Izdelava zdravstvenega profila Mestne občine Ljubljane

Tip projekta: Javno naročilo

Koda: N756011-14-0049

Datum začetka: 31.03.2014

Datum konca: 30.11.2014

Financer: Mestna občina Ljubljana

Nosilna organizacija: Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani

Nosilec/ka: izr.prof.dr. Vesna Leskošek

Sodelavke/ci:

Doc. dr. Nino Rode, as. Tamara Rape Žiberna, as. mag. Romana Zidar

Ključne besede:

Zdravje, družbene determinante zdravja, vplivi okolja, socialni status, obolevnost

Povzetek:

 Izhodišče raziskovanja je preplet telesnega in psihičnega zdravja ter okolja, v katerem ljudje živijo. Cilji so:
- Ugotoviti zdravstveno stanje prebivalk in prebivalcev Ljubljane, in sicer glede na starost, teritorialno razpršenost, socialno vključenost in socialno mrežo prebivalk in prebivalcev.
- Ugotoviti stanovanjsko in dohodkovno stanje.
- Pregledati možne okoljske in druge vplive na zdravje prebivalk in prebivalcev Ljubljane.
- Ugotoviti infrastrukturno opremljenost (elektrika, topla voda, plin, ogrevanje, javni prevoz) in dostopnost do storitev in dejansko uporabo storitev (bližina zdravstvenega doma, koncesionarjev, dostopnost do zdravstvenih ustanov, možnost obiskov na domu).
- Pregledati, kako prebivalke in prebivalci Ljubljane skrbijo za zdravje in kako njihove življenjske navade vplivajo nanj.
- Ugotoviti, kako ljudje bolezni dojemajo in prenašajo. Za to bomo uporabili model treh konceptov: bolezen, obolenje in zbolelost (angl. disease/illness/sickness). Razlika med temi tremi pojmi je naslednja: bolezen kaže na fiziološko-anatomsko opredeljena obolenja, izražena v obliki diagnoze; obolenje je bolezensko stanje, kot ga doživlja oboleli; zbolelost pa kaže na družben odnos do bolezni, npr. prek stigme, strahu, gnusa, moralnega obsojanja ipd.