Podpora pri procesu evalvacije javnih socialnovarstvenih programov

Tip projekta: Projekt Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve

Datum začetka: 01.01.2008

Datum konca: 30.11.2008

Financer: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo

Sodelujoče organizacije:
Fakulteta za socialno delo

Nosilna organizacija: Inštitut RS za socialno varstvo

Nosilec/ka: as. dr. Nino Rode

Sodelavke/ci:
doc. dr. Liljana Rihter,

as. Tamara Rape Žiberna

mag. Barbara Kobal, IRSSV

Polonca Jakob, IRSSV

Vid Žiberna, IRSSV

Drugi mejniki:
1. 7. 2008 (vmesno polletno poročilo)

Ključne besede:
evalvacija, sistem evalvacije, kriteriji evalvacije, analiza podatkov, socialnovarstveni programi

Povzetek:
Sodelavci Fakultete za socialno delo in Inštituta Republike Slovenije za socialno varstvo so med leti 2003 in 2006 izvedli projekt »Oblikovanje sistema evalviranja programov socialnega varstva«, v okviru katerega so oblikovali splošne usmeritve za spremljanje in vrednotenje učinkovitosti in uspešnosti socialnovarstvenih programov. Izdali so znanstveno monografijo v obliki priročnika za uspešno pripravo in izvedbo evalvacije ter izvedli izobraževalni program v obliki nekajdnevnih delavnic, namenjenih strokovnim (so)delavkam in (so)delavcem, ki delujejo na področju socialnega varstva. Ker resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006-2010 predvideva verifikacijo in evalvacijo javnih socialnovarstvenih programov, so v letu 2007 v okviru projekta »Vpeljevanje enotnega postopka evalvacije izvajanja javnih socialnovarstvenih programov« izvajalce socialnovarstvenih programov, ki jih sofinancira MDDSZ za obdobje več let, usposabljali za sistematično spremljanje in evalviranje programov.

Dosedanje delo bo skupina v letu 2008 sklenila s prvimi poskusnimi evalvacijami, izvajalce programov socialnega varstva pa strokovno in tehnično podprla pri zbiranju, spremljanju in vrednotenju podatkov, potrebnih za evalvacijo.

Ključne aktivnosti v okviru projekta so:

- analiza samoevalvacijskih poročil, ki jih pripravijo organizacije (analiza problemov, ki se pojavljajo v procesu zbiranja podatkov in analiza usposobljenosti izvajalcev za spremljanje in vrednotenje svojega dela);

- priprava računalniške aplikacije, s katero bodo izvajalci vnašali podatke;

- nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev, ki so zaposleni na programih in ki so bili v izobraževanja vključeni že v letu 2007;

- priprava priročnika za vse skupine programov.

Računalniška aplikacija je dostopna na spletnih straneh IRSSV.

Publikacije:
Objavljena poročila:
1. Rode, N., Rihter, L., Rape, T., Jakob P., Žiberna V., Kobal, B. (2008) Podpora pri procesu evalvacije izvajanja javnih socialnih programov: analiza samoevalvacijskih poročil. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, Fakulteta za socialno delo.
Poročanje o projektu (npr. kongresi, posveti, predstavitve, mediji):
1. Rihter, L., Rode, N., Kobal, B. (2008), Evaluation of social protection programmes in Slovenia: Challenges for governance and progress. V: Building for the future: Evaluation in governance, development and progress: Abstract book. Lisboa: European evaluation society (203).

Drugo:
Neposredne inovacije: uvajanje enotnega opisa programov v socialnem varstvu in skupnih kriterijev, ki bodo omogočili primerjanje učinkov sorodnih programov.
Prispevek k stroki in znanosti: Evalvacije so v socialnem varstvu vedno bolj zaželene in potrebne. Za nadaljnji razvoj na tem področju je treba na eni strani rešiti problem integracije spoznanj in vrednotenj na ravni socialnega varstva kot celote in z njo omogočiti informirano oblikovanje politik na področju socialnega varstva, na drugi strani pa zagotoviti pogoje, da bodo strokovnjaki v programih izvajali samoevalvacije, na podlagi katerih bodo objektivno ocenili svoje delo in odločali o svojem nadaljnjem razvoju. Enotni postopek spremljanja in evalvacije, ki ga uvajamo, je odgovor na ta dva problema.
Vključevanje študentov: Študenti 4. letnika v okviru predmeta »Raziskovalni seminar«.