Delo z dementnimi osebami - Priprava modela obravnave oseb z demenco (PRODEM)

Tip projekta: projekti Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve

Koda: javno naročilo št. 33/2003-2G

Datum začetka: 04.07.2003

Datum konca: 30.06.2004

Financer: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Nosilna organizacija: Fakulteta za socialno delo

Nosilec/ka: izr.prof.dr. Vito Flaker

Sodelavke/ci:
Doc. dr. Barbara Kresal

As. dr. Jana Mali

Viš. pred. spec. Vida Miloševič Arnold

As. dr. Liljana Rihter

Ingrid Velikonja, dr. med., spec. psihiater

Drugi mejniki:
1. faza - prvo vmesno poročilo 1.10.2003
2. faza - drugo vmesno poročilo 1.4.2004
3. faza - zaključno poročilo 30.6.2004

Ključne besede:
demenca, osebe z demenco, domovi za stare, normalizacija, celostna obravnava oseb z demenco

Povzetek:
Z raziskavo smo želeli pregledati in strniti praktične izkušnje pri delu z osebami z demenco v nekaterih slovenskih domovih za stare. Naš namen je bil raziskati fenomen demence z vidika vsakodnevnega življenja stanovalcev domov in njihovih interakcij z osebjem in svojci. Želeli smo dobiti čim bolj natančne podatke o tem, kaj se dogaja s stanovalci z demenco v naših domovih za stare ljudi. Raziskava je zelo kompleksna, saj smo vanjo vključili vse tiste delavce, ki bolj ali manj neposredno delajo z osebami z demenco. Spraševali smo jih po številnih podrobnostih, ki so se nam zdele pomembne za to, da bi dobili podobo o tem, kaj se v domovih na tem področju dogaja, kje vidijo delavci probleme in kako si zamišljajo njihove rešitve.

Poskušali smo spoznati tudi odnose, ki jih ostali stanovalci v domu vzpostavljajo z osebami z demenco. Do teh podatkov smo prišli deloma s spraševanjem, še boljšo predstavo o tem pa smo dobili s pomočjo opazovanja življenja oseb z demenco in vsega, kar se z njimi dogaja v 24 urah. Podatke so zbirali študenti, ki so opazovali posamezno osebo z demenco v domu, njeno/njegovo življenje in vse dogodke, na podlagi katerih so lahko podali oceno normalizacije v domovih za starejše.

Prav tako smo v raziskavo vključili sklop vprašanj, ki se nanašajo na delo s svojci in njihovo doživljanje. Tudi z njimi so pogovore opravili študenti.

V raziskavo je bilo vključenih 22 študentov in 22 domov. V treh domovih nismo imeli študentov, temveč smo podatke zbirale same sodelavke projekta, pri čemer so opustile opazovanje osebe z demenco in pogovor s svojci (v enem primeru so to pozneje opravile študentke).

Na vprašanja so odgovarjali direktorji domov, vodje službe zdravstvene nege in oskrbe, med strokovnimi delavci pa so na vprašanja odgovarjali socialni delavci, višje medicinske sestre, delovni terapevti, fizioterapevti in zdravniki.

Ugotovili smo, da v domovih obstajajo trije modeli skrbi za osebe z demenco: integrirani, segregirani in delno segregirani. Delavci so opozorili, da se spopadajo z različnimi problemi (organizacijskimi, prostorskimi, kadrovskimi, s pomanjkanjem ustreznih normativov in drugo). Kljub temu pa skoraj v vseh domovih poskušajo zadovoljiti dejanske potrebe oseb z demenco in v okviru tega razvijajo ustrezne programe. Nekateri pristopi so inovativni, zato lahko trdimo, da je praksa veliko pred obstoječo zakonodajo.

Predlagali smo socialni model skrbi za osebe z demenco, ki temelji na individualnem pristopu do posameznika, pri katerem bi enakopravno sodelovala področje zdravstva in socialnega varstva. Gre za uporabo integrativnega modela obravnave in specializiranih programov, ki so prilagojeni stopnji demence. Opozorili smo tudi na določene spremembe, ki so potrebne v domovih za uspešnejše prilagajanje potrebam oseb z demenco. Obenem pa smo opozorili na nujno potreben razvoj mreže pomoči za osebe z demenco, ki živijo v skupnosti.

