Izobraževalni projekt na področju drog za različne ciljne skupine V RS

Tip projekta: EU: Phare Twinning

Koda: 2711-05-4339-09, C2711-06-000034

Datum začetka: 01.10.2005

Datum konca: 31.05.2006

Financer: Urad za droge pri Ministrstvu za zdravje

Sodelujoče organizacije:
Institut za mentalno zdravje in odvisnosti – Trimbos, Nizozemska

Nosilna organizacija: Fakulteta za socialno delo

Nosilec/ka: as. dr. Vera Grebenc, as.dr. Ines Kvaternik Jenko, izr.prof.dr. Vito Flaker

Sodelavke/ci:
mag. Dragica Fojan,

Borut Bah,

Dare Kocmur,

Mina Kranjc

Drugi mejniki:
15. 11. 2005 prvo poročilo o izvedbi projekta
20. 6. 2006 končno poročilo o izvedbi projekta

Ključne besede:
izobraževanje, socialno delo na področju drog, delo policije na področju drog, preventiva v šoli na področju drog

Povzetek:
Izobraževanje na področju drog, v katerega nameravamo vključiti različne ciljne skupine, je namenjen povezovanju in izmenjavi izkušenj strokovnjakov različnih strok, ki jih imajo pri delu z uporabniki drog. Hkrati je tudi priložnost za prepoznavanje in razvijanje dobre prakse in refleksijo konceptualnih izhodišč za delo z uporabniki drog. V izobraževanja bodo vključeni zdravniki, medicinske sestre, socialni delavci in drugi strokovnjaki, ki se pri delu srečujejo z uporabniki drog. Izobraževanja bodo organizirana v treh slovenskih regijah (goriška, primorska, koroška). Vsebinsko bodo izobraževanja pokrivala teme, ki sodijo v sklope:

- politike in modeli obravnave uživanja drog,

- etnografija uživanja drog – vsakdanje življenje ljudi, ki uživajo droge,

- odgovori (načrtovanje stvarnih odgovorov na potrebe ljudi zaradi uživanja drog v skupnosti).

Publikacije:
Spletne strani:
www. uradzadroge.gov.si

Poročanje o projektu (npr. kongresi, posveti, predstavitve, mediji):
1. Kvaternik Jenko, I., Grebenc, V. (2006), Ocena potreb in načrtovanje odgovorov po potrebah o novih programih pomoči za uživalce drog v RS. Strokovni posvet v državnem svetu.
2. Kvaternik Jenko, I., Grebenc, V. (2006), Predstavitev izobraževalnega in raziskovalnega projekta v okviru Phare Twinning projekta z naslovom Prispevek k razvoju programov zmanjševanja povpraševanja po drogah v RS. Ministrstvo za zdravje RS, tiskovna konferenca.
3. Kvaternik Jenko, I.(2006), Responses based on the assessment of needs: the role of the Faculty for social work. V: Reducing drug related harm and HIV/AIDS: your guide:what to do &where to go, (Odvisnosti, Vol. 6). Belgrade: Institute of Public Health of Serbia (37).
4. Bah, B. (2006), Education for Harm Reduction Programmes. V: Reducing drug related harm and HIV/AIDS: your guide:what todo &where to go, (Odvisnosti, Vol. 6). Belgrade: Hotel Slavia: (37).
5. Kvaternik Jenko, I., Grebenc, V. (2006), Predstavitev nekaterih raziskovalnih projektov podprtih s strani MZ. V: Usposabljanje policijskih uradnikov za zvezo. Ljubljana: Urad za droge pri MZ, 13. 9. 2006.
Posveti:
1. O problematiki drog, Bovec (15. 11. 2006)
2. O primarni preventivi, Koper (1. 12. 2006)
3. Politika, stroka in civilna družba v odnosu do problematike drog, Ljubljana (9. 12. 2006)

Drugo:
Neposredne inovacije:
1. Posredovanje modula vsebin z naslovom Začetek uživanja drog: preprečevanje in zmanjševanje tveganj, in sicer: Otroci, ki zapuščajo šolo, Tveganja pri začetnem uživanju, Varnost v šolskem okolju. Modul se je ponovil na treh lokacijah (Bovec, Koper, Radlje ob Dravi).
1. a. Začetek uživanja drog: Zmanjševanje in preprečevanje škode/ Tveganja pri začetnem uživanju drog
Bovec (22. 2. 2006), Koper (23. 2. 2006), Radlje ob Dravi (7. 3. 2006)
1. b. Delo policije na področju drog
Bovec (23. 3. 2006), Koper (21. 3. 2006), Radlje ob Dravi (11. 4. 2006)
1.c. Preventivno delo v šolah
Bovec (4. 4. 2006), Koper (5. 4. 2006), Radlje ob Dravi (4. 5. 2006)
2. Programi zmanjševanja škode: primerjava Slovenije z Nizozemsko
Koper (6. 12. 2006), Radlje ob Dravi (8. 12. 2006)
3. Zmanjševanje škode na področju drog in mediji, Ljubljana (11. 4. 2006)
4. Stiki z uživalci drog: vloga farmacevtov, Ljubljana (13. 4. 2006)
Prispevek k stroki in znanosti:
Galla, M., Stoever, H., Grebenc, V., Kvaternik Jenko, I., Prispevek k razvoju zmanjševanja povpraševanja po drogah/platforma (Ljubljana, 8. 5. 2006)
Študijski sestanek:
Franz Trautmann: Spremembe v paradigmi preventive – primer Nizozemske. Zmanjševanje škode kot osnovno načelo preventive (8. 12. 2006)