Oblikovanje sistema evalviranja izvajanja programov socialnega varstva

Tip projekta: Projekt Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve

Datum začetka: 01.04.2003

Datum konca: 31.12.2006

Financer: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Sodelujoče organizacije:
Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo

Nosilna organizacija: Fakulteta za socialno delo

Nosilec/ka: as.dr. Nino Rode

Sodelavke/ci:
as.dr. Liljana Rihter,

mag. Barbara Kobal

Ključne besede:
evalvacija, sistem evalvacije, tipologija programov, kriteriji evalvacije, analiza virov-postopkov-procesov-izidov

Povzetek:
Naloga projekta je izdelati sistem, ki bo omogočal evalviranje izvajanja socialnovarstvenih programov. Raziskovalna skupina je za potrebe primerljivosti evalvacij razvila tipologijo programov, ki temelji na dimenzijah preprečevanje - popravljanje in trenutni - trajni, in splošne kriterije za evalvacijo teh programov: kvaliteta življenja, perspektiva moči, normalizacija, funkcionalne sposobnosti, terapevtski učinki. Za vsako področje dela s pomočjo fokusnih skupin poiščemo še strokovne kriterije. Znotraj evalvacije lahko vsak projekt predlaga še svoje specifične kriterije. Predlagana tipologija programov in kriteriji evalviranja predstavljajo osnovo za pripravo načrta evalvacije.

Raziskovalna skupina je razvila model evalvacije, ki temelji na analizi virov, postopkov, procesov in izidov programov. Ker v socialnem varstvu po prepričanju raziskovalne skupine ne moremo zastaviti večne veljavnih standardov, je model usmerjen v konsenzualni pristop k evalvaciji. V eni evalvaciji sodelujeta po dve organizaciji s primerljivim programom. Evalvacijo opravita dva zunanja evalvatorja in dva predstavnika evalviranih organizacij. Za vsako program zunanji evalvator in predstavnik organizacije pripravita predstavitev programa, v kateri so za evalvacijo relevantni podatki, in zbereta podatke o zadovoljevanju kriterijev. Vsak od sodelujočih nato samostojno predela tako dobljen material o programih in oceni oba programa po relevantnih kriterijih. Dobljene ocene evalvatorji nato primerjajo, predebatirajo, uskladijo in pripravijo skupno evalvacijsko poročilo.

V letu 2005 smo začeli testirati model, kar bomo nadaljevali v letu 2006.

Publikacije:
Objavljena poročila:
1. Rode, N., Rihter, L., Zorn, J., Kobal, B. (2003), Oblikovanje sistema evalviranja izvajanja programov socialnega varstva: Poročilo za leto 2003. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.
2. Rode, N., Rihter, L., Zorn, J., Kobal, B. (2004), Oblikovanje sistema evalviranja izvajanja programov socialnega varstva: Poročilo za leto 2004. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.
3. Rode, N., Rihter, L., Kobal, B. (2005), Oblikovanje sistema evalviranja izvajanja programov socialnega varstva: Poročilo za leto 2005. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo.
4. Rode, N., Rihter, L., Kobal, B., Oreški, S., Mlač, T. (2006), Priprave na aplikacijo sistema evalviranja izvajanja programov in storitev socialnega varstva: Končno poročilo. Ljubljana: Univ. v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo, Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo.

Objavljeni članki, knjige:
1. Kobal, B., Rode, N., Rihter, L., Zorn, J. (2005), Priprava evalvacije izvajanja programov socialnega varstva. Socialno delo, 44, 3: 201-209.
2. Rihter, L., Rode, N., Kobal, B. (2004), Izhodišča za oblikovanje sistema evalvacije izvajanja socialnovarstvenih programov. Socialno delo, 43, 5-6: 257-263.
3. Rode, N., Rihter, L., Kobal, B. (2006), Uvajanje sistema evalvacije v socialnem varstvu : predlog postopka. Socialno delo , 45, 1-2: 1-7.
4. Rode, N., Kobal, B., Rihter, L. (2004/2005), Formation of the system of evaluation of social welfare progress in Slovenia. IUC Journal of social work, 11. http://www. bemidjistate. edu/sw_journal. [COBISS. SI-ID 2450789]
5. Rode, N., Rihter, L., Kobal, B. (2006), Evalvacija programov v socialnem varstvu : model in postopek izvedbe. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo: Inštitut RS za socialno varstvo.

Poročanje o projektu (npr. kongresi, posveti, predstavitve, mediji):
1. Rihter, L., Rode, N., Kobal, B. (2005), Vzpostavljanje sistema evalviranja izvajanja socialnovarstvenih programov. V: Lešnik, B. (ur. ). Tradicije, prelomi, vizije : Drugi kongres socialnega dela, Portorož, 23.-24. september 2005: zbornik abstraktov. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo (120).
2. Rode, N., Kobal, B., Rihter, L. (2005), Formation of the system of evaluation of social welfare programs in Slovenia : Inter University Centre for Postgraduate Studies, the IUC Dubrovnik, School of Social Work Theory and Practice, June 5 - 26 2005.
3. Rihter, L., Rode, N., Kobal, B. (2006), Establishing the system to evaluate the implementation of social protection programmes in Slovenia. V: Abstracts : evaluation in society : critical connections : joint international conference 4-6 October 2006. London: United Kingdom Evaluation Society, European Evaluation Society (56).

Drugo:
Neposredne inovacije: uvajanje enotnega opisa programov v socialnem varstvu in skupnih kriterijev, ki bodo omogočili primerljivost evalvacij sorodnih programov.
Prispevek k stroki in znanosti: Evalvacije so v socialnem varstvu vedno bolj priljubljene in potrebne. Za nadaljnji razvoj na tem področju je treba na eni strani rešiti problem integracije spoznanj in vrednotenj na ravni socialnega varstva kot celote, ki bi omogočila informirano oblikovanje politik na področju socialnega varstva, na drugi strani pa zagotoviti pogoje da programi izvajajo samoevalvacije, na podlagi katerih bi lahko objektivno ocenili svoje delo in odločali o svojem nadaljnjem razvoju. Enotni postopek spremljanja in evalvacije, ki ga predlagamo, je odgovor na ta dva problema.