi pri zapisovanju vzpostaviti skupen delovni odnos. Izpostavili bomo posebnosti zapisovanja in poročanja pri izvajanju javnih pooblastil. Lotili se bomo še vprašanj, kot so, kako upodabljamo ljudi v zapisih, kako lahko ločimo dejstva od interpretacij, kje je mesto strokovnjakov v zapisih, kakšen jezik uporabljamo, kakšni sta struktura in vsebina različnih vrst zapisov. Preizkusili pa bomo tudi možnosti, ki jih imajo zapiski pri refleksiji in evalvaciji prakse. Poleg uvodnih predavanj bosta v osrednjem delu delavnic v ospredju analiza zapisov in refleksija o njih. S pomočjo konkretnih primerov iz prakse udeleženk in udeležencev bomo pogledali, katera so žgoča vprašanja pri zapisovanju. Na koncu prvega dela seminarja bodo udeleženci dobili nalogo, naj sestavijo zapise po načelu dobre prakse. Analizirali jih bomo v drugem delu seminarja.

Teme seminarja

- temeljna načela dobrega zapisovanja
- zapisovati v skladu z načeli socialnega dela
- zapisovanje v delovnem odnosu
- zapisovanje pri izvajanju javnih pooblastil
- soustvarjanje pri zapisovanju
- razlikovanje dejstev od interpretacij
- vrednostne sodbe v zapisih

Opombe:

Seminar je ovrednoten z 1 ECTS.

Informacije:Obveznosti udeležencev: priprava lastnih zapisov

Gradivo: Čačinovič Vogrinčič, G., Miloševič Arnold, V., Poštrak, M., Stefanoski, P., Urek, M. (2008), Zapisovati socialno delo (Zbirka Katalog socialnega dela). Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.