Etika hendikepa: socialne identitete ljudi z ovirami v teoriji in praksi socialnega dela

Tip projekta: Temeljni raziskovalni projekt

Koda: J5-4073-0591

Datum začetka: 01.07.2011

Datum konca: 30.06.2014

Financer: Javna Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Sodelujoče organizacije:

UL, Fakulteta za družbene vede

Nosilna organizacija: UL, Fakulteta za socialno delo

Nosilec/ka: prof.dr. Darja Zaviršek

Sodelavke/ci:

doc.dr. Vesna Leskošek
doc.dr. Srečo Dragoš
doc.dr. Jelka Zorn
as. dr. Petra Videmšek
as. dr. Špela Urh
as. Ana Marija Sobočan
prof.dr. Mirjana Ule (Fakulteta za družbene vede)
doc.dr. Liljana Rihter
Sandra Bregar
Dušan Dvorščak
Jasna Magić
Hana Nosan
Zvonka Rener
Anja Pirec Sansoni
Bojana Sinic
Mitja Svete
 

Povzetek:

Raziskovalni projekt je diskurzivna in intersekcijska analiza socialnih identitet ljudi z ovirami in teoretska implikacija etike hendikepa v socialnem delu. Raziskava definira etiko hendikepa kot razumevanje izkušenj oviranosti iz perspektive samih ljudi z ovirami in razumevanje medsebojnega učinkovanja telesa kot materialnega dejstva, identitete kot družbeno konstruirane in hendikepa kot kontekstualizirane izkušnje. Zanimalo nas bo, kako spol, etničnost in dominantni diskurzi s področja socialnega dela, socialnega varstva in socialne politike učinkujejo drug na drugega in kakšne socialne identitete hendikepa proizvajajo. Raziskava se bo osredotočila na tista področja, ki so ostala v dosedanjem raziskovanju tega področja neraziskana, včasih celo tabuizirana. To sta biološka in socialna reprodukcija ljudi z ovirami. Pri biološki reprodukciji nas bodo zanimale oblike zatiranja in oblike podpore. Med prve spadajo: prisilne sterilizacije in sterilizacije brez informiranega pristanka, uporaba instituta odvzema poslovne sposobnosti in njegov vpliv na reproduktivne pravice žensk, uporaba medicinske reproduktivne tehnologije za selektivne abortuse in diskurz defekta v reproduktivni medicini. Med oblikami podpore pa bomo raziskovali: oblike podpore oviranim ljudem za starševstvo, podpore za otroke z ovirami in oblike formalnega in neformalnega skrbstvenega dela bodisi za ovirane ali oviranih za druge ovirane osebe. Biološka reprodukcija je povezana z vprašanjem, v kolikšni meri so ljudje z ovirami, predvsem intelektualno ovirani, še danes infantilizirani kot osebe, ki ne morejo in ne smejo imeti družinskega življenja. Na področju socialne reprodukcije nas bo zanimala udeleženost ljudi z ovirami v plačani in neplačani in hibridni zaposlitvi in vpliv, ki ga ima delo na njihovo življenje s poudarkom na konceptu vključevanja in kohezivnosti. Raziskava bo ugotovila, ali tudi v Sloveniji etika dela omogoča ljudem z ovirami, da prevzemajo predvsem različne oblike neplačanih zaposlitev, medtem ko se na področju plačane zaposlitve nadaljuje njihova prekernost, odpuščanje in premestitve na segregirana delovna mesta. Z intersekcijsko analizo bo raziskava upoštevala izkušnje pripadnikov etničnih manjšin z ovirami, ki potrebujejo kontinuirano skrb, in tiste, ki so dajalci skrbi, izkušnje oviranih žensk in moških na področju plačanega in neplačanega dela, izkušnje oviranih žensk na področju reproduktivnih pravic in izkušnje žensk in moških z ovirami v zvezi z družinskim življenjem. Raziskava bo interdisciplinarna, medsektorska in primerjalna in bo slovensko situacijo vpela v širši kontekst regije, Evrope in sveta, saj so trendi na področju etike hendikepa globalni, zanimive pa so njihove lokalne izpeljave. Raziskava bo razvila pri nas slabo uveljavljeno perspektivo življenjskega poteka (life-course perspective), ki poudarja pomen takih strokovnih intervencij, ki bodo pozorne na kvaliteto posameznikovega življenja v dolgem časovnem obdobju. Raziskava bo upoštevala analitične kategorije, kot so spol, starost, etnična pripadnost in druge osebne okoliščine, ki vplivajo na konstrukcijo socialnih identitet ljudi z ovirami. Etika hendikepa je skupaj z intersekcijskim pristopom teoretsko izhodišče pa tudi metoda proučevanja. Z njo bomo v raziskavi podrobno analizirali vprašanje biološke in socialne reprodukcije oviranih ljudi. Teoretska analiza bo dopolnjena z vplivom, ki ga ima teorija na socialne politike na tem področju in na razvoj strokovnih pristopov. Rabila bo tudi pregledu področij, kjer se danes kršijo pravice oviranih, utemeljene v Konvenciji ZN o pravicah ljudi z ovirami.