Leonardo Da Vinci mobilnost 2006/07: Prilagajanje evropskemu sistemu izobraževanja: Mednarodni doktorski študij socialnega dela

Tip projekta: mednarodni projekt v okviru programa Leonardo da Vinci mobilnost

Koda: SI/06/A/F/PL/176047

Datum začetka: 01.06.2006

Datum konca: 01.09.2007

Financer: Center za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja

Sodelujoče organizacije:
Anglia Polytechnic University - Anglia Institute of Health and Social Care (Cambridge, Velika Britanija);
University of Birmingham, Institute of Applied Social Studies (Birmingham, Velika Britanija);
Stockholm University - Department of Social Work (Stockholm, Švedska);
University of Applied Sciences - Alice Salomon Fachhochschule für Socialarbeit und Sozialpädagogik (Berlin, Nemčija) in
Fachhochschule St. Pölten (Avstrija)Faculty of Philosophy, University "St. Cyril and Methodius", Skopje, R. Macedonia

Nosilna organizacija: Fakulteta za socialno delo

Nosilec/ka: red. prof. dr. Darja Zaviršek

Sodelavke/ci:
as. dr. Jelka Zorn

as. dr. Liljana Rihter

Marjana Kovačič

mag. Mirjam ten Veen

Ključne besede:
mobilnost, socialno delo, izobraževanje, podiplomski študij, mednarodni doktorski študij socialnega dela

Povzetek:
V Sloveniji so na socialnem področju možnosti vseživljenjskega učenja omejene, saj študij ne obsega najvišjih stopenj. Obenem se vse bolj povečujejo po eni strani konkurenca s strokovnjaki drugih strok, ki zaradi višje izobrazbe vstopajo na socialno področje, in po drugi strani potrebe po vrhunskih strokovnjakih na socialnem področju. Posamezniki in posameznice so vse bolj zainteresirani za nadaljevanje študija in za poglabljanje specifičnih znanj iz socialnega dela in za razvijanje raziskav in teorij na tem področju. Obenem pa študij, ki je zamejen zgolj v okvire nacionalnih meja, ne omogoča izkoriščanja vseh študijskih potencialov, ki jih lahko zainteresirane osebe uresničijo s tem, da so vključene tudi v program, ki ga opravijo v tujini. Zato je glavni namen projekta povezati to dvojnost, ki je nujna za razvoj socialnega dela v Sloveniji: razvoj podiplomskega doktorskega študija kot oblike vseživljenjskega učenja in hkrati možnosti za pridobivanje tujih izkušenj s pomočjo bivanja na tujih ustanovah in spoznavanja socialnega dela in tujih strokovnjakov v različnih evropskih državah. Udeleženci projekta so mlajše zaposlene ali brezposelne osebe z dokončanim dodiplomskim študijem, ki so kot podiplomski študenti vpisani na Fakulteti za socialno delo. Večinoma opravljajo dela na področju socialnega varstva in izobraževanja za socialno delo. Udeleženci v okviru študija in v okviru svojega rednega dela potrebujejo dodatna znanja in nove pristope pri reševanju vse težjih socialnih problemov, s katerimi se soočajo ljudje v času vedno hitrejših globalizacijskih procesov. Potencialni udeleženci imajo (pre)malo znanja o primerljivih sistemih iz tujine, ki bi jih nujno potrebovali za razvoj inovacij, in tistih pristopov v socialnem varstvu, ki jih uvrščamo med primere dobre prakse. Mobilnost je tudi spodbuda za pridobitev aktivnega znanja evropskih jezikov, ker je temelj za pridobivanje dodatnih znanj v okviru vseživljenjskega učenja za delo na ekspertnem nivoju; za strokovne izmenjave in tesnejšo povezanost Slovenije z drugimi socialnovarstvenimi sistemi.

Glavni cilji projekta: 1) razvoj mednarodnega doktorskega študija socialnega dela, katerega jedro sestavlja mreža vrhunskih strokovnjakov s tega področja (učitelji) skupaj s strokovnjaki na področju socialnega varstva, ki bodo sestavljali prve generacije, 2) oblikovanje mednarodne skupnost akademikov in praktikov s področja socialnega dela iz različnih evropskih držav, 3) pridobitev specifičnih spretnosti in znanj z določenih področij socialnega dela (moč in zagovorništvo uporabnikov, razvijanje medstrokovnih povezav, oblikovanje multiprofesionalnih timov ipd.) in večja možnost za komparativne raziskave, 4) promocija doktorskega študija v socialnem delu v širšem evropskem prostoru in promocija raziskovalnih tematik, ki so relevantne pri nas in v širšem evropskem kontekstu, 5) implementacija novih metod učenja.

