Raziskava o ugotavljanju potreb starejših na območju mestne občine Ljubljana

Tip projekta: Raziskava o ugotavljanju potreb starejših na območju mestne občine Ljubljana

Koda: 430-130/2012-3

Datum začetka: 10.05.2012

Datum konca: 30.04.2013

Financer: Mestna občina Ljubljana

Sodelujoče organizacije:

Zveza društev upokojencev Slovenije

Nosilna organizacija: UL Fakulteta za socialno delo

Nosilec/ka: doc.dr. Vesna Leskošek

Sodelavke/ci:

doc.dr. Jana Mali

doc.dr. Liljana Rihter

Drugi mejniki:

Delno poročilo do 15.10.2012

Končno poročilo do 30.04.2013

Ključne besede:

potrebe, starejši, storitve, financiranje, pomoč na domu

Povzetek:

Na pobudo Oddelka za zdravje in socialno varstvo Mestne občine Ljubljana smo na Fakulteti za socialno delo pripravili predlog izvedbe projekta o ugotavljanju potreb starejših v Ljubljani. Partnerska organizacija pri izvedbi projekta je Zveza društev upokojencev Slovenije (v nadaljevanju ZDUS), saj ima izkušnje in tradicijo organiziranja medsebojne pomoči starejših in izvaja projekt Starejši za boljšo kakovost življenja doma. V okviru projekta so razvili vprašalnik za spoznavanje potreb starejših po pomoči. S partnersko organizacijo se bomo povezali takoj po dogovoru o vsebini projekta, ki ga določi naročnik, to je Oddelek za zdravje in socialno varstvo Mestne občine Ljubljana. Predlog projekta vključuje dve ravni izvedbe: (1) Razvoj vprašalnika za določanje potreb starejših po storitvah, pomoč pri izvedbi anketiranja in obdelavi vprašalnika, vse v sodelovanju z ZDUS. Nalogi raziskovalne skupine v prvi fazi sta pregled in analiza dosedanjih vprašalnikov za določanje potreb starejših, ki jih je razvil ZDUS. Sledila bo izdelava predloga vprašalnika za ugotovitev potreb, ki bi se opiral na že izdelani vprašalnik ZDUS. (2) Raziskava o življenjskih okoliščinah starejših, o njihovih potrebah po storitvah in načrtovanje storitev, delno v sodelovanju z ZDUS. Ta predlog razširi raziskavo še na življenjske okoliščine starejših v Ljubljani, ki pomembno vplivajo na njihove potrebe. Te so namreč odvisne ne le od osebnih značilnosti, temveč tudi od življenjskih okoliščin. Po obdelavi podatkov bi ta različica raziskave obsegala tudi predlog politik in storitev za starejše oziroma načine zadovoljevanja potreb, to pa bi koristilo tako ZDUS kot MOL.

Drugo:

Neposredne inovacije: razvoj novega vprašalnika za zbiranje potreb starejših

Prispevek k stroki in znanosti: nova znanja in informacije o življenju starejših v urbanih središčih; razlike v potrebah med starostnimi skupinami; obstoječa omrežja pomoči in razvoj strategij spopadanja s potrebami

Vključevanje študentov: študentje so bili vključeni pri anketiranju, nekateri bodo rezultate raziskave uporabili pri izdelavi diplomskih nalog