Spremljanje zastopnikov pravic na področju duševnega zdravja

Tip projekta: Razvojni projekt, evalvacijska raziskava

Koda: 430-14/2010-7

Datum začetka: 04.06.2010

Datum konca: 30.10.2011

Financer: Vlada RS - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Nosilna organizacija: UL, Fakulteta za socialno delo

Nosilec/ka: Doc. dr. Mojca Urek

Drugi mejniki:

Spremljanje zastopnikov pravic oseb na področju duševnega zdravja: vmesno poročilo o projektu. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo, 2010.

Ključne besede:

Zastopniki pravic oseb na področju duševnega zdravja, Zakon o duševnem zdravju, pravice ljudi na varovanih oddelkih

Povzetek:

Temeljni namen projekta je bil omogočiti kakovostno implementacijo Zakona o duševnem zdravju in zagotoviti uporabnikom kakovostno, dostopno in učinkovito storitev zastopanja njihovih pravic. Projekt je vključeval postopno uvajanje mreže zastopnikov v letu 2010, strokovno, logistično podporo njihovemu delovanju, kontinuirano dodatno izobraževanje in supervizijo ter celovito evalvacijo dela zastopnikov po prvem letu njihovega delovanja.

V evalvacijskem poročilu smo z metodo poglobljenih intervjujev zastopnikov kot tudi s kvantitativnimi metodami zajeli najpomembnejše naloge zastopnikov in najpogostejše kršitve pravic ljudi, zadržanih na zaprtih in varovanih oddelkih. Rezultati so pokazali, da so zastopniki opravili številne naloge, s katerimi so krepili pogodbeno moč ljudi in pripomogli k temu, da je bil njihov glas slišan. Med pomembnejšimi nalogami so bile: zagotavljanje informacij glede diagnoze, načrta zdravljenja, zdravil; pomoč pri razreševanju konfliktov z osebjem in psihiatri; zagotavljanje pravice do telefona, interneta, obiskov. Opravljali so tudi pravne naloge, kot je pomoč pri pisanju pritožb. Pomagali so jim tudi pri odpravljanju omejitve gibanja ali posebnih varovalnih ukrepov.

Cilj projekta je bil, poleg podpore začetnemu zagonu mreže zastopnikov in evalvacije dela, predlagati ustrezne rešitve in priporočila (za spremembo zakona, pravilnikov in organizacije zastopniške službe), ki bi zagotovili razvoj zastopništva in učinkovito organizacijo njihove mreže. Del projekta pa je bil tudi priprava strokovnih smernic za delovanje zastopnikov.

Publikacije:

Objavljena poročila:

1.    UREK, Mojca, BUDJA, Darja, LAPAJNE, Gregor, CIGOJ-KUZMA, Nika, MARINIČ, Milena, FLAKER, Vito, MALI, Jana, ŠKERJANC, Jelka. Spremljanje zastopnikov pravic oseb na področju duševnega zdravja : končno poročilo o projektu. Ljubljana: Univ. v Ljubljani, Fak. za socialno delo, 2011. loč. pag, ilustr. [COBISS.SI-ID 3784549]

2.    Uvajanje zastopnikov pravic oseb na področju duševnega zdravja: evalvacijsko poročilo dela (december 2010-oktober 2011);

3.    Smernice in etična načela delovanja zastopnikov pravic oseb na področju duševnega zdravja: predlog skupine za spremljanje zastopnikov.

Diplomske, specialistične, magistrske ali doktorske naloge:

1.    LAPAJNE, Gregor. Zagovorništvo v duševnem zdravju in institut zastopnika pravic oseb na področju duševnega zdravja : magistrsko delo. Ljubljana: [G. Lapajne], 2011 (mentorica: Mojca Urek; somentor: Vito Flaker).

2.    VIDMAR, Tanja. Vpliv Zakona o duševnem zdravju na posebne socialno varstvene zavode : magistrsko delo (druga stopnja). Sp. Idrija: [T. Vidmar], 2011. 1 optični disk (DVD). http://www.nbn.si/URN:NBN:SI:FSD:DOC-MB0004 (mentorica: Mojca Urek)

Objavljeni članki, knjige:

UREK, Mojca. Zastopnik pravic oseb na področju duševnega zdravja. Vita (Ljubl.), mar. 2011, letn. 18, št. 75, str. 11-12.
LAPAJNE, Gregor. Varovanje pravic oseb s težavami v duševnem zdravju. Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo, letn. 39 [i. e. 40], št. 250 (2012), str. 95-105.
UREK, Mojca. Zdravje med neenakostmi, socialnim delom in participacijo : uvodnik. Soc. delo, 2012, let. 51, št. 1/3, str. 1-4.
 

Konference:

Znanstvene in strokovne konference:

UREK, Mojca. Empowering people in acute crisis : statutory advocates' experiences in Slovenia : ENTER Mental Health, 14th Annual Conference "Empowering people in psychosis : lifelong learning approaches", Academy of Special Education, Warsaw, 26th August 2013. Warsaw, 2013.

