Nacionalni program PHARE 2003: Vseživljenjsko učenje - Poklicno informiranje in svetovanje za rome (PISR)

Tip projekta: nacionalni program PHARE

Koda: SI. 0303. 05 2003/004-938-17

Datum začetka: 01.05.2005

Datum konca: 01.06.2006

Financer: Evropska komisija in Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj

Sofinancerji:
Ministrstvo za šolstvo in šport RS

Sodelujoče organizacije:
Vzgojno izobraževalni center Novo mesto,
Center za izobraževanje Trebnje,
Ljudska univerza Kočevje,
Ljudska univerza Krško,
Inštitut za narodnostna vprašanja Ljubljana,
Zavod RS za zaposlovanje Novo mesto,
Alianta d. o. o. ,
Romsko društvo ROM,
Fakulteta za socialno delo.

Nosilna organizacija: Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj

Nosilec/ka: mag. Nada Žagar

Sodelavke/ci:
as. Špela Urh

as. dr. Jelka Zorn

Drugi mejniki:
nacionalna predstavitev končnega poročila 27. junij 2006, Hotel Mons Ljubljana

Ključne besede:
romska etnična skupina, izobraževanje, zaposlovanje, interesi Romov, romski koordinator

Povzetek:
Zaposlitveni položaj Romov v državi je na nizki ravni, lahko rečemo, da zaposlovanja Romov skoraj ni. Poglavitni razlog je v nizki izobrazbi Romov, pogosto pa tudi v diskriminacijskih praksah delodajalcev, ki do Romov gojijo močno zakoreninjene predsodke. Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj že dolga leta omogoča in spodbuja izobraževanje Romov v Beli krajini, s projektom "Poklicno informiranje in svetovanje za Rome" pa želi še bolj vplivati na njihove možnosti zaposlovanja. Osnovna podlaga za projektno delo temelji tudi na strateškem dokumentu "Strategija vzgoje in izobraževanja Romov v Republiki Sloveniji", ki ga je maja 2004 na nacionalni ravni sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje. Dokument predvideva vzpostavitev romskih pomočnikov za podporo romskim otrokom v predšolskem in osnovnošolskem obdobju in podporo romskih koordinatorjev za izobraževanje in zaposlovanje odraslih Romov. V strategiji so zapisana načela in predvideni cilji za uspešnejše vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje.

Na podlagi raziskovalnega terenskega dela smo raziskali izobraževalne in poklicne interese odraslih Romov v slovenskih regijah - jugovzhodna regija, posavska regija in osrednja slovenska regija, rezultati pa bodo podlaga za nadaljnje načrtovanje projektnih aktivnosti. Projektno raziskovalno delo temelji tudi na načelu multikulturalizma, saj že v prvi fazi projekta aktivno vključuje pripadnike romske etnične skupine, ki jim je končni produkt tudi namenjen, in upošteva njihove potrebe. Cilji projekta so:

- preoblikovati in dopolniti koncept poklicnega informiranja in svetovanja za Rome s poudarkom na mlajših Romih in romskih ženskah

- izdelati model lokalne koordinacije in usposobiti romske lokalne koordinatorje za zagotavljanje lažjega dostopa do izobraževalnih možnosti, večjega vključevanja Romov v procese odločanja in preprečevanja socialne izključenosti

- spodbuditi izdelavo strategije izobraževanja in zaposlovanja odraslih Romov v lokalnem/regionalnem okolju, ki bo temeljila na interesih Romov in potrebah okolja in s tem prispevati k dopolnitvi Strategij vzgoje in izobraževanja Romov v RS.

Publikacije:
Objavljena poročila:
Žagar, N., Klopčič, V. (ur. ) (2006), Poklicno informiranje in svetovanje za Rome - PISR, Črnomelj: Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj.

Objavljeni članki:
Urh, Š. (2005), Vseživljenjsko učenje - Poklicno informiranje in svetovanje za Rome. Socialno delo, 44, 4-5: 357.

Spletne strani:
www. zik-crnomelj. si

Poročanje o projektu (npr. kongresi, posveti, predstavitve, mediji):
1. Nacionalna predstavitev projekta, 27. 6. 2006, Hotel Mons Ljubljana
2. medijsko poročanje v času trajanja projekta