1. kongres socialnega dela - Portorož 2002

uvodnik teme odbori program lokacija informacije povezave arhiv

Več o kongresu si lahko preberete na priložnostnem spletnem mestu:
1. kongres socialnega dela - Portorož 2002

1. kongres socialnega delaSocialno delo se ukvarja z neizmerno široko paleto ljudi, ki doživljajo različne socialne, duševne, ekonomske, zdravstvene in druge stiske: otroci, mladi, stari, brezdomci, nezaposleni, reveži, povratniki iz zaporov, uporabniki psihiatričnih služb, ljudje, ki imajo težave povezane z uživanjem prepovedanih drog, alkohola, ki so gibalno ovirani, doživljajo nasilje, nosijo nalepko duševno prizadetih itn.

Socialno delo je umeščeno v razne sisteme in sektorje. Poleg še vedno prevladujočega javnega, obstaja v prostovoljnem in privatnem sektorju, deluje v socialnih službah, v šolstvu, v zdravstvu, pravosodnih organih, policiji, v upravi in industriji. Izhaja iz različnih izročil (psihodinamsko, humanistično, radikalno, sistemsko, vedenjsko, v nalogo usmerjeno, kontekstualno refleksivno itn.) in uporablja veliko različnih metod od svetovanja (posamezniku ali posameznici, družini, skupini, po telefonu, na terenu, v pisarni itn.) in terapije, skupinskega dela, asertivnostnega usposabljanja in usposabljanja v socialnih spretnostih do individualnega načrtovanja, ocenjevanja tveganja, zagovorništva, zagotavljanja storitev, dajatev in informacij, uličnega, skupnostnega dela in dela v soseski.

Socialno delo se ukvarja s temi vprašanji z vidika socialne pravičnosti, zmanjševanja škodljivih posledic družbenih preobrazb, z vidika vsakdanjih potreb in okoliščin zlasti tistih, ki jih družbene in druge razmere spravijo v stisko, pa tudi z vidika globalnih procesov in strukturnih sprememb, z znanstveno disciplino in epistemološko prakso, hkrati pa z akcijsko, dejavno naravnanostjo. Socialno delo zaradi svojega mesta in načina spoznavanja stvarnosti ljudi z manjšo družbeno močjo razvija občutljivost za družbene probleme, kot jih doživljajo konkretni ljudje.

Prvi slovenski kongres socialnega dela z mednarodno udeležbo je priložnost za predstavitev znanstvenih in metodičnih izkušenj in dosežkov znotraj posameznih vej znanosti in stroke socialnega dela.