Strokovne podlage za nadaljnji razvoj in uresničevanje koncepta dela »učne težave v osnovni šoli«Tip projekta: MŠŠ-ESS: Javni razpis za izvajanje projektov za uspešno vključevanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v vzgojo in izobraževanje za obdobje 2008-2011

Koda: 3311-08-984005

Datum začetka: 01.07.2008

Datum konca: 31.08.2011

Financer: Ministrstvo za šolstvo in šport

Sofinancerji:
Evropska unija - Evropski socialni sklad

Sodelujoče organizacije:
Fakulteta za socialno delo

Nosilna organizacija: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

Nosilec/ka: izr.prof.dr. Marija Kavkler (Pedagoška fakulteta), vodja konzorcijskega partnerja; izr.prof.dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič (FSD)

Sodelavke/ci:
doc.dr. Lea Šugman Bohinc,

as.dr. Nina Mešl,

as.dr. Ines Kvaternik,

as.dr. Leonida Kobal,

mag. Klavdija Kustec

Tadeja Kodele

Ksenija Golobič

doc.dr. Liljana Rihter

mag. Mirjam Ten Veen

Drugi mejniki:
30.09.2008 (prvo poročilo)
15.01.2009 (drugo poročilo)

Ključne besede:
učne težave, soustvarjanje pomoči, soustvarjanje učenja, perspektiva moči, etika udeleženosti, sodelovanje, delovni odnos, individualni projekt pomoči, varovalni dejavniki, prikriti kurikulum, model dela

Povzetek:
V okviru projekta bomo razvili in preizkusili strokovne podlage za soustvarjanje pomoči in učenja, za prepoznavanje in odkrivanje učencev z učnimi težavami in za razvoj strategij za delo z učenci z učnimi težavami. Najprej bomo analizirali koncepte, modele, strategije in probleme na področju dela z učenci z učnimi težavami, izdelali sintezo domačih in tujih dosedanjih konceptov ter načrtovali nadaljnji razvoj teoretičnih konceptov, modelov in strategij dela v Sloveniji. S pomočjo kvalitativnih in kvantitativnih metod raziskovanja bomo oblikovati načrt preizkušanja modelov in strategij (s pomočjo devetih inkluzivnih timov in predvidene mreže petinpetdesetih osnovnih šol). Oblikovali bomo raziskovalne skupine članov inkluzivnih timov v podporo preizkušanju strokovnih podlag, pripravili gradiva, pripomočke in internetne strategije.

Publikacije:
Objavljeni članki, knjige:
Čačinovič Vogrinčič, G. (2008), Soustvarjanje v šoli: učenje kot pogovor. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.
Magajna, L., Pečjak, S., Peklaj, C., Čačinovič Vogrinčič, G., Bregar Golobič, K., Kavkler, M., Tancig, S. (2008), Učne težave v osnovni šoli, problemi, perspektive, priporočila. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.
Magajna, l., Kavkler, M., Čačinovič Vogrinčič, G., Pečjak, S., Bregar Golobič, K. (2008), Koncept dela »Učne težave v osnovni šoli«. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.
Spletne strani:
http://www.ucne-tezave.si