Zgodovina socialnega dela v Sloveniji: Njegovi začetki in vpliv na socialni razvoj

Tip projekta: temeljni raziskovalni projekt

Koda: J5-6009 (B)

Datum začetka: 01.02.2004

Datum konca: 10.01.2007

Financer: Agencija za raziskovalno dejavnost RS

Nosilna organizacija: Fakulteta za socialno delo

Nosilec/ka: red. prof. dr. Darja Zaviršek

Sodelavke/ci:
izr. prof. dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič,

doc. dr. Bernard Stritih,

doc. dr. Srečo Dragoš,

doc. dr. Vesna Leskošek,

as. dr. Jelka Zorn,

as. Špela Urh,

viš. pred. spec. Pavla Rapoša Tajnšek,

viš. pred. spec. Vida Miloševič Arnold,

as. dr. Milko Poštrak

Ključne besede:
zgodovina socialnega dela, razvoj konceptov socialnega dela, socialna politika, izobraževanje za socialno delo, šola za socialno delo, doktrina, koncepti, metode in tehnike socialnega dela, institucije socialnega varstva, raziskovanje v socialnem delu, znanost socialnega dela.

Povzetek:
Spremembe blaginjske paradigme in spremenjene družbene okoliščine zahtevajo rekonceptualizacijo socialne države tako na ravni EU kot na ravni lokalnih nacionalnih socialnih držav. Pri tem je pomembno zgodovinsko razumevanje socialnih procesov in zgodovinska refleksija razvoja socialnega dela kot stroke in znanosti za pomoč ljudem v socialnih stiskah. V tem okviru se je raziskava osredotočila na teoretsko refleksijo in razvoj socialnega dela, na odkrivanje njegovih začetkov, pionirjev in na analizo njegovega vpliva na socialne spremembe na Slovenskem. Raziskava je na sistematičen, reflektiran in analitičen način obdelala zgodovinske dokumente, zgodovino oblik, pristopov, metod, tehnik, doktrine socialnega dela v Sloveniji od nastanka socialnega dela do danes. Zbrani podatki ne bodo zgolj empirično gradivo za deskriptivne, faktografske kvantitativne analize, temveč predvsem izhodišče za premislek o novih konceptih, inovacijah, tudi novih kvalitativnih raziskavah itn. na področju socialnega dela. Ker sistematične študije o zgodovini socialnega dela v Sloveniji doslej še ni bilo, bo ta raziskava ključna za razumevanje vpliva socialnega dela kot stroke na razvoj socialnih institucij, socialne solidarnosti in znanosti socialnega dela. Poznavanje zgodovine socialnega dela je izrednega pomena za današnje strokovnjake, ki s poznavanjem zgodovinskih korenin svoje stroke krepijo poklicno identiteto in samorefleksijo. Raziskava je v prvi fazi obsegala zbiranje arhivskih dokumentov in oralne zgodovine. Raziskovalne metode so bile tehnike terenskega dela, zbiranja zgodb, dokumentov itn. Druga faza raziskave je zajemala obdelavo zbranih podatkov. Z zgodovinskim pregledom socialnega dela v Sloveniji smo dobili dokumente, s katerimi bomo lahko bolj utemeljeno in na podlagi preverjenih podatkov in dejstev razpravljali o posameznih konceptih, pristopih, metodah in tehnikah socialnega dela. Obdobja zgodovine socialnega dela v Sloveniji so: prvo obdobje pred 1. svetovno vojno, drugo obdobje med obema vojnama, tretje obdobje od 1945 do 1990, četrto obdobje od 1991 do danes. Raziskava je tudi del mednarodnega projekta o socialnem delu v vzhodni Evropi (The History of Social Work in Eastern Europe 1900-1960, nosilki: prof. Sabine Hering, Univerza Siegen in prof. Berteke Waaldijk, Univerza v Utrechtu).

Publikacije:
Objavljene knjige:
1. Zaviršek, D. (ur.) (2005), "Z diplomo mi je bilo lažje delat!", Znanstveni zbornik ob 50-letnici izobraževanja za socialno delo v Sloveniji. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.
2. Zaviršek, D., Leskošek, V. (2006), Zgodovina socialnega dela v Sloveniji. Med družbenimi gibanji in političnimi sistemi. Ljubljana: Založba FSD.

Objavljena poročila:
1. Zaviršek, D., Leskošek, V. (2005), Development of social work in Slovenia: Research report. Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of social work.

