Vpeljevanje enotnega postopka evalvacije izvajanja javnih socialnovarstvenih programov

Tip projekta: projekt Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve

Datum začetka: 01.01.2007

Datum konca: 15.01.2008

Financer: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Sodelujoče organizacije:
Fakulteta za socialno delo

Nosilna organizacija: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo

Nosilec/ka: as.dr. Nino Rode

Sodelavke/ci:
as.dr. Liljana Rihter,

mag. Barbara Kobal, IRSSV

dr. Polona Dremelj, IRSSV

Drugi mejniki:
1.8.2007 (vmesno polletno poročilo)

Ključne besede:
evalvacija, sistem evalvacije, kriteriji evalvacije, analiza virov-postopkov-procesov-izidov

Povzetek:
Med usmeritvami in cilji Nacionalnega programa socialnega varstva do leta 2005 sta bila tudi cilja, ki sta zasledovala vzpostavitev in razvoj pluralnosti in oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk. V letih od 2003 – 2006 so sodelavci Fakultete za socialno delo in Inštituta Republike Slovenije za socialno varstvo izvajali projekt »Oblikovanje sistema evalviranja programov socialnega varstva«. Oblikovali so splošne usmeritve za spremljanje in vrednotenje učinkovitosti in uspešnosti socialno varstvenih programov. V tem procesu so določili kriterije in kazalce, ki so potrebni za evalvacijo nekaterih skupin programov socialnega varstva. Izpeljali so pilotsko evalvacijo izbranih programov ter analizirali izide, ki so jih uporabili pri dopolnjevanju modela za evalvacijo programov socialnega varstva. Da bi bila aplikacija sistema evalviranja izvajanja socialnovarstvenih programov lažja in bolje načrtovana, so izdali znanstveno monografijo v obliki 'priročnika' za uspešno pripravo in izvedbo evalvacije. Z istim namenom so pripravili tudi izobraževalni program v obliki nekajdnevnih delavnic, namenjenih strokovnim (so)delavkam in (so)delavcem, ki delujejo na področju socialnega varstva. Izobraževalni program je pridobil verifikacijo in točkovanje s strani Socialne zbornice Slovenije.

Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006-2010, predvideva verifikacijo in evalvacijo javnih socialno varstvenih programov. Namen projekta v letu 2007 je na ta proces pripraviti izvajalce socialnovarstvenih programov, ki jih sofinancira MDDSZ za obdobje več let. Poleg tega bo potrebno spremljati učinkovitost in uspešnost izpeljevanja socialno varstvenih programov in vpeljati ustrezno obliko nadzora nad izvajanjem vsebine teh programov. Potrebno bo tudi ugotavljati stopnjo zadovoljevanja potreb ciljnih skupin, to je uporabnikov teh programov. Oblikovali smo model, ki omogoča, da izpeljemo evalvacijo vseh tipov programov socialnega varstva. Pred tem pa je potrebno še natančno določiti strokovne in specifične kriterije v vseh teh skupinah progamov. Izvajalce evalvacije – evalvatorje je potrebno opremiti z znanji za evalvacijo, da bodo lahko sistematično spremljali in evalvirali programe. V prihodnje bo potrebno vpeljati sistem redne nacionalne evalvacije programov, v katerem bodo evalvatorji igrali osrednjo vlogo.

Cilji projekta so:

- skupaj z izvajalci programov določiti strokovne in specifične kriterije evalvacije za posamezne skupine programov;

- na podlagi skupno določenih kriterijev prilagoditi merske instrumente za evalvacijo za posamezne skupine programov;

- izvajanje izobraževalnih seminarjev za strokovne delavce, ki so zaposleni na programih, za enotni postopek evalviranja.

Publikacije:
Objavljena poročila:
1. Rode, N., Kobal, B., Rihter, L., Dremelj, P. (2007), Vpeljevanje enotnega postopka evalvacije izvajanja javnih socialnih programov: Poročilo za leto 2007. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, Fakulteta za socialno delo.

Poročanje o projektu (npr. kongresi, posveti, predstavitve, mediji):
1. Rihter, L. (2007), When results of evaluation can make a difference. V: Yates, R.(ur.), Programme and abstracts. Ljubljana: Društvo Projekt Človek (37).
2. Rihter, L., Rode, N., Kobal, B. (2007), Uvajanje enotnega sistema spremljanja in evalviranja socialnovarstvenih programov. V: Debeljak, B., Urek, M. (ur.), Tretji kongres socialnega dela: Socialno delo za enake možnosti za vse (Maribor, 10.-12. oktober 2007): Knjiga povzetkov. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo (138).
3. Rihter, L., Rode, N., Kobal, B., Dremelj, P. (2007), Vloga evalvacij med tekmovalnostjo in sodelovanjem. Sociološko srečanje 2007: Družba med tekmovalnostjo in solidarnostjo, Ptuj, 19.-20. oktober 2007. http://www.sociolosko-drustvo.si/index.php?option=com_content&task=view&id=139&Itemid=27

Drugo:
Neposredne inovacije: uvajanje enotnega opisa programov v socialnem varstvu in skupnih kriterijev, ki bodo omogočili primerljivost učinkov sorodnih programov.
Prispevek k stroki in znanosti: Evalvacije so v socialnem varstvu vedno bolj zaželene in potrebne. Za nadaljnji razvoj na tem področju je potrebno na eni strani rešiti problem integracije spoznanj in vrednotenj na ravni socialnega varstva kot celote, ki bi omogočila informirano oblikovanje politik na področju socialnega varstva, na drugi strani pa zagotoviti pogoje, da bodo strokovnjaki v programih izvajali samoevalvacije, na podlagi katerih bi lahko objektivno ocenili svoje delo in odločali o svojem nadaljnjem razvoju. Enotni postopek spremljanja in evalvacije, ki ga predlagamo, je odgovor na ta dva problema.