Vključevanje ranljivih skupin v programe socialnega podjetništva

Termini: 24. in 31. marec 2011

Izvajalke in izvajalci: Liljana Rihter, Romana Zidar, Goran Lukić

Trajanje: 16 ur (2 x 1 dan)

Opis:
V zadnjih dveh desetletjih postaja socialno podjetništvo vse pomembnejši element družbeno odgovornega gospodarskega modela in pomemben mehanizem za promoviranje socialne kohezije in demokracije. Temeljni cilji socialnega podjetništva so usmerjeni v zadovoljevanje potreb članov, skupnosti in demokratične delitve dobička, pomembne pa so vrednote, kot so avtonomija delovanja, demokratičnost odločanja, enakost, sodelovanje in dajanje prednosti doseganju družbenih ciljev pred ustvarjanjem dobička. S tem se zelo približajo temeljnim načelom socialnega dela – socialni pravičnosti in vključenosti, solidarnosti in enakosti, predvsem z vidika razvoja novih možnosti za zaposlovanje ranljivih ciljnih skupin na trgu dela. Pomembno vprašanje ob uvajanju socialnega podjetništva v slovenski prostor je, kako bo združeval socialne in poslovne vidike na način, ki bo pomenil dobro prakso tako na nacionalni kot na mednarodni ravni. Socialno delo lahko s svojimi metodami dela in pristopi pomembno pripomore k oblikovanju trajnostnega modela socialnega podjetništva, ki bo odgovarjal na vse omenjene izzive.

Na seminarju bomo predstavili koncept socialnega podjetništva, ki odgovarja na potrebe ranljivih ciljnih skupin in podjetniških izzivov lokalnega okolja, vlogo socialnovarstvenih in drugih organizacij pri razvoju socialnega podjetništva. Z vidika prednosti, slabosti, izzivov in nevarnosti bomo analizirali domače in tuje projekte socialnega podjetništva, raziskali pravnoformalno okolje in priložnosti za udejanjanje socialno-podjetniških idej in izvedli delavnico o pripravi projektnih predlogov. Pri tem bomo posebno pozornost namenili vključevanju ranljivih skupin prebivalstva, zlasti brezposelnih (mladih diplomantov, starejših od 55 let, Romov in Rominj, brezdomnih), invalidov, oseb, vključenih v programe zdravljenja odvisnosti, oseb po prestani kazni zapora in drugih.

Teme seminarja
- socialno podjetništvo: kratek pregled domačih praks
- pravnoformalna ureditev socialnega podjetništva danes in v prihodnosti
- socialno podjetništvo kot orodje socialnega dela
- vloga socialnovarstvenih in drugih neprofitnih organizacij pri uresničevanju ciljev socialnega podjetništva
- zaposlovanje ranljivih skupin prebivalcev v programih socialnega podjetništva
- soudeležba predstavnikov in predstavnic ranljivih skupin prebivalcev pri razvoju programov socialnega podjetništva

Program
Četrtek, 24. marec 2011
9.00–9.45 Uvodni nagovor in predstavitev udeležencev seminarja (Liljana Rihter, Romana Zidar, Goran Lukić)
9.45–11.15 Pravnoformalna ureditev socialnega podjetništva danes in v prihodnosti (Liljana Rihter, predavanje)
11.15–11.30 Odmor
11.30–12.30 Zaposlovanje ranljivih skupin v programih socialnega podjetništva (Liljana Rihter, predavanje)
12.30–13.30 Odmor za kosilo
13.30-15.00 Analiza prednost, slabosti izzivov in nevarnosti nekaterih slovenskih in tujih praks socialnega podjetništva (Romana Zidar, predavanje z delavnico)
15.00-16.00 Priprava projektnih predlogov socialnega podjetništva (Goran Lukić, delavnica)


Četrtek, 31. marec 2011
9.00–10.30 Predstavitev in analiza projektnih idej udeležencev (Goran Lukič)
10.30–10.45 Odmor
10.45–12.15 Metode raziskovanja trga pri razvoju produktov ali storitev socialnega podjetništva (Tomaž Stritar, predavanje z delavnico)
12.15–13.15 Odmor za kosilo
13.15–14.45 Pristopi pri trženju produktov in storitev socialnih podjetij (Romana Zidar, predavanje z delavnico)
14.45–16.00 Sodelovanje ali konkurenca?: Mreženje in ustvarjanje deljene vrednosti kot izziv za socialna podjetja (Goran Lukič, predavanje)
16.00–16.30 Evalvacija in zaključek seminarja (Romana Zidar)

Kotizacija:170 € (v ceno je vključen DDV)Opombe:
Seminar je ovrednoten z 1 ECTS.

Obveznosti udeležencev: izdelava projektnega načrta