Vrednotenje izvajanja nacionalne strategije in medresorskega sodelovanja na področju dovoljenih in nedovoljenih drog

Tip projekta: Ciljni raziskovalni projekt v okviru ciljnega raziskovalnega programa »Konkurenčnost Slovenije 2006-2013« v letu 2006

Koda: V3-0364

Datum začetka: 01.10.2006

Datum konca: 30.09.2008

Financer: Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost

Sofinancerji:

Ministrstvo RS za zdravje

Nosilna organizacija: Fakulteta za socialno delo

Nosilec/ka: as. dr. Vera Grebenc

Sodelavke/ci:

as. dr. Ines Kvaternik Jenko,
izr. prof. dr. Vito Flaker,
as. dr. Nino Rode,
doc. dr. Liljana Rihter,
Amra Šabić,
as. Andrej Kastelic,
Borut Bah,
Mina Kranjc

Drugi mejniki:

vmesno poročilo – oktober 2006, april 2007, oktober 2007
končno poročilo – 30. 9. 2008
 

Ključne besede:

praksa/politika na področju dovoljenih/nedovoljenih drog, nacionalna strategija na področju drog, uživalci drog, identifikacija kriterijev vrednotenja politik na področju drog

Povzetek:

Namen raziskave je zlasti podpreti načrtovanje razvoja optimalnih pogojev za zdravje tudi na področju nenalezljivih kroničnih bolezni, natančneje na področju zasvojenosti z dovoljenimi in nedovoljenimi drogami. Eden pomembnih dokumentov na tem področju je Resolucija o nacionalnem programu na področju drog 2004-2009, zato jo bomo v projektu vzeli kot izhodišče raziskave. Znano je, da je pozornost, ki jo bo država namenjala politiki na področju drog, odvisna med drugim tudi od vidnosti problematike drog v družbi, od socialnih skupin, ki so najbolj ogrožene, in od predstav, ki jih uživanje drog sproža v javnosti. Politika na področju drog v posamezni državi je hkrati odvisna od zgodovinskih, zdravstvenih, kriminoloških in socialno-kulturnih dejavnikov prostora in časa, v katerem živimo. Vsi ti dejavniki sooblikujejo nacionalno strategijo. Ker je v strategiji razvoja Slovenije zapisano, da bo svojo razvojno strategijo uresničevala znotraj Evropske unije v okviru lizbonske strategije, bomo v tem okviru analizirali resolucijo na področju drog, pripravili pregled medresorskih politik na področju dovoljenih in nedovoljenih drog in analizirali delovanje in sodelovanje različnih sektorjev na omenjenem področju.V procesu vrednotenja izvajanja nacionalne strategije na področju drog bomo analizirali tako nacionalno strategijo na omenjenem področju in njeno vpetost v pravno politični prostor Evropske unije kot tudi obstoječe stanje, predvsem resorne strategije in medresorsko sodelovanje, in na tej podlagi poskušali zastaviti priporočila za nadaljnje aktivnosti na tem področju.

Publikacije:

Objavljeni članki:
Rihter, L., Kvaternik Jenko, I., Grebenc, V., Rode, N., Flaker, V. (2007), Slovenska politika na področju drog v evropskem kontekstu. Teorija in praksa, 44,3-4: 431-446.

Poročanje o projektu (npr. kongresi, posveti, predstavitve, mediji):
Kvaternik Jenko, I., Rihter, L., Grebenc, V., Flaker, V., Rode, N. (2007), Izvajanje resolucije o nacionalnem programu na področju drog v Sloveniji: Med evropskimi smernicami in slovensko realnostjo. V: Debeljak, B., Urek, M. (ur.), Tretji kongres socialnega dela: Socialno delo za enake možnosti za vse (Maribor, 10.-12. oktober 2007): Knjiga povzetkov. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo (138).
 

Drugo:

Vključevanje študentk in študentov: študentje specialističnega študija