Diplomske, specialistične, magistrske ali doktorske naloge:
1. Antlej, U. (2005), Razvoj doma za stare ljudi v Velenju (študija primera). Ljubljana: Fakulteta za socialno delo (diplomska naloga).
2. Mulej, A. (2005), Razvoj Lambrechtovega doma Slovenske Konjice. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo (diplomska naloga).
3. Perger, D. (2005), Razvoj doma upokojencev na Polzeli, študija primera. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo (diplomska naloga).
4. Petan, Marta (2005), Razvoj doma počitka Metlika. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo (diplomska naloga).
5. Simić Slađana (2006), Razvoj doma upokojencev Center. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo (diplomska naloga).

Objavljeni članki:
1. Čačinovič Vogrinčič, G. (2005), Koncept pomoči v socialnem delu: razvoj, spremembe, dileme. V: Lešnik, B. (ur.), Tradicije, prelomi, vizije, zbornik abstraktov. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.
2. Čačinovič Vogrinčič, G. (2005), Socialno delo z družinami: razvoj doktrine. V: Lešnik B. (ur.), Tradicije, prelomi, vizije, zbornik abstraktov. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.
3. Kresal B. (2005), Brezposelnost in zaposlovanje na Slovenskem do druge svetovne vojne. V: Leskošek , V. (ur.), Zbornik povzetkov. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.
4. Leskošek, V. (2005), Žensko gibanje in začetki socialnega dela. V: Leskošek, V. (ur.), Zbornik povzetkov. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.
5. Leskošek, V. (2005), The role of the Slovenian women's movement in the development of social work: history of social work in Slovenia, 1900 - 1940. V: Schilde, K., Schulte D. (ur.), Need and care: glimpses into the beginnings of Eastern Europe's professional welfare. Opladen, Bloomfield Hills: Barbara Budrich Publishers.
6. Mali, J. (2005), Odnos do uporabnikov domov za stare od konca druge svetovne vojne do danes. V: Lešnik, B. (ur.), Tradicije, prelomi, vizije, zbornik abstraktov. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.
7. Mešl, N. (2005), Razvoj pomoči družinam v socialnem delu po 2. svetovni vojni do ustanovitve centrov za socialno delo. V: Lešnik, B. (ur.), Tradicije, prelomi, vizije, zbornik abstraktov. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.
8. Mešl, N. (2005), Zgodovina socialnega dela: službe za pomoč družinam od leta 1945 - 1962 (primer Celja z okolico). V: Leskošek, V. (ur.), Zbornik povzetkov. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.
9. Miloševič Arnold, V. (2005), Delavci v domovih za stare ljudi skozi razvojno perspektivo. V: Lešnik, B. (ur.), Tradicije, prelomi, vizije, zbornik abstraktov. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.
10. Miloševič Arnold, V., Mali, J. (2005), Nekatere značilnosti razvoja domov za stare od konca druge svetovne vojne do danes. V: Leskošek, V. (ur.), Zbornik povzetkov. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.
11. Rapoša Tajnšek, P. (2005), Petdeset let izobraževanja za socialno delo v Sloveniji: kontinuiteta in spremembe. V: Lešnik, B. (ur.), Tradicije, prelomi, vizije, zbornik abstraktov. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.
12. Rapoša Tajnšek P. (2005), Začetki socialnega dela v delovnem okolju v Sloveniji. V: Leskošek, V. (ur.), Zbornik povzetkov. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.
13. Urek, M. (2005), Zgodovina pisnega dokumentiranja v socialnem delu. V: Leskošek, V. (ur.), Zbornik povzetkov. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.
14. Urh, Š. (2005), Postopki usmerjanja otrok z motnjo v duševnem razvoju od 1911 do danes. V: Leskošek, V. (ur.), Zbornik povzetkov. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.
15. Urh, Š. (2005), Razvoj pomožnega šolstva skozi zgodovino socialnega dela. V: Lešnik, B. (ur.), Tradicije, prelomi, vizije, zbornik abstraktov. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.
16. Zaviršek, D. (2005), "You will teach them some, socialism will do the rest!": History of social work education in Slovenia during the period 1940 - 1960. V: Schilde, K., Schulte, D. (ur.), Need and care: glimpses into the beginnings of Eastern Europe's professional welfare. Opladen, Bloomfield Hills: Barbara Budrich Publishers.
17. Zaviršek, D. (2005), Između nelagode i entuzijazma: razvoj edukacije za socijalni rad u Jugoslaviji. V: Branković , D., Gavrilović, A. (ur.), Održivi razvoj i socijalni rad: studija slučaja regionalne mreže na Balkanu. Banja Luka: Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet.
18. Zaviršek, D. (2005), Razvoj edukacije za socijalni rad u Sloveniji tokom perioda 1940 - 1960. V: Branković D., Gavrilović, A. (ur.), Održivi razvoj i socijalni rad: studija slučaja regionalne mreže na Balkanu. Banja Luka: Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet.
19. Zaviršek, D. (2005), The Development of social work education in Slovenia during the period 1940 - 1960. V: Hessle, S., Zaviršek, D. (ur.), Sustainable development in social work: the case of a regional network in the Balkans, (International projects). Stockholm: Stockholm University, Department of social work.
20. Zaviršek, D. (2005), Profesionalizacija socialnega dela med subverzijo in politično prilagoditvijo. V: Leskošek, V. (ur.), Zbornik povzetkov. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.
21. Zaviršek, D. (2005), Socialno delo kot dejavnik modernizacije družbe: začetki izobraževanja in pionirke socialnega dela v Sloveniji. V: Lešnik, B. (ur.), Tradicije, prelomi, vizije, zbornik abstraktov. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.
22. Zaviršek, D. (2006), Nujnost socialnega: 50.letnica izobraževanja za socialno delo (tematski govor). Vestnik Univerze v Ljubljani, 37, 1-2: 3-4.
23. Zorn, J. (2005), Nekatera opažanja o socialni politiki in jeziku socialnega dela po drugi svetovni vojni. V: Leskošek, V. (ur.), Zbornik povzetkov. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

