Usklajevanje družinskega in poklicnega življenja

Tip projekta: ciljni raziskovalni projekt v okviru ciljnega raziskovalnega programa »Konkurenčnost Slovenije 2006-2013« v letu 2008

Koda: V5-1046

Datum začetka: 01.10.2010

Datum konca: 30.09.2011

Financer: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

Sofinancerji:
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropske zadeve

Sodelujoče organizacije:
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

Nosilna organizacija: UL, Fakulteta za socialno delo

Nosilec/ka: izr. prof. dr. Gabrijela Čačinovič Vogrinčič

Sodelavke/ci:
izr. prof. dr. Barbara Kresal

doc. dr. Lilijana Rihter

doc. dr. Vesna Leskošek

mag. Katarina Kresal Šoltes

prof. dr. Mitja Novak

Drugi mejniki:
1. vmesno poročilo do 19. 11. 2010
2. vmesno poročilo do 15. 3. 2011
končno poročilo do 10. 10. 2011

Ključne besede:
usklajevanje družinskega in poklicnega življenja, enakost spolov, starševski dopusti, otroško varstvo, fleksibilno urejanje delovnega časa, certifikat družini prijazno podjetje

Povzetek:
Delovna in socialna zakonodaja in praksa delodajalcev bi morale biti take, da bi ustrezno upoštevale pomen družinskih obveznosti, sledile načelu največje koristi za otroka in omogočale enakopravno vključevanje na trg dela ženskam in moškim. Prepoved diskriminacije na podlagi spola izhaja iz mednarodnih dokumentov o človekovih pravicah, prava EU in slovenske ustave in zakonodaje. Na področju dela in zaposlitve je pomembno vprašanje usklajevanja družinskih in poklicnih obveznosti, ustrezna ureditev pravic pa za dejansko učinkovito uveljavljanje načela enakih možnosti in enakega obravnavanja delavk in delavcev.

Poleg koristi za vso družbo imajo zagotavljanje enakosti spolov in ukrepi za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja številne pozitivne učinke na ravni posameznega podjetja, prispeva k njegovi inovativnosti, produktivnosti in poslovni uspešnosti.

V Sloveniji statistika kaže dokaj spodbudno sliko v primerjavi s povprečjem EU in drugimi državami članicami, vendar moramo biti pri tej oceni previdni, ker na področju dela za ženske in za moške z družinskimi obveznostmi nastajajo (obstajajo) številni problemi.

S celostno analizo in oceno področja usklajevanja poklicnih in družinskih obveznosti v slovenski pravni ureditvi in praksi delodajalcev lahko ocenimo, ali so obstoječi ukrepi za lažje usklajevanje dela in družinskih obveznosti ustrezni, spodbudni in primerni glede na sedanje stanje v družbi ali pa bi bilo primerno sprejeti kakšne nove ukrepe oz. prilagoditi obstoječe ukrepe na tem področju. Analiza je potrebna tudi zato, ker je bila leta 2010 sprejeta nova direktiva EU o starševskem dopustu, torej je treba spremeniti oz. prilagoditi ureditev, ki velja v Sloveniji.

Cilj raziskave je celostna evalvacija obstoječih ukrepov za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja v Sloveniji, ki jih lahko razvrstimo v tri sklope: ukrepi, ki izhajajo iz pravne ureditve, zlasti iz zakona o starševskem varstvu in zakona o družinskih prejemkih in zakona o delovnih razmerjih, ukrepi v okviru projekta Družini prijazno podjetje in drugi ukrepi, ki jih izvajajo delodajalci prostovoljno kot dodatne ukrepe.

Najpomembnejša vprašanja usklajevanja delovnega in družinskega življenja kot predmet raziskave so zlasti ureditev starševskih dopustov, otroško varstvo, možnosti za fleksibilno urejanje delovnega časa, vključno s krajšim delovnim časom, varstvo pred nedopustno diskriminacijo v delovnih razmerjih zaradi starševskih obveznosti (varstvo pred odpovedjo, enako plačilo, enake možnosti za napredovanje, izobraževanje itn.).