Raziskovalni projekt na področju ugotavljanja potreb po novih programih pomoči za uporabnike drog v RS

Tip projekta: EU: Phare Twinning

Koda: 2711-05-4339-08

Datum začetka: 01.10.2005

Datum konca: 31.05.2006

Financer: Urad za droge pri Ministrstvu za zdravje

Sodelujoče organizacije:
Institut za mentalno zdravje in odvisnosti – Trimbos, Nizozemska,
Univerza iz Bremena, Nemčija

Nosilna organizacija: Fakulteta za socialno delo

Nosilec/ka: izr. prof. Vito Flaker, as. dr. Ines Kvaternik Jenko, as. dr. Vera Grebenc

Sodelavke/ci:
Borut Bah,

mag. Dragica Fojan,

Mina Kranjc,

Dare Kocmur

Drugi mejniki:
30. 11. 2006 delno poročilo o izvajanju raziskovalnega projekta
31. 3. 2006 končno poročilo o izvajanju raziskovalnega projekta

Ključne besede:
uživalci drog, programi pomoči, ocena potreb, načrtovanje odgovorov, službe, praksa/politika na področju drog

Povzetek:
V raziskavi bomo z oceno potreb po novih programih pomoči za uživalce drog ovrednotili vlogo in pomen primarnih služb, ki prihajajo v stik z uživalci drog, način dela služb in zadovoljstvo uporabnikov teh služb (uživalcev drog). Izhodiščno vprašanje pričujoče raziskave je, ali uživalci različnih stopenj vključenosti v sceno uživanja različnih drog (od občasnih do uličnih zasvojenih uživalcev) potrebujejo bolj specializirane ali bolj splošne službe. Zanimalo nas bo predvsem, kaj pričakujejo in potrebujejo uživalci drog od osnovnih zdravstvenih, socialnih in pedagoških služb, kaj potrebujejo socialni delavci, učitelji in svetovalni delavci na šoli in kaj delavci v primarnem zdravstvu. Temeljni cilj raziskave je prenos rezultatov v prakso/politiko na področju drog. Pri tem gre tudi za vprašanja vpliva nad lastnim življenjem in udeležbe tako pri raziskovanju potreb po novih programih pomoči kot pri načrtovanju odgovorov na te potrebe. Kako se lahko torej ljudje kot uporabniki vključijo, ali in kako lahko v svojih vsakdanjih situacijah kombinirajo institucionalno in strokovno pomoč z lastnimi viri in koliko pri tem lahko zadržijo vpliv nad procesi pomoči? Zanimalo nas bo predvsem število uživalcev po različnih kategorijah in substancah, njihove potrebe glede na okoliščine uživanja, vidnost in stopnja stika med uživalci in primarnimi službami, kakovost omenjenega stika, ovire in/ali prednosti služb in njihovih delavcev.

Publikacije:
Objavljena poročila:
Grebenc, V., Kvaternik Jenko, I., Bah, B., Flaker, V. (2006), Ocena potreb in načrtovanje odgovorov po novih programih pomoči za uživalce drog v RS: Raziskovalno poročilo. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

Diplomske, specialistične, magistrske ali doktorske naloge:
1. Štrukelj, B. (2006), Hitra ocena stanja na področju uživanja drog v Bovcu. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo (specialistična naloga).
2. Bergant, N., Janša, M. (2006), Analiza učinkovitosti dela na področju centrov za socialno delo in drugih organizacij: Analiza dela organizacij v Radljah ob Dravi, Kopru ter Bovcu. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo (diplomska naloga).

Spletne strani:
www.uradzadroge.gov.si

Poročanje o projektu (npr. kongresi, posveti, predstavitve, mediji):
1. Kvaternik Jenko, I., Grebenc, V. (2006), Ocena potreb in načrtovanje odgovorov po potrebah o novih programih pomoči za uživalce drog v RS. Strokovni posvet v državnem svetu.
2. Kvaternik Jenko, I., Grebenc, V. (2006), Predstavitev izobraževalnega in raziskovalnega projekta v okviru Phare Twinning projekta z naslovom Prispevek k razvoju programov zmanjševanja povpraševanja po drogah v RS, Ministrstvo za zdravje RS, tiskovna konferenca.
3. Kvaternik Jenko, I. (2006), Responses based on the assessment of needs: the role of the Faculty for social work. V: Reducing drug related harm and HIV/AIDS: your guide:what to do & where to go, (Odvisnosti, Vol. 6). Belgrade: Institute of Public Health of Serbia (37).
4. Bah, B. (2006), Education for Harm Reduction Programmes. V: Reducing drug related harm and HIV/AIDS: your guide:what todo &where to go, (Odvisnosti, Vol. 6). Belgrade (37).
5. Kvaternik Jenko, I., Grebenc, V. (2006), Predstavitev nekaterih raziskovalnih projektov podprtih s strani MZ. V: Usposabljanje policijskih uradnikov za zvezo, Urad za drog pri MZ, 13. 9. 2006.

Posveti:
1. O problematiki drog, Bovec (15. 11. 2006)
2. O primarni preventivi, Koper (1. 12. 2006)
3. Politika, stoka in civilna družba v odnosu do problematike drog, Ljubljana (9. 12. 2006)

Drugo:
Vključevanje študentov:
Študentje specialističnega študija:
I. Izobraževanje:
O metodologiji Hitra ocena in odgovor I. (17. 11. 2005 in 18. 11. 2006) in II (6. 12. 2005 in 7. 12. 2005) del
II. Študijski sestanek:
Heino Stoever: Raziskovanje in izobraževanje na področju drog: Primer Univerze v Bremenu (17. 11. 2006)