Publikacije:
Objavljena knjiga:
1. Mali, J. (ur.), Miloševič Arnold, V. (ur.) (2007), Demenca - izziv za socialno delo. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

Objavljena poročila:
1. Flaker, V., Kresal, B., Mali, J., Miloševič Arnold, V., Rihter, L., Velikonja, I. (2004), Delo z dementnimi osebami - priprava modela obravnave oseb z demenco: projekt, sklepno poročilo. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

Diplomske, specialistične, magistrske ali doktorske naloge:
1. Sajovic, M. (2004), "Oddaljitev duha v treh stadijih": Osebe z demenco v Domu starejših občanov Preddvor. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo (diplomska naloga).
2. Drnovšek, T. (2004), Organizacijski model obravnave oseb z demenco v Domu starejših občanov Polde Eberl - Jamski na Izlakah. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo (diplomska naloga).
3. Baša, M. (2004), Stanovalci z demenco v Domu starejših občanov Ilirska Bistrica. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo (diplomska naloga).
4. Cepić, M. (2004), Vloga svojcev pri delu z osebami z demenco v domu za stare. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo (diplomska naloga).
5. Čuden, M. (2005), Aktivnost za stanovalce z demenco v domovih za starejše občane v Sloveniji. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo (diplomska naloga).
6. Logar, K. (2005), "Demenca - odvzame tudi nasmeh": Osebe z demenco v današnjem času in družbi. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo (diplomska naloga).
7. Pevec Hočevar, A. (2005), Osebe z demenco v Domu starejših občanov Kočevje. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo (diplomska naloga).
8. Miljančič, V., Popelar, M. (2005), Razlike v preživljanju prostega časa oseb z demenco in drugih stanovalcev v Domu starejših občanov Ljubljana - Šiška. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo (diplomska naloga).
9. Novak, D. (2007), Primerjava pomoči osebam z demenco v skupnosti v domovih za stare na območju Mestne občine Ljubljana. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo (diplomska naloga).
10. Mesarec, I. (2005), Socialni vidiki dela z osebami z demenco. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo (specialistično delo).

Objavljeni članki:
1. Miloševič Arnold, V. , Rihter, L., Mali, J. (2004), Delo z dementnimi osebami - priprava modela obravnave oseb z demenco (projekt). V: Kamnik, M. (ur.), Zbornik predavanj. 1. strokovno srečanje: "Socialno delo z osebami z demenco v domovih za stare": Terme Zreče, 20. in 21. maj 2004. Ljubljana: Skupnost socialnih zavodov Slovenije (41-55).
2. Miloševič Arnold, V., Mali, J. (2005), Skrb za osebe z demenco v slovenskih domovih starejših občanov = Care for people with dementia in homes for the elderly in Slovenia. V: Velikonja, I. (ur.), Zdravstveni, pravni in socialni vidiki obravnave oseb z demenco: zbornik prispevkov. Ljubljana: Spominčica - Slovensko združenje za pomoč pri demenci (50-65).
3. Mali, J. , Miloševič Arnold, V., Rihter, L. (2005), Skrb za osebe z demenco v domovih za stare in problemi, ki se pri tem porajajo: okrogla miza. V: Lešnik, B. (ur.), Tradicije, prelomi, vizije: zbornik abstraktov. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo (84).
4. Miloševič Arnold, V. (2006), Celostna obravnava oseb z demenco v domu za stare. Socialno delo, 45, 3-5: 119-126.
5. Mali, J., Rihter, L. (2006), Skrb za stanovalce z demenco v domovih za stare. Socialno delo, 45, 6: 323-332.
6. Mali, J. (2007), Raziskovanje demence v socialnem delu. Kakov. starost, 10, 4: 25-34.

