Etničnost in izobraževanje za socialno delo

Tip projekta: mednarodni projekt

Koda: 2-22-2006

Datum začetka: 01.06.2006

Datum konca: 01.05.2007

Financer: Austrian Science and Research Liaison Offices Ljubljana and Sofia, c/o Zentrum für Soziale Innovation, "Research Cooperation and Networking between Austria and South Eastern Europe"

Sofinancerji:
IASSW

Sodelujoče organizacije:
Faculty of Philosophy, University "St. Cyril and Methodius", Skopje, R. Macedonia
University Belgrade, Faculty Of Political Sciences
University of Sarajevo, Faculty of Political Sciences
University of Banja Luka, Faculty of Philosophy
University of Zagreb, Faculty of Law
Fh-campus Wien - University of Applied Sciences

Nosilna organizacija: Fakulteta za socialno delo

Nosilec/ka: red. prof. dr. Darja Zaviršek

Sodelavke/ci:
As. dr. Jelka Zorn

As. Špela Urh

As. dr. Liljana Rihter

As. mag. Petra Videmšek

As. mag. Simona Žnidarec Demšar

Ključne besede:
etničnost, etnično občutljivo socialno delo, etnične manjšine, multikulturalizem, socialno vključevanje, izključevanje, blaginjske politike, izobraževanje

Povzetek:
Etničnost postaja pomembna analitična kategorija v raziskovanju in teoriji socialnega dela, kar vpliva na povečanje samorefleksivne prakse socialnega dela in prispeva k oblikovanju bolj vključujoče družbe. Ker je bila v državah bivše Jugoslavije s komunistično/socialističnim vladanjem kategorija "etničnosti" podrejena družbeni in analitično sprejemljivi kategoriji "razreda", se etnično občutljivo socialno delo v tem obdobju ni razvijalo. Šele pred nedavnim, po obdobju socializma in po etničnih vojnah "etničnost" postopno postaja raziskovalna kategorija, toda še vedno ne dovolj pomembna kategorija družbenih sprememb in samorefleksivne prakse v socialnem delu.

Zato bomo v okviru projekta, pri katerem sodeluje 5 partnerski organizacij iz jugovzhodnega dela Evrope (Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Makedonija, Srbija) in dve partnerski organizaciji iz Evropske unije (Avstrija, Slovenija) oblikovali glavna vprašanja, ki se vežejo na etničnost in izobraževanje v socialnem delu. Definirali bomo glavne principe za izobraževanje o etnično občutljivem socialnem delu na vseh oddelkih socialnega dela v regiji bivše Jugoslavije, ki se sicer še danes sooča s številnimi etničnimi konflikti, vendar ni razvila teorije in prakse etnično občutljivega socialnega dela. Poglavitni cilji projekta so:

1. Vzpostavitev mreže med oddelki za socialno delo bivše Jugoslavije in Avstrije z namenom oblikovanja, načrtovanja in izvajanja raziskovalnih aktivnosti, ki bodo vplivale na raziskovanje in izobraževanje ter zagotavljale modele dobre, antirasistične prakse socialnega dela.

2. Organiziranje znanstvene konference z vključitvijo vseh partnerjev z namenom izmenjave znanstvenega in strokovnega znanja s področja etničnosti in povezujočih vprašanj (še posebej součinkovanja kategorij etničnosti, spola in hendikepa).

3. Razvijanje idej in oblikovanje skupnih raziskovalnih projektov z namenom okrepiti raziskovanje na področju etničnosti in etnično občutljivo socialno delo v nacionalnem in mednarodnem kontekstu. S bomo zagotovili, da bo "etničnost" v raziskovanju socialnega dela postala enako pomembna analitična kategorija kot spol, razred, starost, telesne sposobnosti itd.

4. Namen projekta je prispevati k razvijanju raziskovanja in prakse na področju etnično občutljivega socialnega dela v Evropski uniji in v jugovzhodnih evropskih državah, ki še niso članice Evropske unije.

Glavni rezultati projekta:

Mednarodna konferenca "Ethnicity and education in social work", 2. -5. 12. 2006, Fakulteta za socialno delo, Ljubljana.

Ustanovitev mednarodne zveze šol za jugovzhodno Evropo, predsednica zveze red. prof. dr. Darja Zaviršek.

Izid knjige Ethnicity in Eastern Europe: A Challenge for Social Work Education (2007) urednice: Darja Zaviršek, Jelka Zorn, Liljana Rihter in Simona Žnidarec Demšar. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

Publikacije:
Objavljeni članki:
1. Zaviršek, D. (2001), Lost in Public Care: The Ethnic Rights of Ethnic Minority Children. V: Dominelli, L., Lorenz, W., Soydan, H. (ur.), Beyond racial divides, Ethnicities in social work practice. Aldershot: Ashgate (171-188).
2. Zaviršek, D. (2004), Surviving Ethnicity and Disability - Minority Children in Public Care. V: Trygged, S. (ur.), Moving away from residential care. Stockholm: Stockholm University, dep. of social work (23-37).
3. Urh, Š., Žnidarec Demšar, S. (2005), Izključujoči mehanizmi vključevanja Romov. Mediawatch, Mirovni inštitut, 4: 36- 51.
4. Žnidarec Demšar, S., Urh, Š. (2005), Socialno delo z Romi. Sistem kontrole ali sistem pomoči?. Socialno delo, 44 , 4-5: 385-391.
5. Zorn, J. (2006), Borders, exclusions and resistance: The case of Slovenia. Ferguson, I., Lavalette, M. ( ur.), Social Work for Social Justice: Rediscovering the radical tradition in international social work. UK: Venture Press.
6. Zorn, J. (2006), Growth of inequality: forced migration and ethical issues in social work and social welfare. Santiago de Chile: International Congress of Social Work.
7. Zorn, J. (2005), Ethnic Citizenship in the Slovenian State. Citizenship Studies, 9, 2: 135-152.
8. Zorn, J. (2005), Strategije izključevanja begunk, beguncev oziroma prosilcev za azil in oseb brez statusa. Socialno delo, 44, 4-5: 259-276.
9. Žagar, N., Klopčič, V. (ur.) (2006), Vocational informing and advising for Roma people - PISR. Črnomelj: Institut for Education and Culture Črnomelj.
10. Zaviršek, D., Zorn, J., Rihter, L., Žnidarec Demšar, S. (ur.) (2007), Ethnicity in Eastern Europe: A Challenge for Social Work Education. Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Social Work

