Romi v Ljubljani: Raznovrstnost perspektiv

Tip projekta: raziskovalni projekt za potrebe MOL

Koda: 2/2007

Datum začetka: 01.07.2007

Datum konca: 01.07.2009

Financer: Mestna občina Ljubljana

Sodelujoče organizacije:
Fakulteta za socialno delo

Nosilna organizacija: Mirovni inštitut Ljubljana

Nosilec/ka: Majda Hrženjak

Sodelavke/ci:
Neža Kogovšek

Saša Panić

Brankica Petković

Ana Sobočan

Špela Urh

Petra Videmšek

Romana Zajec

Darja Zaviršek

Jelka Zorn.

Drugi mejniki:
junij 2008 vmesno poročilo

Ključne besede:
Romi v Ljubljani, življenjske razmere, pravice, vključenost, društva, Koželjeva

Povzetek:
Projekt obsega zbiranje in analizo kvantitativnih in kvalitativnih informacij o situaciji romske populacije v Ljubljani na teh področjih: dostop do urejenih bivalnih pogojev, dostop do socialnovarstvenih in zdravstvenih storitev, dostop do političnega odločanja, državljanski status, dostop do izobraževanja in zaposlitve. Pri tem projekt sledi konceptualnim in metodološkim načelom integrirane obravnave multiple diskriminacije, vključevanja romske perspektive ali, bolje, romskih perspektiv in vključevanja notranje diferenciranosti romske populacije. Osnovni namen projekta je podati odgovor na vprašanje: »Kaj je problem?« romske populacije v Ljubljani, ki bo poleg kvantitativnih podatkov vključeval tudi raznovrstne romske perspektive in refleksije svojega položaja in morebitne izhode iz njega in tako omogočil osnovo za oblikovanje integriranih in inovativnih akcijskih programov in političnih ukrepov za bolj kvalitetno socialno vključenost Romov v Ljubljani. Na to vprašanje so do sedaj najpogosteje odgovarjali strokovnjaki in politični predstavniki, namen pričujoče raziskave pa je, da predstavi in analizira perspektivo tistih, ki so definirani kot »problem« in v čigar imenu navadno govorijo predstavniki javnosti.

Osrednja aktivnost projekta so intervjuji z različnimi segmenti romske populacije. Poseben poudarek projekta je analiza socialnega dela na področju »romske problematike« v Ljubljani, delo s socialnimi delavci in delavkami, ki se pri svojem delu srečujejo z Romi, in delo s političnimi predstavniki Romov v Ljubljani.

Publikacije:
Spletne strani: http://www.mirovni-institut.si/Projekt/Detail/si/projekt/Romi-v-Ljubljani-razlicnost-perspektiv/

Poročanje o projektu (npr. kongresi, posveti, predstavitve, mediji): Posvet »Politike vključevanja in izključevanja Romov v urbanih okoljih«, 13. novembra 2008 v City Hotelu v Ljubljani.

Časopisni članki: Zorko, Mojca (2008), Romi, pomagajte si (najprej) sami. Dnevnik, 14. november 2008.

Drugo:
Vključevanje študentov:
Nina Rojnik, Maša Pevc, Monika Valjavec, Klementina Harl, Monika Cerar, Ana Rozman, Katja Pajnič, Anja Koželj, Daniela Marijan, Mateja Kovač, Maša Smrekar Avsec, Bojana Sinic, Janja Sraka, Živa Štefanec, Natalija Djoković, Katja Đogić, Aleksandra Akšamović so študentke socialnega dela na smeri skupnostna skrb. V študijskem letu 2007/2008 so opravljale obvezno študijsko prakso v naselju Koželjeva v Ljubljani. Pod mentorstvom Katarine Meden iz društva Mozaik, ki je vsakodnevno prisoten v naselju, so izvajale učno pomoč šoloobveznim otrokom in podporo odraslim posameznikom (informiranje, čustvena opora s pogovori, spremljanje na urade, v zdravstveni dom, pomoč pri pisanju vlog). Pridobile so ključne kompetence za etnično občutljivo socialno delo, prebivalci naselja pa z njihovo prisotnostjo in odzivanjem na izražene potrebe konkretno podporo.