Spletne strani:
1. Znanstveni posvet: Zgodovina socialne politike, socialnega dela in izobraževanja za socialno delo v Sloveniji, 24. marec 2005: /www.fsd.si /
2. Različni prispevki (2005), 2. Kongres socialnega dela: Tradicije, prelomi, vizije, Portorož, 21-23. september 2005: /www.fsd.si/KONGRES/KONGRES2005/

Poročanje o projektu (npr. kongresi, posveti, predstavitve, mediji):
1. Znanstveni posvet z naslovom Zgodovina socialnih dejavnosti, socialne politike in izobraževanja za socialno delo, 24. marec 2005, Fakulteta za socialno delo (organizirali Leskošek Vesna, Zaviršek Darja).
2. Leskošek, V. (2005), Women's movement and the development of the welfare state: Welfare beyond the "Iron Curtain". History of social work in Eastern Europe 1900-1960, Bonn - Bad Godesberg, 17.-18. september 2005.
3. Zaviršek, D. (2005), The Development of social work training between societal modernization after 1945 in Slovenia: a gender perspective: Welfare beyond the "Iron Curtain". History of social work in Eastern Europe 1900-1960, Bonn - Bad Godesberg, 17.-18. september 2005.
4. Zaviršek, D. (2006), Gender welfare and social work education under communism in Slovenia. V: 33 Congresso mundial de escuelas de trabajo social, Chile, Santiago, 28-31 agosto 2006: crenimiento y desigualdad: escenarios y desafios del trabajo social el siglo XXI = croissance et inegalite: scenarios et defis travail social au XX siecle, Santiago 2006.
5. Različni prispevki (2005), 2. Kongres socialnega dela: Tradicije, prelomi, vizije, Portorož, 21-23. september 2005.

Recenzije:
V objavljenem zborniku so objavljene tudi 3 recenzije projekta:

 • prof. dr. Mirjana Ule, UL.

 • prof. dr. Bojan Dekleva , UL

 • prof. dr. Gisela Bock , Free University, Berlin.
 • Drugo:
  Citiranje:

 • glej knjigo "Zgodovina socialnega dela v Sloveniji".


 • Neposredne inovacije:
  Projekt je spodbudil širše zanimanje javnosti, tako da je Vzgojno-izobraževalni program Cankarjevega doma sprejel gostovanje ciklusa predavanj SMISEL SOCIALNEGA Z ZGODOVINSKE PERSPEKTIVE, katerega nosilka je red. prof. dr. Darja Zaviršek. Ciklus javnih predavanj, katerih avtorji so tudi avtorji prispevkov v knjigi "Zgodovina socialnega dela v Sloveniji" (2006), poteka v letu 2007.

  Prispevek k stroki in znanosti:
  Gre za prvo sistematično analizo in raziskovanje zgodovine socialnega dela v nekdanji Jugoslaviji, Sloveniji in Evropi. Nosilka projekta je razvila nove predmete "Zgodovina socialnega dela" v okviru magistrskega študija.

  Vključevanje študentk in študentov:
  Študentje so bili v projektu vključeni kot raziskovalci, saj so na terenu opravili intervjuje z najstarejšimi socialnimi delavkami in delavci. Opravljenih je bilo okoli 100 intervjujev, študentke in študentje pa so imeli pred tem usposabljanje za uporabo kvalitativnih metod raziskovalnega dela na terenu. Študentke in študentje so bili tudi vestni zbiralci vizualnega materiala, ki je deloma vključeno v obe izdani knjigi.