Poročanje o projektu (npr. kongresi, posveti, predstavitve, mediji):
1. Mali, J. (2005), Zagotavljanje vpliva stanovalca z demenco v luči individualizacije: 2. strokovno srečanje socialnih delavcev domov za stare Slovenije "Individualna obravnava uporabnikov". Hotel Rogla, 7. in 8. 4. 2005.
2. Dominkuš, D., Miloševič Arnold, V. (2005), Uvod - predstavitev namena in ciljev projekta in splošni podatki o specifičnosti dela s stanovalci z demenco: Predavanje na strokovnem srečanju Delo z osebami z demenco v domovih za stare. Kamnik, 22. 6. 2005.
3. Miloševič Arnold, V. (2005), Smernice, predlogi in model obravnave oseb z demenco v domovih po posameznih področjih: Predavanje na strokovnem srečanju Delo z osebami z demenco v domovih za stare. Kamnik, 22. 6. 2005.
4. Mali, J. (2005), Normalizacija oseb z demenco, organizirane aktivnosti zanje in izkušnje svojcev: Predavanje na strokovnem srečanju Delo z osebami z demenco v domovih za stare. Kamnik, 22. 6. 2005.
5. Dominkuš, D. , Miloševič Arnold, V. (2005), Uvod - predstavitev namena in ciljev projekta in splošni podatki o specifičnosti dela s stanovalci z demenco: Predavanje na strokovnem srečanju Delo z osebami z demenco v domovih za stare. Ptuj, 30. 6. 2005.
6. Miloševič Arnold, V. (2005), Smernice, predlogi in model obravnave oseb z demenco v domovih po posameznih področjih: Predavanje na strokovnem srečanju Delo z osebami z demenco v domovih za stare. Ptuj, 30. 6. 2005.
7. Mali, J. (2005), Normalizacija oseb z demenco, organizirane aktivnosti zanje in izkušnje svojcev: Predavanje na strokovnem srečanju Delo z osebami z demenco v domovih za stare. Ptuj, 30. 6. 2005.
8. Dominkuš, D. , Miloševič Arnold, V. (2005), Uvod - predstavitev namena in ciljev projekta in splošni podatki o specifičnosti dela s stanovalci z demenco: Predavanje na strokovnem srečanju Delo z osebami z demenco v domovih za stare. Ljubljana, 5. 7. 2005.
9. Miloševič Arnold, V. (2005), Smernice, predlogi in model obravnave oseb z demenco v domovih po posameznih področjih: Predavanje na strokovnem srečanju Delo z osebami z demenco v domovih za stare. Ljubljana, 5. 7. 2005.
10. Rihter, L. (2005), Normalizacija oseb z demenco, organizirane aktivnosti zanje in izkušnje svojcev: Predavanje na strokovnem srečanju Delo z osebami z demenco v domovih za stare. Ljubljana, 5. 7. 2005.
11. Soroszy, J. (2005), Ni volje za pomoč. Delo, 21. 9.2005: 6.
12. Mali, J., Miloševič Arnold, V., Rihter, L. (2005), Skrb za osebe z demenco v domovih za stare in problemi, ki se pri tem porarajo: okrogla miza. V: Lešnik, B. (ur.), Tradicije, prelomi, vizije: zbornik abstraktov. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo (84).
13. Mali, J. (2006), Demenca - tveganje ali izziv za medčloveške odnose?. V: Tveganje priložnost, ne grožnja: krepitev zmožnosti ravnanja s tveganji: Hrastovec, 12.06.2006 in 13.05.2006. Hrastovec: Združenje za spodbujanje duševnega zdravja Alpe Adria, Mednarodna kolaborativna mreža duševnega zdravja, Evropska demokratična psihiatrija in Zavod Hrastovec, Univ. v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (35-41).
14. Miloševič Arnold, V., Mali, J. (2007), Demenca kot izziv za socialno delo : 5. geriatrično srečanje: Gerontopsihiatrija - izziv in priložnost sodobnega časa. Zreče.
15. Mali, J. (2006), Ugotovitve raziskave Delo z dementnimi osebami : priprava modela obravnave oseb z demenco, vezane na skrbništvo oseb z demenco. V: Kamnik, M. (ur.), Zbornik prispevkov 4. strokovnega srečanja socialnih delavcev v področja varstva starejših, Portorož, 7. in 8. 11. 2006. Ljubljana: Skupnost socialnih zavodov Slovenije, Aktiv socialnih delavcev domov za stare Slovenije (11-20).
16. Mali, J. (2007), Podobe starosti, ki jih odkrivamo v socialnem delu: XIII. dnevi Socialne zbornice Slovenije: delo s posebnimi skupinami uporabnikov socialnega varstva. Portorož, 22.- 23. 11. 2007.
17. Miloševič Arnold, V., Mali, J. (2007), Professional roles of social work with people with dementia: Intensive programme: Demographical changes in Europe: dementia as a challenge for social work with the elderly. Budapest, spring 2007.

Recenzije:
Recenzijo knjige sta pripravila izr.prof.dr. Blaž Mesec in izr.prof.dr. Jože Ramovš.

Drugo:
Neposredne inovacije:
Predlogi, izdelani na podlagi zbranih podatkov raziskave, se nanašajo predvsem na neposredno delo z osebami z demenco. Predlagali smo strokovno zasnovan postopek (ključni delavec, individualni strokovni tim, načrtno spremljanje in redne evalvacije uspešnosti programa za vsakega posameznega stanovalca z demenco), ki bi stanovalcem z demenco pomagal pri doživljanju varnosti in sprejetosti v novem, domskem življenjskem okolju. Predlagali smo tudi spremembe glede kadrov, ki delajo s temi stanovalci. Ti so deloma že uresničeni s spremembo v Pravilniku o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Ur.l. RS, št. 125/2004).

Prispevek k stroki in znanosti:
Utemeljili smo socialni model obravnave oseb z demenco v domovih za stare ljudi, katerega bistvo je individualni pristop, vključevanje in skrb za dobre medsebojne odnose znotraj neformalne (svojci, prijatelji) in formalne socialne mreže (delavci) stanovalca.

Vključevanje študentov:
Praksa v 4. letniku (študijsko leto 2003/2004), izdelava diplomskih nalog in specialistične naloge.