Učenci in dijaki v tveganih življenjskih situacijah: Strategije obvladovanja tveganih življenjskih slogov v šoli in doma

Tip projekta: ciljni raziskovalni projekt v okviru ciljnega raziskovalnega programa »Konkurenčnost Slovenije 2006-2013« v letu 2008

Koda: V5-0423

Datum začetka: 01.09.2008

Datum konca: 31.08.2010

Financer: Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost, Ministrstvo za šolstvo in šport RS

Nosilna organizacija: Fakulteta za socialno delo

Nosilec/ka: as.dr. Vera Grebenc

Sodelavke/ci:

as. dr. Ines Kvaternik
izr.prof.dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič
doc.dr. Liljana Rihter
as.dr. Nina Mešl
Amra Šabić
doc.dr. Andreja Hočevar
doc.dr. Matej Sande

Drugi mejniki:

15. 10. 2008 - prvo vmesno poročilo
31. 3. 2009 - drugo vmesno poročilo
31. 3. 2010 - tretje vmesno poročilo
31. 8. 2010 - končno poročilo
 

Ključne besede:

tveganja, mladostniki, sodelovanje, prepovedane droge, alkohol, nasilje, šolska skupnost.

Povzetek:

V okviru raziskovalnega projekta bomo izrisali zemljevide (orise) situacij tveganj v šolskem okolju in definirali različne načine, ki so v tveganih situacijah ključni za njihovo obvladovanje. Raziskali bomo, s kakšnimi tveganji se srečujejo šolarji in dijaki v vsakdanjem življenju, kakšne so značilnosti teh situacij, kako jih mladi zaznavajo, kakšna stališča imajo do njih. Pri tem nas bo zanimala vloga šolarjev in dijakov pri oblikovanju smiselnih odzivov na različnih ravneh tveganj in v različnih okoliščinah (šola, prosti čas, dom). Ugotavljali bomo, na kakšen način lahko v obvladovanje tveganj vključimo starše, kaj o teh situacijah vedo in kako ravnajo, ko se z njimi srečajo. Na podlagi teh ugotovitev bomo izdelali vsebine za izobraževanja staršev in priporočila, kako ravnati, ko do tveganega vedenja pride. Posebej nas bo zanimalo, kako se na tvegane situacije odziva šola. Ocenili bomo, kakšna je vloga šole pri načrtovanju in izvajanju strategij obvladovanja tveganj, kakšne so prakse in kakšna je vloga šole v družbenem prostoru na področju razvijanja programov preventive. Načrtujemo vodenje odprtega dialoga med vsemi tremi skupinami (učenci/dijaki, starši, šolski delavci) in oblikovanje smernic za učinkovito preventivo na področju tveganih življenjskih slogov v posameznih šolskih/lokalnih skupnostih.
Raziskovalni projekt temelji na uporabi kombinacije raziskovalnih in edukativnih pristopov. Pri tem gre za akcijsko in kvalitativno etnografsko raziskovanje, ki nam omogočata kontinuirano vključevanje različnih akterjev v proces raziskovanja in sprotno izobraževanje vključenih (raziskovalcev, učiteljev in strokovnih delavcev, staršev in otrok) tako o postopkih raziskovanja kot o vsebinah. S takim pristopom zagotovimo vsem akterjem enakovreden položaj in odpiramo prostor za diskusijo z možnostjo vpliva na načrtovanje odzivov. Temeljne metode in načela dela bodo ocena stanja, analiza tveganja, delovni odnos, krepitev moči.
S projektom bomo stopali v različne regije v republiki Sloveniji in na tak način poskušali zajeti raznovrstnost različnih geografskih okolij (urbano/ruralno), različnost infrastrukturnih mrež, različnost odzivov tako v posameznih šolskih kot tudi lokalnih skupnostih. Tako bomo dobili bolj celosten vpogled v tveganja, na podlagi katerega bomo lahko izdelali katalog tveganj in načrt odzivov.
 

Drugo:

Vključevanje študentov:
1. študenti tretjih letnikov pri predmetu metode socialnega dela
2. absolventi/absolventke: priprava diplomskih nalog v okviru razpisanih tem.