Oblike bivanja in podpore za ranljive skupine prebivalcev (oseb z demenco, ljudi z dolgotrajnimi duševnimi stiskami in intelektualno oviranih oseb) v Mestni občini Ljubljana

Tip projekta: projekti MOL

Koda: 631-2/06-6

Datum začetka: 10.04.2006

Datum konca: 31.03.2008

Financer: Mestna občina Ljubljana

Nosilna organizacija: Fakulteta za socialno delo

Nosilec/ka: izr. prof. dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič

Sodelavke/ci:
as. dr. Vera Grebenc

Kodele Tadeja

as. dr. Jana Mali

viš. pred. spec. Vida Miloševič Arnold

as. dr. Liljana Rihter

as. mag. Jelka Škerjanc

doc. dr. Mojca Urek

Drugi mejniki:
vmesno poročilo 30. 10. 2006
vmesno poročilo 30.9.2007
končno poročilo 31. 3. 2008

Ključne besede:
demenca, dolgotrajne duševne stiske, institucije, osebe z demenco, svojci oseb z demenco, intelektualno ovirane osebe, skupnost, institucionaliziranost, skrb za ranljive skupine

Povzetek:
V zadnjih desetletjih v razvitih državah sveta zapirajo velike ustanove in premeščajo težišče varstva oseb, ki potrebujejo kontinuirano in organizirano pomoč, v skupnostne oblike. Ta tendenca je izpričana v večini mednarodnih programskih dokumentov in konkretizirana v nacionalnih politikah. Do teh sprememb je prišlo zaradi različnih razlogov etične (večje kršenje pravic v velikih ustanovah), strokovne (življenje v ustanovah stigmatizira, povečuje apatijo, slabi stike z okoljem, zmanjšuje strokovno učinkovitost zaradi geografske izločenosti, nezadovoljstvo osebja itd. ), in ekonomske (zavodi so dražji in manj učinkoviti) narave. Pri nas je bila ta tendenca zapisana v Nacionalnem program socialnega varstva do leta 2005 (Uradni list RS, št. 31/2000), ki v svojem besedilu predvideva prestrukturiranje dela obstoječih kapacitet v nove, uporabnikom prijaznejše oblike, zlasti v skupnostne in izveninstitucionalne programe, ki dopuščajo večjo avtonomijo, poudarjajo individualizacijo, krepitev moči, premik od ponudbe k povpraševanju, pravice uporabnikov, multidisciplinarnost itn. in narekujejo ustanovam, da naredijo svoje akcijske plane deinstitucionalizacije. V predlogu novega Nacionalnega programa socialnega varstva 2006-2010 pa je opaziti izrazito usmerjenost k skupnostnim oblikam skrbi za vse skupine ljudi, ki potrebujejo storitve socialnega varstva.

V projektu želimo raziskati, kakšne so možnosti za izveninstitucionalno bivanje ranljivih skupin prebivalstva, v enem segmentu za osebe z demenco, ki živijo na območju Mestne občine Ljubljana, v drugem segmentu pa za odrasle osebe z dolgotrajnimi duševnimi težavami in z motnjami v duševnem razvoju (oz. intelektualno ovirane osebe), ki bodisi živijo v domačem okolju na območju Mestne občine Ljubljana ali pa so nameščeni v različne institucije izven Ljubljane. Projekt je sestavljen iz dveh precej avtonomnih sklopov, kar omogoča natančen pregled obstoječih oblik bivanja in podpor, namenjenih tem ranljivim skupinam prebivalstva.