Projekt je pomemben, saj bomo na ta način povečali dostop do vseživljenjskega pridobivanja ekspertnih znanj in spretnosti mladih strokovnjakov na področju socialnega varstva, kar bo pripomoglo k uvajanju tehnoloških in organizacijskih sprememb in inovacij v organizacijah, ki delujejo na področju socialnega varstva. Projekt omogoča razvijanje novih podiplomskih izobraževalnih programov v skladu s smernicami bolonjske deklaracije na področju socialnega dela, ki pri nas doslej še niso bili razviti.

Projekt se bo odvijal v petih državah (Slovenija, Velika Britanija, Nemčija, Švedska, Avstrija), v katerih bo poleg prijaviteljev pet partnerskih organizacij: Anglia Polytechnic University - Anglia Institute of Health and Social Care (Cambridge); University of Birmingham, Institute of Applied Social Studies; Stockholm University - Department of Social Work; University of Applied Sciences - Alice Salomon Fachhochschule für Socialarbeit und Sozialpädagogik (Berlin) in Fachhochschule St. Pölten (Avstrija). Udeleženci projekta bodo tisti del projekta, ki zahteva pridobivanje izkušenj iz tujine, vključenost v predavanja in seminarje tujih visokošolskih ustanov, obiske tujih ustanov in izmenjave izkušenj s tujimi strokovnjaki, opravljali na eni izmed partnerskih ustanov. Tako bo udeležencem omogočeno, da se bodo seznanili z različnimi modeli socialne politike ter spoznali različne metode dela z ljudmi na področju socialnega varstva s posebnim poudarkom na socialnem vključevanju.

Potek projekta: V juniju 2006 bo projekt podrobno predstavljen potencialnim udeležencem. Oblikovani bodo specifični dogovori s partnerskimi organizacijami v zvezi s prihodom udeležencev. Za vsakega udeleženca bo izdelan specifični program za celotno obdobje bivanja v tujini. Od junija 2006 do januarja 2007 bodo podpisane pogodbe z udeleženci in partnerskimi organizacijami. Nastanitve v organizacijah prejemnicah bodo organizirane od 1. 6. 2006 do 15. 5. 2007. V tem času bo potekala sprotna evalvacija aktivnosti, nato pa bo narejena še končna evalvacija projekta do 30. 9. 2007.

Publikacije:
Objavljena poročila:
1. Rihter, L. (2007), Priložnost za učenje in refleksijo. Socialno delo, 46 , 4-5: 221-223.
2. Kobal, B. (2007), Strokovno izpopolnjevanje na Univerzi V Birminghamu. Socialno delo, 46 , 4-5: 275-277.

Objavljeni članki:
1. Kobal, B. (2006), Angleški Kraljevi nacionalni inštitut slepih. Računalniško informacijsko komunikacijsko obveščanje slepih in slabovidnih (elektronski vir), 5, 4.

Spletne strani: www.cmepius.si

Drugo:
Neposredne inovacije: mednarodna perspektiva pri doktorskih seminarjih (saj so udeleženci projekta večinoma doktorandi FSD)
Prispevek k stroki in znanosti:
S pomočjo projekta želimo nadaljevati prizadevanja za uvedbo mednarodnega doktorskega programa vseživljenjskega učenja za področje socialnega dela ter krepiti mednarodno izobraževalno omrežje. Zaradi dobrih predhodnih izkušenj s podobnim projektom, ki smo ga zaključili v preteklem študijskem letu, pričakujemo, da bomo tudi v tem okviru dosegli cilj implementacije novih učnih metod učenja v izobraževalne programe za socialno delo, se seznanili z novimi primeri dobre prakse, prenesli spretnosti s področja socialnega dela, socialnega varstva in socialne politike iz tujine v Slovenijo na ta način, da bodo udeleženci razvili inovativne pristope v socialnem delu.

Vključevanje študentov: 7 študentk in študentov podiplomskega študija ima možnost dvomesečne nastanitve na eni od partnerskih univerz. Ostali študenti bodo uporabniki spoznanj udeležencev mobilnosti, ki so objavljena v posebni številki revije Socialno delo.