UREK, Mojca, CIGOJ-KUZMA, Nika, LAPAJNE, Gregor, ŠKERJANC, Jelka. Improving health and social care : the case of statutory advocacy in mental health in Slovenia. V: Quality of life : an interprofessional matter : [presentation overview]. Ljubljana: European Interprofessional Practice and Education Network, 2013, str. 18. http://eipen.eu/doc/EIPEN_2013_presentations_overview.pdf.

UREK, Mojca. Zastopniki pravic oseb na področju duševnega zdravja : kritični pretres predlogov sprememb zakona o duševnem zdravju. V: MALI, Jana (ur.). Socialno delo in pomen državljanstva za socialno državo : zbornik povzetkov. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2013, str. 82. (prispevek v okviru dogodka: RAFAELIČ, Andreja, FLAKER, Vito, UREK, Mojca, MALI, Jana, GREBENC, Vera, ŠABIĆ, Amra, RATAJC, Simona, MIJIĆ, Tina. Izkušnje z uvajanjem zakona o duševnem zdravju in predlogi za spremembe zakona : okrogla miza v sklopu Reorganizacija (socialnega varstva, področja duševnega zdravja, dolgotrajne oskrbe) - med modernizacijo in človeškostjo, 5. kongres socialnega dela, 26. september 2013, Ljubljana. Ljubljana, 2013.

UREK, Mojca. The construction of professional advocacy in mental health : advocates' narratives about their cases : [to refer to] Ninth DANASWAC network conference, Ljubljana, 13th to 16th Aug. 2012. Ljubljana, 2012.
UREK, Mojca. Zastopnik pravic oseb na področju duševnega zdravja : [predavanje na strokovnem srečanju] Varovanje osebnih podatkov pacientov v praksi, Psihiatrična klinika, Ljubljana, 14.1.2011. Ljubljana, 2011.

UREK, Mojca, LAPAJNE, Gregor. Uvajanje zastopnikov pravic oseb na področju duševnega zdravja v Sloveniji : [predavanje na mednarodnem študijskem dnevu] Inovacije na področju duševnega zdravja v hladnem ozračju, Ljubljana, Fakulteta za socialno delo, 25.5.2011. Ljubljana, 2011
MALI, Jana, FLAKER, Vito, UREK, Mojca, RAFAELIČ, Andreja, UDOVIČ, Nataša. Porajanje novih profilov v socialnem varstvu : razvoj metod in spretnosti socialnega dela. V: LESKOŠEK, Vesna (ur.), PETROVIĆ JESENOVEC, Borut (ur.). Od revščine in socialne izključenosti k enakosti, socialni pravičnosti in solidarnosti : zbornik povzetkov. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2010, str. 128.
LAPAJNE GREGOR. Predstavitev kratke evalvacije zastopnikov. (v sklopu posveta Izvajanje zakonodaje s področja duševnega zdravja. Socialna zbornica in MDDSZ,  Grand hotel Union, 7.6.2011).

UREK, Mojca. Projekt uvajanja zastopnikov : [prispevek na okrogli mizi] "Želim zastopnika!", o zastopnikih pravic oseb na področju duševnega zdravja, Ljubljana, Fakulteta za socialno delo, 16. dec. 2010. Ljubljana, 2010.

Radijski ali TV dogodek
UREK, Mojca, BAJZELJ, Janja. Zagovorništvo na področju duševnega zdravja in pri starejših osebah, ki imajo demenco : Radio Slovenija, 1. program : oddaja Med štirimi stenami. Ljubljana, 2010. 23. maj 2011., dostopno na:  http://www.rtvslo.si/radioprvi/novica/1611.

Prispevek na RTV Slovenija (UREK, Mojca, AŠČIĆ, Jelena. Uvajanje zastopnikov pravic na področju duševnega zdravja : [pogovor] : TV Slovenija : oddaja Dnevnik, 24.12.2010. Ljubljana, 2010., http://tvslo.si/predvajaj/dnevnik/ava2.91647118/)

Predavanja na tujih univerzah

UREK, Mojca. Advocating for the rights of the people with mental health difficulties : challenges for social and health care : [public lecture at] University of Colombo, Department of Sociology (Social Work Stream), Colombo, 17.2.2012. Colombo, 2012

UREK, Mojca. Advocacy for the rights and interests of people with mental health problems : the case of statutory advocacy in Slovenia : [lecture at]Inter-University centre of post-graduate studies, Dubrovnik, 22nd June, 2011. Dubrovnik, 2011

UREK, Mojca. Statutory advocacy for service users' rights in mental health in Slovenia : [lecture at] School of social work, National University of Kyiv-Mohyla Academy, M.A. programme, 28.11.-2.12.2011. Kyiv, 2011.

 

Drugo:

Neposredne inovacije:
Že uvajanje profila in mreže zastopnikov pravic oseb na področju duševnega zdravja je bilo inovacija na področju duševnega zdravja. Projekt je pripomogel zlasti k oblikovanju strokovnih okvirov za njihovo delo in pokazal na vrzeli in prednosti obstoječega okvira organizacije njihovega dela.

Prispevek k stroki in znanosti:
Izboljšanje sistema varovanja pravic ljudi s težavami z duševnim zdravjem. Konceptualizacija zagovorništva kot temeljne drže in metode stroke in znanosti socialnega dela.

Število in način vključevanje študentov:
1 študent magistrskega študija (Gregor Lapajne) je bil član raziskovalnega tima.