Publikacije:
Diplomske, specialistične, magistrske ali doktorske naloge:
1. Bajič, M. (2006), Skrb za osebe z demenco v skupnosti. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo (naloga diferencialnega študija).
2. Brezavšček, N. (2007), Potrebe ljudi s težavami v duševnem zdravju in motnjami v duševnem razvoju. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo (diplomska naloga).
3. Jankoska, J. (2006), Pregled delovanja služb na področju motenj hranjenja v Ljubljani. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo (diplomska naloga) .
4. Kuk, M. (2006), Skrb za osebe z demenco na področju Mestne občine Ljubljana. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo (naloga diferencialnega študija).
5. Novak, D. (2007), Primerjava pomoči osebam z demenco v skupnosti v domovih za stare na območju Mestne občine Ljubljana. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo (diplomska naloga).

Objavljena knjiga:
1. Mali, J. (ur.), Miloševič Arnold, V. (ur.) (2007), Demenca - izziv za socialno delo. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

Objavljeni članki:
1. Mali, J., Rihter, L. (2006), Skrb za stanovalce z demenco v domovih za stare. Socialno delo, 45, 6: 323-332.
2. Mali, J. (2007), Raziskovanje demence v socialnem delu. Kakov. starost, 10, 4: 25-34.

Poročanje o projektu (npr. kongresi, posveti, predstavitve, mediji):
1. Mali, J. (2006), Demenca - tveganje ali izziv za medčloveške odnose? V: Tveganje priložnost, ne grožnja: krepitev zmožnosti ravnanja s tveganji: Hrastovec, 12.06.2006 in 13.05.2006. Hrastovec: Združenje za spodbujanje duševnega zdravja Alpe Adria, Mednarodna kolaborativna mreža duševnega zdravja, Evropska demokratična psihiatrija in Zavod Hrastovec, Univ. v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (35-41).
2. Mali, J.(2007), Podobe starosti, ki jih odkrivamo v socialnem delu: XIII. dnevi Socialne zbornice Slovenije: delo s posebnimi skupinami uporabnikov socialnega varstva. Portorož, 22. - 23. 11. 2007.
3. Mali, J. (2007), Demence: institucionalna ali skupnostna skrb: Duševno zdravje med javnim in zasebnim, mednarodni posvet. Hrastovec, 24.05.- 26.05.2007.
4. Mali, J. (2007), Analiza življenja uporabnikov v socialnih službah, ki potrebujejo organizirano in kontinuirano pomoč. V: Debeljak, B. (ur.), Urek, M. (ur.). Socialno delo za enake možnosti za vse: Knjiga povzetkov. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo (106).
5. Rihter, L. (2007), Predstavitev izsledkov raziskav FSD na temo aplikativno delo z uporabniki socialnega varstva: XIII. dnevi Socialne zbornice Slovenije: delo s posebnimi skupinami uporabnikov socialnega varstva. Portorož, 22. - 23. 11. 2007.
6. Miloševič Arnold, V., Mali, J. (2007), Demenca kot izziv za socialno delo : 5. geriatrično srečanje: Gerontopsihiatrija - izziv in priložnost sodobnega časa. Zreče.
7. Miloševič Arnold, V., Mali, J. (2007), Professional roles of social work with people with dementia: Intensive programme: Demographical changes in Europe: dementia as a challenge for social work with the elderly. Budapest, spring 2007.
8. Miloševič Arnold, V. (2007), Socialna izključenost oseb z demenco in njihovih svojcev. V: Debeljak, B. (ur.), Urek, M. (ur.), Socialno delo za enake možnosti za vse : knjiga povzetkov. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo (112).

Recenzije:
Predlog recenzentov:

 • dr. Simona Hvalič Touzery, univ. dipl. sociologinja, Inštitut Antona Trstenjaka

 • doc. dr. Aleš Kogoj, dr. med. spec., Psihiatrična klinika Ljubljana Polje

 • Andrej Kastelic, dr. med., Center za mentalno zdravje

 • Drugo:
  Neposredne inovacije:
  Prispevek k stroki in znanosti:

  Vključevanje študentov:
  Praksa v 4. letniku, izdelava diplomskih nalog, specialističnih nalog in magistrskih nalog, izdelava nalog univerzitetnega diferencialnega študija.