Stalna ponudba seminarjev

Usposabljanje supervizorjev/supervizork v socialnem varstvu - Akreditiran program.

Termini: Začetek: september 2024

Izvajalke in izvajalci: Petra Videmšek (vodja programa), Lea Šugman Bohinc, Liljana Rihter, Jana Mali, Darja Zaviršek, Alenka Kobolt, Primož Rakovec

Opis:

Srečanja potekajo ob petkih (1–2-krat na mesec), od 9.00 do 17.00.

Obveznosti udeleženk in udeležencev

Refleksije o sodelovanju na supervizijski skupini, o vodenju supervizijskih skupin pod mentorstvom, o intervizijah, o metasuperviziji, izdelava seminarja, ki je podlaga za zapis zaključne naloge.

Ostale naloge po navodilih izvajalcev.

Število vpisnih mest

12

Opis

Program je namenjen usposabljanju strokovnih delavk in delavcev za vodenje supervizije na področjih socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja ter zdravstva. V programu usposabljanja udeleženke in udeleženci pridobijo ustrezno znanje in izkušnje iz supervizije. Usposabljanje omogoča poglobljeno znanje in spretnosti, ki dopolnjujejo njihovo osnovno znanje, pridobljeno na dodiplomskem študiju. Po uspešno opravljenem programu lahko udeleženke in udeleženci pridobijo licenco supervizorke oz. supervizorja na področju socialnega varstva, ki jo podeljuje Socialna zbornica Slovenije.

Program obsega 270 ur in je razdeljen na teoretski (80 ur) in praktični del (190 ur). Teoretske vsebine so predstavljene v obliki seminarjev z delavnicami, v okviru katerih udeleženke in udeleženci pridobijo ustrezno znanje za uporabo temeljnih metod supervizije, v praktičnem delu pa jih tudi preizkusijo. Pomembnejše teme teoretskega programa so: pomen supervizije v socialnem varstvu in socialnem delu; opredelitev, cilji in razvoj supervizije; temeljni koncepti socialnega dela in supervizija; prispevek supervizije h kompetentnosti strokovnjakov; teorije, modeli in oblike supervizije; evalvacija dogajanja v supervizijskem procesu; metode in tehnike v superviziji; komunikacija v superviziji; obravnava etičnih dilem v superviziji; zaključevanje odnosa v superviziji. V prvem delu udeleženke in udeleženci pridobijo teoretski okvir in ta je podlaga za drugi del, ki temelji na izkustvenem delu, torej na aktivnem sodelovanju v različnih supervizijskih kontekstih. Izkustveno znanje udeleženke in udeleženci pridobivajo v različnih oblikah supervizije, ki jih vodijo izkušeni supervizorji. Udeleženke in udeleženci v okviru izpopolnjevanja sodelujejo v supervizijskih skupinah. Preizkusijo se v vodenju supervizijske skupine in sodelujejo v različnih oblikah supervizije. Izkustveno učenje podpirajo usposobljene strokovnjakinje, ki že več let razvijajo, vodijo in izvajajo supervizijo na področju socialnega varstva. S takim učenjem, ki temelji na kombinaciji teoretskega znanja in praktičnih izkušenj, udeleženke in udeleženci spoznajo celoten proces supervizijskega učenja ter pridobivajo splošna in specifična znanja za vodenje različnih oblik supervizije.

Cilj usposabljanja je pridobivanje splošnih kompetenc in tudi kompetenc za strokovno in raziskovalno delo v okviru supervizijskega procesa in razvijanje kritične refleksije o lastnih konceptualnih predpostavkah, pristopih, spretnostih, virih, učinkih na področju svetovalnega dela v socialnem varstvu, vzgoji in izobraževanju, zdravstvu. Udeleženke in udeleženci bodo vključeni v aktualne projekte, ki bodo v času njihovega usposabljanja potekali na Fakulteti za socialno delo in se bodo povezovali z učnimi vsebinami. Poleg kompetenc med cilje programa sodi pridobivanje praktičnih izkušenj, ki udeleženkam in udeležencem omogoča spoznavati teorije supervizije, temeljne vrednote, koncepte, načela in metode dela v superviziji. Cilj programa je usposobiti udeleženke in udeležence za uporabo temeljnih metod in postopkov vodenja supervizije - za individualno, skupinsko ali diadno supervizijo. Na podlagi izkustvenega učenja jim program omogoči ustvarjanje praktične integracije oz. sinteze konceptov, metod, spretnosti in etičnega ravnanja v praksi. Program zaradi svoje teoretsko-praktične zasnove omogoča aktivno preverjanje teoretskih spoznanj v praksi in razvoj novih možnih rešitev.

POGOJI ZA VPIS: V program se lahko vpišejo vsi, ki imajo končano izobrazbo po 69. členu Zakona o socialnem varstvu in opravljen strokovni izpit iz socialnega varstva in vsaj štiri leta delovnih izkušenj. Kandidatke in kandidati, ki so končali: a. najmanj višjo ali visoko šolo, ki izobražuje za socialno delo; b. višjo ali visoko šolo psihološke smeri, pedagoške smeri in njenih specialnih disciplin, upravne, pravne, sociološke, zdravstvene smeri – smer delovna terapija in teološke smeri z ustrezno specializacijo; c. višjo ali visoko šolo pedagoške, socialnopedagoške, psihološke in defektološke smeri in opravili strokovni izpit s področja socialnega varstva. Program je akreditirala Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu. Udeleženke in udeleženci programa pridobijo potrdilo o zaključku usposabljanja. Na podlagi potrdila lahko pri Socialni zbornici Slovenije zaprosijo za licenco supervizorja/supervizorke na področju socialnega varstva.

Kandidatke in kandidati morajo ob prijavi oddati življenjepis in dokazila o delovnih izkušnjah, zaželeno je potrdilo o vključenosti v supervizijski proces ter motivacijsko pismo o tem, zakaj so se odločile oz. odločili za vpis v program.

 

Kotizacija:

2.980 €

Kontakt:
Center za strokovno izpopolnjevanje
Borut Petrović Jesenovec
cisd@fsd.uni-lj.si
(01) 2809273