Transnacionalno državljanstvo: Dostopnost socialnih služb in metode dela z (i)migranti

Tip projekta: podoktorski raziskovalni projekt

Koda: Z5-7309-0591

Datum začetka: 01.09.2006

Datum konca: 31.08.2007

Financer: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Nosilna organizacija: Fakulteta za socialno delo

Nosilec/ka: red. prof.dr. Darja Zaviršek

Sodelavke/ci:
as.dr. Jelka Zorn

Drugi mejniki:
vmesno poročilo 30. 10. 2006

Ključne besede:
priseljenci, državljanstvo, azil, socialno delo, procesi vključevanja / izključevanja, javne službe, Center za tujce, Azilni dom

Povzetek:
Državljanski status je pogoj za uveljavljanje mnogih pravic; iz tega izhaja eden njegovih glavnih problemov, ki je v tem, da vsi niso vključeni. Podobno je tudi z begunskim statusom, za katerega nekateri teoretiki danes trdijo, da je elitističen, saj so vladne politike vse bolj naravnane tako, da odvračajo ljudi od možnosti, da bi zaprosili za azil, in vse redkeje priznavajo status begunca. V okviru harmonizacije evropske imigracijske in azilne politike je Slovenija zaradi svoje geografske pozicije (na meji EU) ena tistih držav, ki bo v prihodnosti obravnavala vse več vlog za priznanje zatočišča. Države EU so zavezane spoštovati mednarodne standarde človekovih pravic, kamor sodi tudi vprašanje socialnih pravic prosilcev in prosilk za azil, beguncev, begunk in brezdokumentnih.

Spremenjene razmere globalizacije in novega političnega pozicioniranja Slovenije zahtevajo nov razmislek o pravičnosti, solidarnosti, etiki skrbi in pogojih zaposlovanja. V postdoktorskem raziskovalnem projektu bomo raziskali odzivnost in dostopnost javnih služb države blaginje v primeru nedržavljanov (prosilcev in prosilk za azil, beguncev, begunk in brezdokumentnih). Osredotočili se bomo na analizo socialnih služb in metod dela v teh službah. V vsakdanjem življenju migrantov se programov in storitev socialnih služb ne da povsem ločiti od vprašanja dostopnosti zdravstvenih in izobraževalnih ustanov. Zato nas bosta poleg socialnovarstvenega sistema zanimala tudi zdravstveni in izobraževalni: kateri so formalni predpisi in kakšne so dejanske prakse. V širšem smislu gre za vprašanje politike mulitkulturalizma, v ožjem pa za metode dela, ki upoštevajo izkušnje, potrebe in pravice nedržavljanov.

Transparentnost konceptov in praks lahko prispeva k boljšemu razvoju, kategorialni prenovi, izumljanju novega državljanstva in nove etike skrbi, z boljšo odzivnostjo javnih služb (socialnega varstva, zdravstva, izobraževalnih institucij, avtonomnejših oblik zaposlovanja) ter k njihovi demokratizaciji.

Publikacije:
Objavljena poročila:
1. Zorn, J. (2006), Azil in socialne službe v Manchestru. Socialno delo, 45, 6: 369-374.
2. Zorn, J. (2007), Študijski obisk na Univerzi v Stirlingu. Socialno delo, 46, 1-2: 81-85.

Diplomske, specialistične, magistrske ali doktorske naloge:
1. Šink, J. (2006), Opravljanje skrbništev za otroke brez spremstva v Azilnem domu in Centru za tujce. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.
2. Pejić, Ljubiša (2006), Od centrov za tujce do poskusa integracije v azilnem domu : diplomska naloga. Ljubljana

Objavljeni članki:
1. Zorn, J. (2005), Oris slovenskega državljanstva od ius sanguinis k evropskemu apartheidu. V: Poroč. Skupin. spremlj. nestrp. (146-167).
2. Zorn, J. (2006), intervju: Farhat Khan, najslavnejša angleška azilantka. V: Mladina, 13. februar 2006, 7: 35-39.
3. Zorn, J. (2007), Borders, exclusions and resistance: The case of Slovenia. V: Ferguson, I., Lavalette, M. (ur.), Social Work for Social Justice: Rediscovering the radical tradition in international social work. UK: Venture Press, str. 117-143.
4. Zorn, J. (2006), Od izjeme do norme: centri za tujce, pridrževanja in deportacije. Časopis za kritiko znanosti, XXXIV: 226.
5. Zorn, J. (2006), Growth of inequality: forced migration and ethical issues in social work and social welfare. V: 33° Congresso mundial de escuelas de trabajo social, Chile, Santiago, 28-31 agosto 2006: crecimiento y desigualdad :escenarios y desafios del trabajo social el siglo XXI. na CD-ju
6. Zorn, Jelka (2007), New borders, new exclusions. V: ZAVIRŠEK, Darja e tal (ur.). Ethnicity in Eastern Europe: a challenge for social work education. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2007, str. 159-174.
7. Zorn, Jelka (2007), »Mi, etno-državljani etno-demokracije«: nastajanje slovenskega državljanstva. V: Časopis za kritiko znanosti št. 228, letnik XXXV, Ljubljana: Študentska založba.

Poročanje o projektu (npr. kongresi, posveti, predstavitve, mediji):
Na spletni strani Radia Študent, oddaja Terminal:
Zorn, Jelka. Delavsko gibanje, kapitalizem in meje: Radio Študent : aktualno-politična redakcija Terminal. Ljubljana, 7. maj 2007.
Zorn, Jelka. Izbrisani, migracije, EU: Radio Študent : aktualno-politična redakcija Terminal. Ljubljana, 1. marec 2007.
Zorn, Jelka. Trdnjava Evropa : Radio Študent : aktualno-politična redakcija Terminal. Ljubljana, 29. marec 2007.

Drugo:
Prispevek k stroki in znanosti:
Odkritje novih znanstvenih spoznanj: inovativen teoretski pristop za razumevanje državljanstva, uporablja konceptov bio-politike in konceptualizacija transnacionalnega državljanstva.
Razvoj temeljnega raziskovanja v socialnem delu: nova znanja za ravnanje na področju dela s prosilci za azil in drugimi imigranti (konkretne metode dela, veščine, organiziranost služb, identifikacija kompetenc zaposlenih).
Razvoj aplikativnega raziskovanja: analiza tekočih imigracijskih politik, možnost demokratizacije javnih institucij države blaginje (predvsem socialnih, pa tudi zdravstvenih in izobraževalnih ustanov) in posledično družbe kot celote; raziskovanje pogojev bivanja in izkušenj ljudi, ki so izključeni in jim v družbi primanjkuje moči, kar prav tako prispeva k demokratizaciji družbe.
Vključevanje študentk in študentov:
Vključitev novih metodičnih in teoretskih znanj v predmetnik izobraževalnega programa za socialno delo na Fakulteti za socialno delo. Bodoči socialni delavci in delavke bodo prejeli znanje za ravnanje in znanje, ki jim bo omogočilo avtonomno etično presojo politik in iz njih izhajajočih konkretnih nalog.