Spletne strani:
http://www.fsd.uni-lj.si/ASO/index.htm

Poročanje o projektu (npr. kongresi, posveti, predstavitve, mediji):
Mednarodna konferenca "Ethnicity and education in social work", 2. -5. 12. 2006, Fakulteta za socialno delo, Ljubljana, http://www.fsd.uni-lj.si/ASO/index.htm

Recenzije:
projekt so recenzirali anonimni recenzenti iz tujine.

Drugo:
Neposredne inovacije:
vključevanje etnične perspektive v kurikulum;
uporaba komparativne perspektive pri načrtovanju kurikuluma;
krepitev mreže šol za socialno delo jugovzhodne Evrope
Prispevek k stroki in znanosti:
Sistem izobraževanja za socialno delo je v preteklosti ponujal premalo možnosti za nasprotovanje rasizmu v teoriji in praksi. Govor o rasizmu, zatiranju, diskriminaciji, etničnih manjšinah je bil v socialnem delu opazno odsoten. Vprašanja ras in etničnosti so zelo kompleksna, zgodovinsko in teoretsko prepletena v različnih disciplinah (sociologiji, psihologiji, antropologiji in študiju etnij), premalokrat pa v socialnem delu. V okviru izobraževanja v socialnem delu so predsodki, rasizem in zatiranje pogosto vpeti v tradicionalne vrednote in prakse. Zato je pomembno vzpostaviti priložnosti, kjer bodo lahko raziskovalci in socialni delci razpravljali o etničnosti, spolu, rasi, kulturi in identiteti, saj v sedanji praksi socialnega dela pogosto naletimo na primere, ki kažejo, da se socialni delavci ne zavedajo teh vidikov in zato veliko vprašanj še vedno ostaja neodgovorjenih, kot na primer: Kaj je etničnost? Kako je etničnost povezana s socialnim delom v specifičnih blaginjskih sistemih? Zakaj trenutne politike potrebujejo rasizem in kakšne so razlike med starimi in novimi fenomeni etničnosti? Kako lahko etničnost analiziramo s perspektive spola? Kakšno je součinkovanje med vprašanji etničnosti in zdravja v političnem in družbenem kontekstu partnerskih držav? Da bi odkrili konceptualna orodja, ki bodo omogočala razjasnjevanje navedenih vprašanj, se morajo raziskovalci socialnega dela osredotočiti na družbenopolitične kontekste izobraževanja in raziskovanja. V izobraževanju se ne moremo izogniti ne vprašanjem rase, etničnosti, spola in zdravja, dominaciji in antirasističnih vrednot ne diskusijam o moči, kar pa trenutno še vedno ni integralni del raziskovanja v socialnem delu v partnerskih državah.
Za doseganje antirasistične prakse, socialne pravičnosti in nepristranskega izobraževanja je potrebna transfomacija na treh ravneh. Na osebni ravni imajo učitelji in raziskovalci socialnega dela v okviru kritičnega raziskovanja odgovornost, da odkrivajo, kako predsodki in predvidevanja vplivajo na poučevanje, prakso in raziskovanje. Na ravni preoblikovanja šolanja in izobraževanja je potrebno multikulturno izobraževanje, ki zahteva kritično raziskovanje vseh pogledov šolanja in izobraževanja in vključevanje kategorije "etničnosti" v celoten sistem izobraževanja v socialnem delu in ne zgolj v okviru specifičnih modulov. Cilj multikulturnega izobraževanja je prispevati k postopnemu in preoblikovanju družbe in ohranjanju socialne pravičnosti in enakopravnosti.
Projekt in organizirana mednarodna konferenca z vsebinskim stičiščem etničnosti in izobraževanja v socialnem delu bo odprla tudi vprašanje, kako povečati dejanske človeške pravice etničnih skupin v običajnih okoljih. Projekt promovira ideje socialnega vključevanja in pravičnosti. S prikazom raziskav na področju etničnih manjšin, prosilcev azila, imigrantov in profesije socialnega dela bo mogoče izmenjati in primerjati med znanji v partnerskih državah. Mednarodno sodelovanje na področju etničnosti in socialnega dela bo prispevalo k podpiranju partnerskih držav pri razvijanju modelov, načinov raziskovanja in razmišljanju prek nacionalnih meja in k internaliziranju ideje o skupni mednarodni evropski akademski socialnodelavski skupnosti.

Vključevanje študentk in študentov:
študentje bodo povabljeni kot udeleženci na konferenci
študentje bodo uporabniki skupne publikacije o etničnosti v socialnem delu, ki bo objavljena po konferenci v lokalnih jezikih in angleščini.