Aktivno vključevanje staršev in mladostnikov v načrtovanje in izvajanje preventivnih dejavnosti na področju drog in zasvojenosti na podlagi analize potreb: »Pogovarjajmo se«

Tip projekta: MOL, javni razpis

Koda: 63-3/07-8

Datum začetka: 31.07.2007

Datum konca: 30.06.2009

Financer: Mestna občina Ljubljana

Nosilna organizacija: Fakulteta za socialno delo

Nosilec/ka: izr. prof.dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič

Sodelavke/ci:
as. dr. Ines Kvaternik Jenko

as. dr. Vera Grebenc

Amra Šabič

as.mag. Nevenka Podgornik

doc. dr. Mojca Urek

as. dr. Milko Poštrak

as. dr. Nina Mešl

doc.dr. Liljana Rihter

Drugi mejniki:
30.10.2007 letno poročilo

Ključne besede:
mladi, alkohol, droge, spolnost, prosti čas, zabava, eksperimentiranje z drogami, tvegani življenjski slogi, vrstniško svetovanje, ocena potreb, osip iz šolskega sistema, ranljivost mladih, zmanjševanje škode, nasilje, starši

Povzetek:
Z akcijsko raziskovalnim projektom želimo ugotoviti vzroke, zakaj se v obstoječo obliko preventive v obliki delavnic »Šola za starše« ne vključuje več staršev in ugotoviti, kateri načini dela bi starše učinkoviteje pritegnili k sodelovanju ter katere teme bi starše bolj zanimale. Cilj projekta je, da razvijemo model dela s starši in mladostniki v šolskem okolju. V prvem letu se bomo osredotočili predvsem na raziskovanje potreb in angažiranje zainteresiranih šolskih skupnosti. V drugem delu projekta pa bomo pilotsko preizkusili model dela v šolskem okolju. Delo bo potekalo po načelih skupnostnega pristopa, z angažiranjem vseh udeležencev in drugih ključnih oseb. Pri vsebinah bomo upoštevali teme, ki so aktualne in konkretne za skupine otrok in staršev, vključenih v projekt, in jih občutijo kot problem (oviro, težavo), npr. nemir v okolici šole, nasilje na hodnikih, uporaba alkohola, pojav preprodaje drog v šoli in podobno. Na podlagi s starši in otroki dogovorjenih načinov skupnega dela in v sodelovanju z delavci šole bomo izdelali protokole za ravnanja v konkretnih primerih, s ciljem preprečevanja in zmanjševanja škode tako za posameznike kot šolsko skupnost kot celoto.